Zatrudnienie cudzoziemca

Dodano: 17.12.2019

Nie. Zaproszenie jest dokumentem, który uprawnia cudzoziemca do ubiegania się o wizę. Dokument ten nie legalizuje pobytu ani pracy cudzoziemca.

czytaj dalej...
Dodano: 17.12.2019

Wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę musi być złożony nie wcześniej niż w terminie 90 dni i nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności posiadanego zezwolenia.

czytaj dalej...
Dodano: 17.12.2019

Jeśli zezwolenie na pobyt i pracę dotyczy wykonywania pracy u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku, które są wskazane w zezwoleniu pracę, zezwolenie na pracę wygaśnie z mocy prawa w dniu wydania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

czytaj dalej...
Dodano: 17.12.2019

Podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie pracy w terminie 7 dni pisemnie powiadamia wojewodę, który wydał zezwolenie na pracę, o następujących okolicznościach:

czytaj dalej...
Dodano: 17.12.2019

Nie, chyba, że mamy do czynienia z sytuacją przejęcia lub przekształcenia podmiotu powierzającego.

czytaj dalej...
Dodano: 17.12.2019

We wniosku wymagany jest symbol PKD związany z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca i wskazany przez przedsiębiorcę we wpisach do CEiDG oraz KRS. Dotyczy to zarówno pracodawcy powierzającego jak i pracodawcy użytkownika.

czytaj dalej...

Strony