Zatrudnienie cudzoziemca

Dodano: 28.07.2022

Kiedy złożyć wniosek?

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi powinien złożyć pisemny wniosek nie wcześniej niż w terminie 90 dni i nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę.

czytaj dalej...
Dodano: 28.07.2022

Sprawdź, czy potrzebujesz zezwolenie na pracę dla swojego pracownika

Zatrudniając Cudzoziemca w Polsce potrzebujesz ważnego dokumentu legalizującego Jego zatrudnienie. Jednak w niektórych przypadkach nie jest wymagane posiadanie zezwolenia na pracę – sprawdź czy Twój pracownik:

czytaj dalej...
Dodano: 28.10.2020

Najczęściej popełnianymi błędami podczas składania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca są:

czytaj dalej...
Dodano: 03.02.2020

Stempel w paszporcie informuje, że został złożony wniosek o pobyt czasowy i oczekujesz na wydanie decyzji – Twój pobyt jest legalny do momentu wydania decyzji. Nie oznacza to jednak, że możesz „automatycznie” rozpocząć pracę w Polsce.

Abyś mógł legalnie pracować musi zaistnieć jedna z poniższych okoliczności:

czytaj dalej...
Dodano: 17.12.2019

Datą złożenia wniosku jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, natomiast datą wszczęcia postępowania jest data doręczenia wniosku do organu.

czytaj dalej...
Dodano: 17.12.2019

Nowe zezwolenie jest konieczne, jeśli poprzednie musi zostać zgodnie z przepisami uchylone np. zmianie uległy okoliczności wydania zezwolenia lub ustała przyczyna wydania zezwolenia. Decyzja organu związana jest z wnioskiem i okolicznościami sprawy, w związku z tym zmiana decyzji ma tu ograniczone zastosowanie.

czytaj dalej...
Dodano: 17.12.2019

Pracodawca może to zrobić, ale tylko na okres do 30 dni w roku kalendarzowym. Obowiązkowe jest zawiadomienie pisemne wojewody o tym fakcie w ciągu 7 dni. Inne przypadki wymagają nowego zezwolenia.

czytaj dalej...
Dodano: 17.12.2019

W terminie 7 dni należy pisemnie powiadomić wojewodę, który wydał zezwolenie na pracę, że cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę. Wojewoda nie uchyli decyzji, jeśli pracodawca poda przyczynę niepodjęcia pracy i w powiadomieniu znajdą się okoliczności wskazujące, że zezwolenie będzie wykorzystane zgodnie z jego przeznaczeniem.

czytaj dalej...

Strony