FAQ

Wydanie/wymiana karty pobytu

Dodano: 13.12.2019

Karta pobytu może być wydana bez adresu zameldowania. Składając wniosek/lub po otrzymaniu decyzji, złóż pisemne oświadczenie, że prosisz o wydanie karty bez adresu zameldowania. Jeśli chcesz, by na karcie pobytu zamieszczony był adres zameldowania przedłóż potwierdzenie zameldowania na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące.

Dodano: 13.12.2019

Dziecko, od którego przy złożeniu wniosku zostały pobrane linie papilarne, musi być przy odbiorze karty (dziecko powyżej 13 roku życia).

Gdy karta pobytu została wydana małoletniemu, który nie ukończył 13. roku życia do dnia jej odbioru, kartę odbiera jego przedstawiciel ustawowy lub kurator.

 

Dodano: 13.12.2019

Rodzic lub opiekun prawny dziecka. Dziecko, od którego zostały pobrane linie papilarne przy złożeniu wniosku, musi być obecne przy odbiorze karty (dziecko powyżej 13 roku życia).

Gdy karta pobytu została wydana małoletniemu, który nie ukończył 13. roku życia do dnia jej odbioru, kartę odbiera jego przedstawiciel ustawowy lub kurator.

 

Dodano: 13.12.2019

Nie, kartę odbiera się osobiście. Przy odbiorze karty pobytu są weryfikowane Twoje odciski palców zapisane na karcie.

Dodano: 13.12.2019

Tak. Składając wniosek o udzielenie zezwolenia lub w czasie postępowania złóż pisemne oświadczenie gdzie chcesz odebrać swoją kartę pobytu (Poznań, Kalisz, Konin, Leszno lub Piła). Informacja o miejscu odbioru zostanie wskazana na stronie internetowej https://www.poznan.uw.gov.pl/cudzoziemcy-stan, status sprawy: „karta pobytu do odbioru w …”. Jeśli Twoja karta jest już wydrukowana, a chcesz odebrać ją w innym miejscu niż wskazane na stronie internetowej np. w Lesznie, a nie w Poznaniu, to napisz do nas e-mail w tej sprawie na adres poczty elektronicznej: sc@poznan.uw.gov.pl. Wraz z prośbą o przekazanie karty do konkretnego miasta, podaj swoje imię, nazwisko, obywatelstwo i numer sprawy.

Dodano: 13.12.2019

Kartę możesz odebrać w siedzibie urzędu w Poznaniu lub jednej z 4 Delegatur: Kalisz, Leszno, Konin, Piła. O miejscu, w którym Twoja karta będzie do odbioru dowiesz się, sprawdzając stan sprawy.

Dodano: 13.12.2019

Wydruk karty pobytu zostanie  zlecony po dostarczeniu potwierdzenia wniesienia opłaty i zameldowania lub oświadczenie o wydruku karty bez adresu zameldowania. Czas oczekiwania na kartę wynosi około 3-4 tygodnie od momentu zlecenia wydruku karty. Stan sprawy możesz śledzić na naszej stronie internetowej.

Dodano: 13.12.2019

Należy wnieść opłatę w wysokości 50 zł za wydrukowanie karty oraz dostarczyć do Urzędu aktualne potwierdzenie zameldowania jeśli na karcie ma znajdować się adres zameldowania, lub prośbę o wydanie karty pobytu bez adresu zameldowania.

Dodano: 13.12.2019

Kartę pobytu wydajemy po udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zgody na pobyt ze względów humanitarnych. W celu uzyskania karty pobytu należy wystąpić z wnioskiem o udzielenie jednego z powyżej wymienionych zezwoleń na pobyt. Przed złożeniem wniosku upewnij się, czy jesteś uprawniony do uzyskania wnioskowanego zezwolenia.

Zaproszenia

Dodano: 12.12.2019

Wizę wydaje konsul i urząd wojewódzki, który wydał zaproszenie nie ma wpływu na decyzję konsula.

Strony