Zatrudnienie cudzoziemca

Dodano: 17.12.2019

„Zaproszenie do pracy” to najczęściej niewłaściwa nazwa zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu pracy. Te pierwsze wydaje wojewoda, drugie starosta (powiatowe urzędy pracy). Od stycznia 2018 r. wydawane są także przez starostów (powiatowe urzędy pracy) zezwolenia na pracę sezonową.

Ich uzyskanie poprzedza złożenie odpowiednich wniosków wraz z załącznikami.

czytaj dalej...
Dodano: 17.12.2019

Nie jest wymagane wydanie nowego zezwolenia na pracę cudzoziemca, jeśli podmiot powierzający zmienił siedzibę lub miejsce zamieszkania, nazwę lub formę prawną, doszło do przejęcia zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę, zakład lub jego część przeszedł na innego pracodawcę lub umowa cywilnoprawna zawarta z cudzoziemcem została zastąpiona przez umowę o pracę. Pamiętaj jednak o konieczności pisemnego poinformowania Wojewody wydającego zezwolenie o tym fakcie w terminie 7 dni od zaistnienia tej okoliczności.

czytaj dalej...
Dodano: 17.12.2019

Starosta wydaje zezwolenia na pracę sezonową (typ S). Ten rodzaj zezwolenia wydawany jest przez starostów dla podmiotów zatrudniających cudzoziemców w wybranym zakresie działalności w rolnictwie, leśnictwie i rybactwie oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi określonymi szczegółowo w przepisach Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.

czytaj dalej...
Dodano: 17.12.2019

Praca, która wymaga uzyskania zezwolenia na pracę sezonową. Praca najczęściej wykonywana w rolnictwie, leśnictwie i rybactwie oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.

czytaj dalej...
Dodano: 17.12.2019

Należy w powiatowym urzędzie pracy złożyć odpowiedni wniosek, wraz z załącznikami. Sprawdź jak to zrobić

 

czytaj dalej...
Dodano: 17.12.2019

To dokument wydawany przez starostę (powiatowe urzędy pracy) na wniosek pracodawcy, który potwierdza brak możliwości znalezienia pracownika spośród osób zarejestrowanych jako bezrobotne. Informacja jest sporządzona z uwzględnieniem pierwszeństwa do rynku pracy dla obywateli polskich i zawiera analizę wysokości proponowanego wynagrodzenia i adekwatność wymagań w stosunku do pracy, którą ma wykonywać cudzoziemiec.

czytaj dalej...
Dodano: 17.12.2019

Nie. Tylko określone w przepisach przypadki dopuszczają powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Zwolnienie z przedłożenia informacji starosty jest tylko ułatwieniem w uzyskaniu zezwolenia na pracę.

czytaj dalej...
Dodano: 17.12.2019

W każdym województwie lista zawodów zwolnionych z konieczności uzyskania informacji starosty jest inna.

W województwie wielkopolskim zwolnione są zawody zamieszczone w rozporządzeniu Wojewody Wielkopolskiego.

czytaj dalej...
Dodano: 17.12.2019

Czas oczekiwania zależny jest przede wszystkim od liczby wpływających wniosków o zezwolenia na pracę i od tego, czy złożony został komplet wymaganych dokumentów. Zezwolenia na pracę są wydawane tak szybko, jak to jest możliwe.

czytaj dalej...

Strony