FAQ

Koronawirus - regulacje dotyczące cudzoziemców

Dodano: 22.05.2020

Zmiana warunków planowanego zatrudnienia cudzoziemca w trakcie prowadzonego postępowania o pobyt czasowy i pracę oznacza, że pracodawca powinien wypełnić nowy załącznik nr 1 do wniosku o pobyt czasowy i pracę. Nowy załącznik nr 1 powinien zostać przekazany do urzędu i będzie uwzględniony w prowadzonym postępowaniu. Jeżeli planowany dochód cudzoziemca, deklarowany w załączniku, w dalszym ciągu jest wystarczający do pokrycia kosztów utrzymania Jego i rodziny oraz spełnia pozostałe warunki do udzielenia zezwolenia - może otrzymać decyzję pozytywną.

Dodano: 22.05.2020

cd. pyt. Co oznacza sformułowanie "w takiej sytuacji cudzoziemiec może skorzystać z warunkowego legalnego pobytu i złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt w przedłużonym terminie"

Pobyt w ruchu bezwizowym przedłuża się do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który obowiązywał jako ostatni tylko tym osobom, które w dniu 14 marca 2020r. przebywały w Polsce w ramach ruchu bezwizowego. Jeśli wjechałeś do Polski w ramach ruchu bezwizowego po dniu 14 marca 2020r. i nie złożyłeś wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy przed upływem dopuszczalnego okresu pobytu w ruchu bezwizowym tj. w okresie legalnego pobytu i tak będziesz mógł złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Zgodnie ze szczególnymi regulacjami prawnymi wprowadzonymi w dniu 31.03.2020r. i 18.04.2020r., termin na złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy został przedłużony do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania epidemi/stanu zagrożenia epidemicznego (tego stanu, który obowiązywał jako ostatni). Sformułowanie "w takiej sytuacji cudzoziemiec może skorzystać z warunkowego legalnego pobytu i złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt w przedłużonym terminie" oznacza, że Twój pobyt od dnia zakończenia legalnego pobytu w ramach ruchu bezwizowego będzie uznany za legalny ale pod warunkiem, że złożysz wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania epidemi/stanu zagrożenia epidemicznego (tego stanu, który obowiązywał jako ostatni).

Jeżeli koniec okresu pracy wskazanego w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusa SARS-CoV-2, cudzoziemiec może wykonywać pracę określoną oświadczeniem na rzecz podmiotu, który złożył oświadczenie, w okresie lub okresach nieobjętych oświadczeniem do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, bez zezwolenia na pracę. Dotyczy to również oświadczeń zarejestrowanych w okresie epidemii, tj. po dniu 14.03.2020r. Jeżeli w dniu upływu ważności zarejestrowanego oświadczenia nadal będzie obowiązywał stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego  cudzoziemiec będzie mógł kontynuować wykonywanie pracy określonej w oświadczeniu na rzecz pracodawcy, który złożył oświadczenie. Warunkiem kontynuacji zatrudnienia jest jednak legalny pobyt na terytorium Polski.

 

Dodano: 22.05.2020

Jeżeli ostatni dzień ważności Twojej wizy przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres ważności tej wizy i oświadczenia ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Bieżące informacje na temat ograniczeń w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znajdziesz TUTAJ.

Dodano: 22.05.2020

Jeżeli przebywasz w Polsce na podstawie jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, wydanego na podstawie zatrudnienia u Pracodawcy, u którego już nie pracujesz, powinieneś zgłosić tą informację na piśmie do urzędu. Formularz pomocniczy znajdziesz TUTAJ.

Co do zasady jednak, jeżeli w Twojej decyzji wskazano pracodawcę i określone warunki zatrudnienia, to zezwolenie, które posiadasz umożliwia Ci tylko wykonywanie pracy na rzecz tego konkretnego Pracodawcy i na warunkach określonych w decyzji. Jeśli więc zmieniłeś Pracodawcę, powinieneś złożyć wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Dodano: 18.05.2020

cd. pyt. Czy w takim przypadku muszę informować wojewodę o zmianie wymiaru czasu pracy w porównaniu z zezwoleniem wcześniej uzyskanym dla cudzoziemca?

Nie, nie ma takiego obowiązku. Przepisy wprowadzone 16.05 2020r. jednoznacznie uregulowały tą kwestię.

Dodano: 18.05.2020

cd. pyt... jeśli zmniejszenie etatu jest czasowe potrwa tylko 2 miesiące i po tym znowu będę pracować na warunkach podanych w decyzji?

Nie, nie ma takiego obowiązku. Przepisy wprowadzone w dniu 16.05.2020r. dopuszczają możliwość zmiany warunków wykonywania pracy przez cudzoziemców pracy na warunkach innych niż określone w zezwoleniach na pobyt czasowy i pracę. Regulacja została wprowadzona właśnie po to, aby umożliwić pracodawcom skorzystanie z rozwiązań oferowanych w tzw. tarczy antykryzysowej.

 

Dodano: 18.05.2020

Przepisy wprowadzone w dniu 16.05.2020r. dopuszczają możliwość zmiany warunków wykonywania pracy przez cudzoziemców pracy na warunkach innych niż określone w zezwoleniach na pobyt czasowy i pracę i zezwoleniach na pracę.

Jeżeli obecnie trwa postępowanie na Twój wniosek w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, prześlij nam oryginał aktualnego załącznika nr 1. Zmiana warunków zatrudnienia zostanie uwzględniona w toczącym się postępowaniu.

Dodano: 18.05.2020

Nie, nie ma takiego obowiązku. Przepisy wprowadzone 16.05.2020r. umożliwiają zmiany warunków wykonywania pracy przez cudzoziemców. Nowy przepis umożliwia wykonywanie przez cudzoziemców pracy na warunkach innych niż określone w Twoim zezwoleniu na pracę. Nie wymaga to uzyskania nowej decyzji, ani zmiany obecnego zezwolenia na pracę typ A.

Dodano: 11.05.2020

Niestety, kartę pobytu należy odebrać osobiście, ponieważ konieczna jest weryfikacja danych biometrycznych.

Na podobne pytanie odpowiadamy TUTAJ.

Dodano: 11.05.2020

Cd. pyt. Czy moje oświadczenie i pobyt w ruchu bezwizowym przedłuży się jeśli będzie stan epidemii? Czy przedłuża się tylko tym, którzy w dniu 14 marca przebywali już na terytorium RP?

Odpowiedź na pytanie znajdziesz TUTAJ.

Strony