FAQ

Koronawirus - regulacje dotyczące cudzoziemców

Dodano: 14.04.2020
Odpowiedź uwzględnia stan prawny obowiązujący od 18.04.2020 r.

Ustawa z dnia 31.03.2020r. przewiduje wydłużenie terminów składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, jeżeli termin ten przypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Przepisy wprowadzone w dniu 18.04.2020r. dodatkowo umożliwiają przedłużenie legalnego pobytu dla cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie ruchu bezwizowego do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (tego ze stanów, który będzie obowiązywał jako ostatni). Jeśli Twój pobyt w ruchu bezwizowym kończy się w kwietniu 2020r. to zostanie automatycznie przedłużony do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (tego ze stanów, który będzie obowiązywał jako ostatni). Masz zatem więcej czasu na złożenie wniosku.

Bieżące informacje na temat ograniczeń w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znajdziesz TUTAJ.

Dodano: 09.04.2020

Przedłużenie wizy co do zasady wymaga  opłaty skarbowej. Jeśli Twoja wiza została wydana na 365 dni nie podlega przedłużeniu, to maksymalny okres jej obowiązywania.

Natomiast w przypadku, gdy ostatni dzień okresu pobytu na podstawie wizy krajowej (symbol D) przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii tj. od 14.03.2020r.  to okres ten, jak również okres ważności samej wizy, ulega z mocy prawa przedłużeniu do 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Nie wymaga to żadnej decyzji ze strony Wojewody. Nie ma potrzeby składania wniosku o przedłużenie wizy. Z przedłużeniem wizy z mocy prawa okresu pobytu i okresu ważności wizy krajowej nie wiąże się również wydawanie nowej naklejki wizowej, ani obowiązek opłacenia żadnej opłaty skarbowej.

Dodano: 09.04.2020

Odpowiedź na Twoje pytanie zależy od tego, co oznacza "zamknięcie firmy". Jeżeli  "zamknięcie firmy" (np. przestój, zawieszenie działalności gospodarczej) ma charakter czasowy, na okres epidemii, ale po jej odwołaniu pracodawca w dalszym ciągu będzie chciał Cię zatrudnić na warunkach, które wskazał w załączniku nr 1 do wniosku o pobyt czasowy i pracę to nie musisz składać żadnych nowych dokumentów w swojej sprawie. Po otrzymaniu decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt i pracę, podejmiesz tam pracę.

Jeżeli natomiast "zamknięcie firmy"oznacza, że Twój pracodawca,  po przywróceniu działalności, nie będzie mógł Cię zatrudnić w okresie i na warunkach zadeklarowanych w załączniku nr 1, to powinieneś poinformować nas o tym na piśmie i wskazać aktualny cel pobytu w Polsce.

Dodano: 08.04.2020

Jeśli ostatni dzień okresu ważności Twojego zezwolenia na pobyt czasowy lub zezwolenia na pracę udzielonego w celu prowadzenia działalności gospodarczej przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii okres ważności tych zezwoleń ulega z mocy prawa przedłużeniu do 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.  W tym czasie możesz kontunuować prowadzenie działalności gospodarczej.

Jeśli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy złożyłeś w trakcie legalnego pobytu na terytorium RP ale przed ogłoszeniem stanu epidemicznego lub stanu epidemii tj. przed 14.03.2020r., możesz w okresie trwania postępowania o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę pełnić funkcje statutowe w spółce pod warunkiem, że w dniu złożenia wniosku posiadałeś ważne zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy wydane w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeśli w dniu złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy nie posiadałeś ważnego zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy wydane w celu prowadzenia działalności gospodarczej. to pełnienie funkcji prezesa zarządu nie jest możliwe w czasie trwania obecnego postępowania. Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,  zezwolenie na pracę w związku z pełnieniem funkcji statutowych nie jest wymagane jeśli  przebywasz w tym celu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nieprzekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy - a zatem jeśli Twój pobyt w celu pełnienia funkcji prezesa zarządu jest krótszy niż 6 miesięcy, to możesz wykonywać pracę niezależnie od podstawy pobytu na dzień złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Zachęcamy do zapoznania się z warunkami udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej i przesłanie oryginałów lub potwierdzonych notarialnie kopii brakujących dokumentów pocztą - jeśli materiał dowodowy w sprawie będzie wystarczający postaramy się jak najszybciej jak to możliwe udzielić Tobie wnioskowanego zezwolenia.

Dodano: 07.04.2020
Odpowiedź uwzględnia stan prawny obowiązujący od 18.04.2020 r.

Uprawnienie do pracy zależy w tej sytuacji od tego, czy w dniu 14.03.2020r. cudzoziemiec posiadał ważny dokument pobytowy. Na podstawie przepisów wprowadzonych 31.03.2020r., jeżeli w okresie od 14.03.2020 r. kończy się ważność wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy, jest ona automatycznie przedłużona na czas stanu epidemii i o dodatkowe 30 dni po odwołaniu stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego. Dodatkowo, przepisy wprowadzone 18.04.2020r. umożliwiają przedłużenia legalnego pobytu dla cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie ruchu bezwizowego, wiz jednolitych Schengen oraz dokumentów pobytowych wydanych przez inne państwa obszaru Schengen do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (tego ze stanów, który będzie obowiązywał jako ostatni). Więcej informacji TUTAJ.

Jeżeli zatem cudzoziemiec, o którym mowa, posiadał w dniu 14.03.2020r. jeden z wymienionych dokumentów pobytowych, złożył wniosek o pobyt czasowy i pracę po 14.03.2020r. i obecnie posiada oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy to może podjąć zatrudnienie na warunkach określonych w oświadczeniu i na taki okres, na jaki zarejestrowano oświadczenie, ale nie dłużej niż do upływu okresu ważności przedłużonego pobytu (tj .do 30 dni po odwołaniu stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego). Po upływie tego okresu jego pobyt regulowany będzie już przepisami ustawy o cudzoziemcach, czyli art. 108 Ustawy, a wówczas aby legalnie kontynuować zatrudnienie musi otrzymać stempel w paszporcie potwierdzający złożenie wniosku i uzupełnienie braków formalnych tego wniosku.

Dodano: 07.04.2020

Przepisy wprowadzone 16.05.2020r. umożliwiają wykonywanie przez cudzoziemców pracy na warunkach innych niż określone w Twoim zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę bez konieczności zmiany zezwolenia. Zmiana warunków zatrudnienia, ktora nie wymaga zmiany zezwolenia na pobyt i pracę, musi być skutkiem skorzystania przez pracodawcę ze specjalnych rozwiązań dedykowanych pracodawcom w związku z wystąpieniem na terytorium Polski epidemii COVID-19 określonych w art. 3, art. 15g ust. 8, art. 15x ust. 1 lub art. 15zf ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz.U.2020.1842:

  1. polecenie wykonywania pracy zdalnej
  2. pomoc dla pracodawców - ochrona miejsc pracy; wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym; obniżenie wymiaru czasu pracy
  3. szczególne rozwiązania związane z możliwością zmiany w niektórych przedsiębiorstwach systemu lub rozkładu czasu pracy pracowników oraz polecenia świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych, pozostawania w gotowości do pracy i realizowania prawa do wypoczynku w wyznaczonym miejscu 
  4. wprowadzanie elastycznych zasad ustalania pracownikom czasu pracy; porozumienie o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy lub o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia

Zmiana warunków wykonywania pracy, która nie jest skutkiem skorzystania przez pracodawcę z rozwiązań określonych w wyżej wskazanej regulacji, wiąże się z koniecznością zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Szczegółowe informacje na temat zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę znajdziesz TUTAJ.

 

 

Dodano: 07.04.2020

c.d. Czy teraz, po przerwie, mogę ponownie zatrudnić tego cudzoziemca na podstawie oświadczenia, które skończyło swoją ważność 20 marca i przedłużyło swoją ważność na mocy prawa i cudzoziemiec złożył pocztą wniosek o jednolite pozwolenie na pobyt i pracę?

Odpowiedź uwzględnia stan prawny obowiązujący od 18.04.2020 r.

TAK, nie ma przeszkód prawnych by ponownie zatrudnić taką osobę. Na mocy przepisów wprowadzonych Ustawą z dnia 31.03.2020r. nastąpiło automatyczne wydłużenie dozwolonego okresu pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Dodatkowo, przepisy wprowadzone 18.04.2020r. umożliwiają przedłużenie legalnego pobytu dla cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie ruchu bezwizowego do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (tego ze stanów, który będzie obowiązywał jako ostatni).  Jeśli więc dotychczas pracował u Pana na podstawie oświadczenia, może dalej legalnie wykonywać swoją pracę.

 

Dodano: 06.04.2020

TAK - jeżeli była Pani zatrudniona w zakładzie, który obecnie jest zamknięty i umowa została z Panią rozwiązana. Zgodnie z art.121 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach, Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę zawiadamia pisemnie wojewodę, który udzielił tego zezwolenia, w terminie 15 dni roboczych, o utracie pracy u któregokolwiek z podmiotów powierzających wykonywanie pracy, wymienionych w zezwoleniu.

Informację o tym należy przesłać na adres Wydziału. Jeżeli istnieją istotne okoliczności uniemożliwiające wykonanie tego obowiązku np. choroba bądź konieczność odbywania kwarantanny, prześlij taką informację za pośrednictwem formularza kontaktowego, a oryginał pisma nadaj pocztą gdy będziesz miała taką możliwość.

Strony