FAQ

Praca

Dodano: 11.05.2020

Jeżeli postępowanie o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę jest w toku, cudzoziemiec powinien zgłosić do urzędu zmianę pracodawcy i złożyć nowy załącznik nr 1 na nowych warunach zatrudnienia w Pana firmie, podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji w KRS, a w przypadku dzialalności prowadzonej przez osobę fizyczną, przez właściciela. Zatrudnienie w czasie procedury będzie możliwe tylko w sytuacji gdy cudzoziemic przebywa w Polsce legalnie (na podstawie stempla w paszporcie), był uprawniony do świadczenia pracy w Polsce bezpośrednio przed złożeniem wniosku o zezwolenie na pobyt i posiada ważne oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy lub zezwolenie na pracę. Zatrudnienie moźe być wykonywane tylko na rzecz podmiotu i na warunkach określonych w oświadczeniu/zezwoleniu.

Dodano: 11.05.2020

W sytuacji nadużyć ze strony pracodawcy wobec pracownika zalecamy kontakt z Państwową Inspekcją Pracy. Informacje kontaktowe Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu znajdziesz TUTAJ

Dodano: 04.05.2020

Jeżeli chcesz zostać w Polsce i Twoim celem pobytu jest praca sezonowa, złoż wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową. Szczegóły procedury znajdziesz TUTAJ.

Dodano: 07.04.2020
Odpowiedź uwzględnia stan prawny obowiązujący od 18.04.2020 r.

Uprawnienie do pracy zależy w tej sytuacji od tego, czy w dniu 14.03.2020r. cudzoziemiec posiadał ważny dokument pobytowy. Na podstawie przepisów wprowadzonych 31.03.2020r., jeżeli w okresie od 14.03.2020 r. kończy się ważność wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy, jest ona automatycznie przedłużona na czas stanu epidemii i o dodatkowe 30 dni po odwołaniu stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego. Dodatkowo, przepisy wprowadzone 18.04.2020r. umożliwiają przedłużenia legalnego pobytu dla cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie ruchu bezwizowego, wiz jednolitych Schengen oraz dokumentów pobytowych wydanych przez inne państwa obszaru Schengen do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (tego ze stanów, który będzie obowiązywał jako ostatni). Więcej informacji TUTAJ.

Jeżeli zatem cudzoziemiec, o którym mowa, posiadał w dniu 14.03.2020r. jeden z wymienionych dokumentów pobytowych, złożył wniosek o pobyt czasowy i pracę po 14.03.2020r. i obecnie posiada oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy to może podjąć zatrudnienie na warunkach określonych w oświadczeniu i na taki okres, na jaki zarejestrowano oświadczenie, ale nie dłużej niż do upływu okresu ważności przedłużonego pobytu (tj .do 30 dni po odwołaniu stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego). Po upływie tego okresu jego pobyt regulowany będzie już przepisami ustawy o cudzoziemcach, czyli art. 108 Ustawy, a wówczas aby legalnie kontynuować zatrudnienie musi otrzymać stempel w paszporcie potwierdzający złożenie wniosku i uzupełnienie braków formalnych tego wniosku.

Dodano: 30.01.2020
  • Poinformuj nas o tym fakcie i podaj swój aktualny adres do korespondencji – zostaniesz wezwany do przedłożenia dokumentów potwierdzających Twój cel pobytu na terytorium Polski. Jeżeli w dalszym ciągu chcesz aby wniosek był rozpatrywany w oparciu o pracę, złóż nowy załącznik nr 1, oraz informację starosty lub dokumenty potwierdzające zwolnienie z tego obowiązku;
  • Jeżeli chcesz, aby wniosek był rozpatrywany w oparciu o inne okoliczności (inny cel pobytu), musisz złożyć oświadczenie o zmianie celu pobytu – wówczas zostaniesz wezwany do uzupełnienia wymaganych dokumentów;
Dodano: 30.01.2020

Jeśli zamierzasz wykonywać pracę bezpośrednio dla pracodawcy użytkownika wskazanego w decyzji, musisz uzyskać nowe zezwolenie na pobyt czasowy i pracę tj. złożyć nowy wniosek o udzielenie zezwolenia), oraz w terminie 15 dni złożyć informację o zakończeniu pracy.

Dodano: 30.01.2020

Jeżeli cudzoziemiec kontynuuje pracę u tego samego pracodawcy, na tych samych warunkach, które zostały wskazane w zezwoleniu, to może w czasie procedury nadal legalnie pracować. Gdy praca będzie wykonywana dla innego pracodawcy lub na innych warunkach niż określone w zezwoleniu, cudzoziemiec nie będzie mógł legalnie pracować (chyba że będzie posiadał inny dokument uprawniający go do pracy na terenie Polski – np. zarejestrowane oświadczenie o powierzeniu zatrudnienia, zezwolenie na pracę. Mając stempel w paszporcie, cudzoziemiec może wyjechać z Polski do kraju, którego obywatelstwo posiada, jeśli graniczy on z Polską lub ma bezpośrednie połączenie lotnicze z Polski do kraju pochodzenia. Jednak by ponownie wjechać do Polski będzie musiał uzyskać wizę w Konsulacie lub mieć możliwość przyjazdu do Polski w ruchu bezwizowym.

Dodano: 30.01.2020

Nie musisz składać nowego wniosku. Wystarczy, że poinformujesz nas o zmianie miejsca pobytu oraz wskażesz aktualny adres zamieszkania. Twój wniosek zostanie przesłany do Wojewody w miejscu Twojego aktualnego adresu zamieszkania i Twoje postępowanie będzie kontynuowane.

Pomocne formularze znajdziesz tutaj.

Dodano: 30.01.2020

Jeśli będziesz zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia to osobny, dodatkowy dokument ubezpieczenia zdrowotnego nie będzie już od Ciebie wymagany. Jeżeli będziesz wykonywać pracę na podstawie umowy o dzieło, musisz przedstawić np. polisę ubezpieczeniową.

Dodano: 30.01.2020

Nie musisz czekać na unieważnienie poprzedniej karty, jak najszybciej złóż nowy wniosek na pobyt czasowy i pracę. Pamiętaj jednak, że nie możesz wykonywać pracy u nowego pracodawcy bez ważnego zezwolenia! (chyba, że posiadasz inny tytuł uprawniający Cię do wykonywania pracy u nowego pracodawcy – np. zarejestrowane oświadczenie o powierzeniu zatrudnienia, zezwolenie na pracę.)

Strony