FAQ

Przedłużenie wizy

Dodano: 12.12.2019

Wojewoda w wyjątkowych przypadkach może przedłużyć zarówno wizę Schengen, jak i wizę krajową. Należy pamiętać, że wizę można przedłużyć jednokrotnie (wyjątek stanowi jedynie przedłużenie wizy krajowej w przypadku pobytu cudzoziemca w szpitalu).

Dodano: 12.12.2019

Przedłużenie wizy możliwe jest tylko w przypadku, kiedy w czasie pobytu w Polsce wystąpią okoliczności, których nie mogłeś przewidzieć w chwili ubiegania się o wizę przed konsulem (takie jak na przykład pobyt w szpitalu, względy humanitarne, osobiste lub zawodowe uniemożliwiające wyjazd z Polski). Złóż wniosek o przedłużenie wizy do wojewody właściwego ze względu na Twoje miejsce pobytu, najpóźniej ostatniego dnia legalnego pobytu w Polsce na podstawie wizy, którą chcesz przedłużyć.

Przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa

Dodano: 28.11.2019

Decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy powinna być wydana w ciągu 90 dni. Okres ten liczy się, jeśli zostanie przedłożony komplet dokumentów – jeśli nie, okres przedłuża się do czasu uzupełnienia kompletu dokumentów.

Rejestracja pobytu obywatela Unii Europejskiej

Dodano: 13.12.2019

Złóż wniosek o rejestrację pobytu obywatela UE a we wniosku jako cel pobytu wskaż studia. Dołącz do wniosku:

  • zaświadczenie państwowej lub niepaństwowej szkoły wyższej o przyjęciu na studia,
  • dokument potwierdzający objęcie powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym lub posiadanie  prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego,
  • pisemne oświadczenie o posiadaniu wystarczających środków finansowych na utrzymanie lub dowód potwierdzający ich posiadanie;
Dodano: 13.12.2019

Jeśli mieszkasz w Polsce i zarejestrowałeś swój pobyt, Twój współmałżonek powinien złożyć wniosek o wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela UE.

Dodano: 13.12.2019

Nie. Obywatele UE mają swobodny dostęp do rynku pracy. Oznacza to, że podejmują zatrudnienie na takich samych zasadach jak obywatele Polski.

Dodano: 13.12.2019

Tak. Zgłoś się do urzędu wojewódzkiego i  złóż wniosek o wymianę zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu. Pamiętaj, że wniosek musisz złożyć osobiście i okazać dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty).

Dodano: 13.12.2019

Jeśli planujesz zostać w Polsce dłużej niż 3 miesiące masz obowiązek zarejestrować swój pobyt. W urzędzie wojewódzkim składasz wniosek o zarejestrowanie pobytu obywatela UE oraz dokumenty właściwe dla celu Twojego pobytu. Jeśli nie dopełnisz formalności związanych z rejestracją pobytu musisz liczyć się z karą grzywny.

Rezydent długoterminowy UE

Dodano: 15.04.2020

Po upływie 5 lat nieprzerwanego pobytu w Polsce można ubiegać się o zezwolenie bezterminowe - pobyt rezydenta długoterminowego UE. Szczegóły procedury i warunki udzielenia zezwolenia znajdziesz TUTAJ.

Dodano: 29.11.2019

Jeżeli dziecko urodziło się w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy, które rodzic posiadał przed uzyskaniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego lub urodziło się po uzyskaniu przez rodzica zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego, to dla dziecka złóż wniosek na pobyt stały. Jeżeli dziecko urodziło się przed otrzymaniem przez rodzica zezwolenia na pobyt czasowy i pobyt rezydenta - złóż dla dziecka wniosek na pobyt czasowy.

Strony