Karta pobytu członka rodziny obywatela UE

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o wydanie karty pobytowej składasz osobiście, nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego, który do dnia złożenia wniosku nie ukończył 6. roku życia.

W szczególnie uzasadnionym, umotywowanym przypadku, w tym ze względu na stan Twojego zdrowia, można odstąpić od obowiązku osobistego stawiennictwa.

Od osoby, która do dnia złożenia wniosku ukończyła 6. rok życia, pobiera się odciski linii papilarnych.

Przed złożeniem wniosku przeczytaj nasze wskazówki dotyczące wypełniania formularzy wniosków

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Poznaniu lub w jednej z delegatur urzędu.

Aby złożyć wniosek, zarejestruj się przez internet  -  umów się na wizytę

Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku osobiście, prześlij wniosek w wersji papierowej pocztą.

Liczy się data nadania korespondencji w placówce pocztowej.

Jakie dokumenty złożyć?

 • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem (wniosek do pobrania),
 • kserokopia ważnego dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (oryginał do wglądu), w razie braku możliwości okazania dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo, możesz przedstawić inny dowód niż dokument urzędowy, który pozwoli potwierdzić Twoją tożsamość i obywatelstwo, w niebudzący wątpliwości sposób,
 • 4 fotografie,
 • dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa (np. akt małżeństwa), dot. małżonek,
 • dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument potwierdzający wiek lub poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej lub jego małżonka (np. akt urodzenia), dot. zstępny,
 • dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej lub jego małżonka, dot. wstępny,
 • dokument potwierdzający sprawowanie faktycznej opieki nad małoletnim obywatelem Unii Europejskiej oraz dokument poświadczający pozostawanie małoletniego obywatela Unii Europejskiej na jego utrzymaniu, dot.rodziców małoletniego obywatela UE,
 • kopia zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej, wydanego obywatelowi Unii Europejskiej, z którym przebywasz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak mogę otrzymać kartę pobytową?

Kartę pobytową odbierasz osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Poznaniu lub w jednej z delegatur urzędu.
 
Przy odbiorze karty pobytowej wydanej małoletniemu, który ukończył 6. rok życia co najmniej w dniu odbioru, wymagana jest jego obecność. Gdy karta pobytowa została wydana małoletniemu, który nie ukończył 13. roku życia do dnia jego odbioru, dokument odbiera jego rodzic, opiekun prawny albo kurator, po okazaniu ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.
 
Wizytę w celu odbioru karty pobytowej w Poznaniu możesz zarezerwować telefonicznie bądź mailowo. Szczegółowe informacje dotyczące możliwego terminu odbioru tych dokumentów oraz numeru telefonu, pod który należy zadzwonić w celu zarejestrowania terminu, bądź adresu mailowego służącego do rezerwacji wizyty, będą zamieszczone w korespondencji urzędowej (wezwania do uzupełnienia braków formalnych, wezwania do uzupełnienia dokumentów) oraz w aplikacji służącej do śledzenia stanu sprawy
Ponadto, wizytę w celu odbioru karty pobytowej w Poznaniu możesz zarezerwować wcześniej poprzez stronę internetową wybierając kolejkę E – Odbiór karty pobytu.
 
Aby odebrać kartę pobytową, weź ze sobą ważny dokument podróży.
 
Karta pobytowa ważna jest co do zasady przez 5 lat.

Co powinienem wiedzieć?

Jakie mam obowiązki po wydaniu dokumentu?

Powinieneś zgłosić się do wojewody właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania w przypadku:

 • zmiany danych zamieszczonych w karcie,
 • jej uszkodzenia,
 • utraty dokumentu,
 • zmiany wizerunku Twojej twarzy w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym Twoją właściwą identyfikację.

W wyżej wymienionych przypadkach możesz wnioskować o wymianę dotychczas posiadanej karty.

W przypadku upływu terminu ważności karty pobytowej wydaje się nowy dokument.

Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi