Jakie są najczęstsze błędy we wnioskach o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (i w innych załączanych dokumentach)? Co zrobić, żeby ich uniknąć?

Dodano: 26.11.2019
  • składanie wniosków na niewłaściwych formularzach (np. na formularzu wniosku o wydanie karty pobytu) lub bez formularza wniosku (np. tylko załącznik nr 1)
  • niewypełnienie wszystkich wymaganych pól we wniosku;
  • niewypełnienie/lub błędne zaznaczenie we wniosku informacji o karalności (str. 6 pkt VIII wniosku);
  • brak czytelnego podpisu osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu powierzającego pracę pod załącznikiem nr 1 ;
  • brak wskazania w załączniku nr 1 ilości godzin pracy w tygodniu w przypadku umów zlecenie; przy wskazaniu stawki godzinowej bez podania ilości godzin pracy cudzoziemca, nie mamy możliwości ustalenia, czy masz dochód/środki wystarczający/-e na utrzymanie
  • niewypełnienie przez pracodawcę informacji o karalności, zawartych na str. 4 w załączniku nr 1 tj. pkt 1-7;
  • składanie kopii dokumentów, niepotwierdzonych za zgodność z oryginałem
  • składanie informacji starosty, w których określone przez pracodawcę wynagrodzenie jest określone przez PUP na poziomie  poniżej średniej lub brak zgody pracodawcy na kierowanie osób zarejestrowanych w PUP – co jest przesłankami do odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę;
  • brak podpisu jednej ze stron (lub obu stron) na umowach najmu lub umowach o pracę;
  • brak wskazania adresu, okresu zamieszkania i danych cudzoziemca w dokumentach potwierdzających zapewnione miejsce zamieszkania
Kategoria: 

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi