FAQ

Zatrudnienie cudzoziemca

Dodano: 28.10.2020

Najczęściej popełnianymi błędami podczas składania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca są:

 • niezaznaczenie punktu 5.3 wniosku (pkt 6.3 wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia) dotyczącego karalności cudzoziemca. Należy zaznaczyć odpowiedni kwadracik, jeden z dwóch;
 • niepełne lub zupełne pominięcie odpowiednich rubryk w załączniku dotyczącym niekaralności podmiotu powierzającego pracę - oświadczenie dotyczące okoliczności z art. 88j (zał. Nr 15). W oświadczeniu jest sześć punktów, ale osiem odpowiedzi, tyle powinno być znaczków pozostawionych przez pracodawcę;
 • podpisanie wspomnianego wyżej załącznika przez pełnomocnika. To oświadczenie może być złożone tylko przez pracodawcę. W przypadku spółek oświadczenie podpisują osoby uprawnione do reprezentacji wymienione w KRS (jeśli prokurent nie jest wymieniony jako osoba uprawniona do samodzielnej reprezentacji nie może podpisać oświadczenia), a spółek cywilnych – wszyscy wspólnicy;
 • niewskazanie we wniosku adresu wykonywania pracy przez cudzoziemca; 
 • niedołączenie do wniosku składanego przez osobę fizyczną lub wszystkich wspólników spółki cywilnej ważnego dowodu osobistego lub dokumentu podróży;
 • załączenie jednej strony kopii paszportu cudzoziemca – wymagane są kopie wszystkich wypełnionych, w przypadku gdy dokument nie zawiera zapisanych stron należy przedłożyć oświadczenie wnioskodawcy o ich braku;
 • nieprzedstawienie oryginału pełnomocnictwa;
 • w przypadku powierzenia pracy w PKD 78.20Z (tj. przez agencję pracy tymczasowej w ramach pracy tymczasowej) należy załączyć dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej lub ważną umowę o udostępnienie pracowników tymczasowych;
 • brak dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań kwalifikacyjnych w przypadku powierzenia pracy w zawodzie regulowanym.

 

Dodano: 03.02.2020

Stempel w paszporcie informuje, że został złożony wniosek o pobyt czasowy i oczekujesz na wydanie decyzji – Twój pobyt jest legalny do momentu wydania decyzji. Nie oznacza to jednak, że możesz „automatycznie” rozpocząć pracę w Polsce.

Abyś mógł legalnie pracować musi zaistnieć jedna z poniższych okoliczności:

 • w dniu złożenia wniosku o pobyt czasowy posiadałeś prawo do pracy w Polsce (np. oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi z PUP lub zezwolenie na pracę) i aktulanie posiadasz takie uprawnienie;
 • złożyłeś kolejny wniosek o jednolite zezwolenie na pobyt i pracę w tej samej firmie i na tym samym stanowisku, ten sam rodzaj umowy (kontynuacja zatrudnienia);
 • w dniu złożenia wniosku o jednolite zezwolenie na pobyt i pracę posiadałeś ważne zezwolenie na pracę typ A i złożyłeś wniosek na tę samą firmę i to samo stanowisko, ten sam rodzaj umowy (kontynuacja zatrudnienia) na który miałeś wydane zezwolenie na pracę typ A;
 • w dniu złożenia wniosku o jednolite zezwolenie na pobyt i pracę posiadałeś ważne oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi z PUP wydane w oparciu o umowę o pracę, na którym przepracowałeś bez przerwy ponad 3 miesiące i złożyłeś wniosek na tę samą firmę i to samo stanowisko oraz ten sam rodzaj umowy (kontynuacja zatrudnienia), na który miałeś wydane oświadczenie;
 • w dniu złożenia wniosku o jednolite zezwolenie na pobyt i pracę posiadałeś ważne oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi z PUP wydane w oparciu o umowę o pracę,na którym przepracowałeś mniej niż 3 miesiące, wniosek nie zawierał braków formalnych i otrzymałeś pieczątkę – oczekujesz na wydanie decyzji w sprawie pobytu – możesz pracować tylko do końca oświadczenia, chyba że Twój pracodawca złoży dodatkowo wniosek o Zezwolenie na pracę typ A, po pełnych 3 miesiącach Twojej pracy na oświadczeniu, ale jeszcze przed jego końcem, a zezwolenie na pracę typ A będzie złożone na tę samą firmę, stanowisko i rodzaj umowy, na który było wydane oświadczenie z PUP
Dodano: 17.12.2019

Datą złożenia wniosku jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, natomiast datą wszczęcia postępowania jest data doręczenia wniosku do organu.

Dodano: 17.12.2019

Nowe zezwolenie jest konieczne, jeśli poprzednie musi zostać zgodnie z przepisami uchylone np. zmianie uległy okoliczności wydania zezwolenia lub ustała przyczyna wydania zezwolenia. Decyzja organu związana jest z wnioskiem i okolicznościami sprawy, w związku z tym zmiana decyzji ma tu ograniczone zastosowanie.

Dodano: 17.12.2019

Pracodawca może to zrobić, ale tylko na okres do 30 dni w roku kalendarzowym. Obowiązkowe jest zawiadomienie pisemne wojewody o tym fakcie w ciągu 7 dni. Inne przypadki wymagają nowego zezwolenia.

Dodano: 17.12.2019

W terminie 7 dni należy pisemnie powiadomić wojewodę, który wydał zezwolenie na pracę, że cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę. Wojewoda nie uchyli decyzji, jeśli pracodawca poda przyczynę niepodjęcia pracy i w powiadomieniu znajdą się okoliczności wskazujące, że zezwolenie będzie wykorzystane zgodnie z jego przeznaczeniem.

Dodano: 17.12.2019

Nie. Zaproszenie jest dokumentem, który uprawnia cudzoziemca do ubiegania się o wizę. Dokument ten nie legalizuje pobytu ani pracy cudzoziemca.

Strony