FAQ

Rezydent długoterminowy UE

Dodano: 29.11.2019

Nie. Przed końcem ważności karty pobytu złóż wniosek o wymianę karty pobytu. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE jest bezterminowe.

Dodano: 29.11.2019

Tak, złóż wniosek o zwrot opłaty skarbowej do Prezydenta Miasta Poznania. Wniosek możesz złożyć również razem z prośbą o umorzenie postępowania, wtedy prześlemy go do Urzędu Miasta Poznania.

Dodano: 29.11.2019

Jeżeli przebywasz w Polsce:

 • nielegalnie lub
 • w celu odbycia studiów, szkolenia zawodowego lub nauki lub
 • w związku z uzyskaniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany, azylu lub ochrony czasowej, lub w związku z ubieganiem się o udzielenie ochrony międzynarodowej lub udzielenie azylu, lub
 • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające
 • krótkotrwałego pobytu, lub
 • na podstawie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego, lub
 • jesteś pracownikiem delegowanym przez usługodawcę w celu transgranicznego świadczenia usług lub usługodawcą świadczącym usługi transgraniczne, lub
 • jesteś zatrzymany, umieszczony w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców lub jest wobec Ciebie stosowany środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju, lub odbywasz karę pozbawienia wolności lub jesteś tymczasowo aresztowany, lub
 • zostałeś zobowiązany do powrotu i nie upłynął jeszcze termin dobrowolnego powrotu określony w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu lub przebywasz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, lub nie złożyłeś odcisków linii papilarnych w celu wydania karty pobytu, choć byłeś do tego obowiązany.
Dodano: 29.11.2019

Nie. Taki dochód nawet jeżeli był opodatkowany i  pracodawca odprowadził składki na ubezpieczenie zdrowotne, nie zostanie uwzględniony. Podczas rozpatrywania Twojego wniosku sprawdzimy, czy przez  ostatnie 3 lata pracowałeś legalnie.

Dodano: 29.11.2019

Nie. Stabilne i regularne źródło dochodu to takie, które powtarza się w równych odstępach czasu to np. wynagrodzenie za pracę.

Dodano: 29.11.2019
 • Należy wykazać posiadanie stabilnego regularnego dochodu przez okres trzech lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku, lub dwóch lat jeżeli przebywasz w Polsce na podstawie Niebieskiej karty UE.
 • Pamiętaj, że na dzień wydania decyzji na pobyt rezydenta długoterminowego UE też musisz wykazać, że posiadasz taki dochód.
Dodano: 29.11.2019

Jeśli udokumentujesz, że Twoje pobyty poza Polską były związane z:

 • wykonywaniem obowiązków zawodowych dla polskiego pracodawcy (delegacje) lub towarzyszeniem małżonkowi lub rodzicowi w tych wyjazdach, lub
 • szczególną sytuacją osobistą wymagającą wyjazdu poza terytorium Polski, jeśli nie trwała dłużej niż 6 miesięcy np. leczenie, lub
 • odbyciem praktyk, uczestniczeniem w zajęciach prowadzonych w toku studiów na polskiej uczelni, wówczas mimo przekroczenia okresu kiedy mogłeś przebywać poza Polską nie będzie to przeszkodą do udzielenia zezwolenia.
Dodano: 29.11.2019

Tak, możesz się starać o pobyt rezydenta długoterminowego. Sprawdzimy, czy Twój średni dochód za zeszły rok przeliczony na 12 miesięcy nie był niższy niż wymagany dochód w danym okresie. Przed 1.10.2018 r. był to dochód w wysokości 514 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie i 634 zł netto dla osoby prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe, od 01.10.2018 r. są to odpowiednio kwoty 528 zł netto dla osoby w rodzinie i 701 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej.

Strony