FAQ

Pracownik delegowany

Dodano: 28.11.2019

Tak, zezwolenie na pracę typu C lub dokumenty potwierdzające zwolnienie z tego obowiązku.

Dodano: 28.11.2019

Jeśli wykonujesz pracę u pracodawcy zagranicznego i jesteś delegowany do Polski na okres dłuższy niż 3 miesiące. Warunkiem otrzymania zezwolenia na pobyt czasowy jest posiadanie zezwolenie na pracę typu C.

Jakie dokumenty muszę przedłożyć?

  • zezwolenie na pracę typu C lub dokumenty potwierdzające zwolnienie z tego obowiązku
  • ubezpieczenie zdrowotne lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • dokument potwierdzający posiadanie źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania cudzoziemca i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;
  • dokument potwierdzający posiadanie zapewnionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania.

Przedłużenie wizy

Dodano: 12.12.2019

W chwili złożenia wniosku otrzymasz hasło i login do aplikacji, w której na bieżąco aktualizowane są postępy postępowania i gdzie możesz sprawdzić, czy wydana została decyzja o przedłużeniu wizy i czy wiza jest już gotowa do odbioru. Na stronie internetowej znajdziesz też informację o miejscu odbioru wizy. Jednocześnie pocztą na adres wskazany we wniosku o przedłużenie wizy zostanie wysłana decyzja, w której poinformujemy Cię, czy Twoja wiza została przedłużona.

Dodano: 12.12.2019

Jeżeli złożyłeś wniosek o pobyt czasowy, który nie zawierał braków formalnych, a dokument będący podstawą pobytu na terytorium Polski stracił ważność, to Twój pobyt w Polsce jest legalny i możesz otrzymać pieczątkę do paszportu. Wojewoda nie wydaje żadnych wiz na czas trwania prowadzonego postępowania.

Dodano: 12.12.2019

Nie, wojewoda nie wydaje nowych wiz a jedynie może przedłużyć już posiadane i to tylko, jeśli zajdą szczególne okoliczności.

Dodano: 12.12.2019

Złóż wniosek o wydanie duplikatu wizy do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu. Do wniosku załącz dokument potwierdzający zgłoszenie utraty paszportu, najlepiej kopię utraconej wizy lub jej dane, a także aktualny dokument podróży.

Dodano: 12.12.2019

Wypełniony formularz wniosku o przedłużenie wizy możesz wysłać pocztą – najpóźniej ostatniego dnia legalnego pobytu w Polsce, natomiast aktualną fotografię oraz dokumenty, które potwierdzają okoliczności wymienione we wniosku a także potwierdzenie posiadania środków finansowych i ubezpieczenia zdrowotnego  musisz złożyć osobiście w urzędzie - w przeciwnym wypadku postępowanie nie zostanie wszczęte. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy przebywasz w szpitalu.

Dodano: 12.12.2019
  • Wiza Schengen - jeśli posiadacz wizy udowodni, że na skutek nieprzewidzianych okoliczności lub ze względów humanitarnych nie może opuścić strefy Schengen przed upływem terminu ważności wizy lub przed końcem objętego wizą dozwolonego okresu pobytu. Wiza może zostać przedłużona, jeśli posiadacz wizy udowodni, że istnieją ważne powody osobiste uzasadniające konieczność przedłużenia okresu ważności wizy lub długości pobytu objętego tą wizą.
  • Wiza krajowa może zostać przedłużona, jeśli udowodnisz, że masz ważny interes zawodowy lub osobisty lub istnieją względy humanitarne, które uniemożliwiają Ci opuszczenie Polski przed upływem ważności wizy. Ponadto będziesz musiał wykazać, że zdarzenia, które są przyczyną ubiegania się o przedłużenie wizy, wystąpiły niezależnie od twojej woli i nie były możliwe do przewidzenia w dniu składania wniosku o wydanie wizy krajowej.
Dodano: 12.12.2019

Wojewoda nie wydaje wiz – może w wyjątkowych sytuacjach przedłużyć już posiadaną wizę. W celu uzyskania wizy na wyjazd z Polski do innego kraju, należy złożyć wniosek o wydanie wizy we właściwej placówce konsularnej tego kraju na terytorium Polski.

Dodano: 12.12.2019

Okres pobytu na podstawie przedłużonej wizy nie może przekraczać maksymalnego okresu czasu przewidzianego dla danego rodzaju wizy:

  • 365 dni – wiza krajowa (wyjątek stanowi wiza o symbolu D/05, gdzie maksymalny okres czasu pobytu na podstawie tej wizy wynosi 180 dni w ciągu kolejnych 12 miesięcy);
  • 90 dni pobytu w ciągu 180-dniowego okresu – wiza Schengen.

Strony