FAQ

Zaproszenia

Dodano: 12.12.2019

Imię i nazwisko zapraszającego, termin oraz koszt rezerwacji.

Dodano: 12.12.2019

Należy przedstawić dokument, z którego wynika własność lokalu wraz z pisemną zgodą właściciela na zamieszkanie zapraszanego cudzoziemca.

Dodano: 12.12.2019

Tak, ale w urzędzie możesz zostawić tylko kopię dokumentu, pokazując oryginał do wglądu. Możesz też złożyć kopie dokumentów, które za zgodność z oryginałem poświadczył notariusz. Jeśli w sprawie ustanowiłeś pełnomocnika, który jest adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym – to możesz złożyć kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez tego pełnomocnika.

Dodano: 12.12.2019

Decyzją emerytalną, odcinkiem emerytury lub wyciągiem z konta, na który wpływa emerytura.

Dodano: 12.12.2019

Tak, księga wieczysta jest wystarczającym dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu pod warunkiem, że zawiera opis nieruchomości wraz z adresem oraz oznaczenie właściciela nieruchomości (można załączyć elektroniczny wydruk z księgi wieczystej).

Dodano: 12.12.2019

Nie. Do wniosku musisz dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość posiadanych środków i własność domu.

Dodano: 12.12.2019

Możesz dołączyć do wniosku wyciąg z konta bankowego lub zaświadczenie z banku o aktualnym stanie konta.

Dodano: 12.12.2019

Od uzasadnienia wniosku oraz od tego, czy na cały okres na jaki chcesz zaprosić cudzoziemca jesteś w stanie zapewnić mu miejsce zamieszkania w Polsce oraz czy posiadasz wystarczające środki na utrzymanie.

Dodano: 12.12.2019

Zaproszenie może być wydane na okres do jednego roku. Jego długość zależy od tego, na jaki czas zapewnisz mu miejsce zamieszkania w Polsce oraz od wysokości posiadanych przez Ciebie środków na utrzymanie.

Dodano: 12.12.2019

Nie. Zaproszenie wydawane jest w celach turystycznych. Jeżeli chcesz podjąć w Polsce pracę, Twój przyszły pracodawca powinien uzyskać zezwolenie na pracę lub zarejestrować oświadczenie o powierzeniu pracy. Jeśli jesteś w Polsce, złóż wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Strony