Zatrudnienie cudzoziemca

Dodano: 17.12.2019

Nowe zezwolenie jest konieczne, jeśli poprzednie musi zostać zgodnie z przepisami uchylone np. zmianie uległy okoliczności wydania zezwolenia lub ustała przyczyna wydania zezwolenia. Decyzja organu związana jest z wnioskiem i okolicznościami sprawy, w związku z tym zmiana decyzji ma tu ograniczone zastosowanie.

czytaj dalej...
Dodano: 17.12.2019

Pracodawca może to zrobić, ale tylko na okres do 30 dni w roku kalendarzowym. Obowiązkowe jest zawiadomienie pisemne wojewody o tym fakcie w ciągu 7 dni. Inne przypadki wymagają nowego zezwolenia.

czytaj dalej...
Dodano: 17.12.2019

W terminie 7 dni należy pisemnie powiadomić wojewodę, który wydał zezwolenie na pracę, że cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę. Wojewoda nie uchyli decyzji, jeśli pracodawca poda przyczynę niepodjęcia pracy i w powiadomieniu znajdą się okoliczności wskazujące, że zezwolenie będzie wykorzystane zgodnie z jego przeznaczeniem.

czytaj dalej...
Dodano: 17.12.2019

Nie. Zaproszenie jest dokumentem, który uprawnia cudzoziemca do ubiegania się o wizę. Dokument ten nie legalizuje pobytu ani pracy cudzoziemca.

czytaj dalej...
Dodano: 17.12.2019

Wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę musi być złożony nie wcześniej niż w terminie 90 dni i nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności posiadanego zezwolenia.

czytaj dalej...
Dodano: 17.12.2019

Jeśli zezwolenie na pobyt i pracę dotyczy wykonywania pracy u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku, które są wskazane w zezwoleniu pracę, zezwolenie na pracę wygaśnie z mocy prawa w dniu wydania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

czytaj dalej...

Strony