Jakie są najczęściej popełniane błędy w składanych wnioskach o wydanie zezwolenia na pracę? No co zwrócić szczególną uwagę, aby ich uniknąć?

Dodano: 28.10.2020

Najczęściej popełnianymi błędami podczas składania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca są:

  • niezaznaczenie punktu 5.3 wniosku (pkt 6.3 wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia) dotyczącego karalności cudzoziemca. Należy zaznaczyć odpowiedni kwadracik, jeden z dwóch;
  • niepełne lub zupełne pominięcie odpowiednich rubryk w załączniku dotyczącym niekaralności podmiotu powierzającego pracę - oświadczenie dotyczące okoliczności z art. 88j (zał. Nr 15). W oświadczeniu jest sześć punktów, ale osiem odpowiedzi, tyle powinno być znaczków pozostawionych przez pracodawcę;
  • podpisanie wspomnianego wyżej załącznika przez pełnomocnika. To oświadczenie może być złożone tylko przez pracodawcę. W przypadku spółek oświadczenie podpisują osoby uprawnione do reprezentacji wymienione w KRS (jeśli prokurent nie jest wymieniony jako osoba uprawniona do samodzielnej reprezentacji nie może podpisać oświadczenia), a spółek cywilnych – wszyscy wspólnicy;
  • niewskazanie we wniosku adresu wykonywania pracy przez cudzoziemca; 
  • niedołączenie do wniosku składanego przez osobę fizyczną lub wszystkich wspólników spółki cywilnej ważnego dowodu osobistego lub dokumentu podróży;
  • załączenie jednej strony kopii paszportu cudzoziemca – wymagane są kopie wszystkich wypełnionych, w przypadku gdy dokument nie zawiera zapisanych stron należy przedłożyć oświadczenie wnioskodawcy o ich braku;
  • nieprzedstawienie oryginału pełnomocnictwa;
  • w przypadku powierzenia pracy w PKD 78.20Z (tj. przez agencję pracy tymczasowej w ramach pracy tymczasowej) należy załączyć dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej lub ważną umowę o udostępnienie pracowników tymczasowych;
  • brak dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań kwalifikacyjnych w przypadku powierzenia pracy w zawodzie regulowanym.

 

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi