FAQ

Zaproszenia

Dodano: 12.12.2019

Tak. Możesz złożyć wniosek o przedłużenie wizy lub o pobyt czasowy/stały.

Dodano: 12.12.2019

Nie musisz odbierać zaproszenia osobiście. Dokument wyślemy do Ciebie pocztą na adres, który podałeś we wniosku. Jeżeli chcesz odebrać zaproszenie osobiście, to poinformuj nas o tym.

Dodano: 12.12.2019

Otrzymane zaproszenie wyślij do cudzoziemca, którego zapraszasz. Zaproszenie trzeba załączyć do wniosku o wizę, składanego w konsulacie.

Dodano: 12.12.2019

Imię i nazwisko zapraszającego, termin oraz koszt rezerwacji.

Dodano: 12.12.2019

Należy przedstawić dokument, z którego wynika własność lokalu wraz z pisemną zgodą właściciela na zamieszkanie zapraszanego cudzoziemca.

Dodano: 12.12.2019

Tak, ale w urzędzie możesz zostawić tylko kopię dokumentu, pokazując oryginał do wglądu. Możesz też złożyć kopie dokumentów, które za zgodność z oryginałem poświadczył notariusz. Jeśli w sprawie ustanowiłeś pełnomocnika, który jest adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym – to możesz złożyć kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez tego pełnomocnika.

Dodano: 12.12.2019

Decyzją emerytalną, odcinkiem emerytury lub wyciągiem z konta, na który wpływa emerytura.

Dodano: 12.12.2019

Tak, księga wieczysta jest wystarczającym dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu pod warunkiem, że zawiera opis nieruchomości wraz z adresem oraz oznaczenie właściciela nieruchomości (można załączyć elektroniczny wydruk z księgi wieczystej).

Dodano: 12.12.2019

Nie. Do wniosku musisz dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość posiadanych środków i własność domu.

Dodano: 12.12.2019

Możesz dołączyć do wniosku wyciąg z konta bankowego lub zaświadczenie z banku o aktualnym stanie konta.

Strony