Działalność gospodarcza

Dodano: 23.06.2020

Jeżeli planujesz założyć w Polsce działalność gospodarczą zmienia się główny cel Twojego pobytu w naszym kraju i powinnaś złożyć wniosek o pobyt czasowy ze względu na prowadzenie działalności gospodarczej. Zezwolenie udzielane jest jednocześnie na pełnienie funkcji w zarządzie i na prowadzenie działalności gospodarczej (jeśli będziesz udziałowcem w tej firmie). TUTAJ znajdziesz szczegóły procedury.

czytaj dalej...
Dodano: 08.04.2020

Jeśli ostatni dzień okresu ważności Twojego zezwolenia na pobyt czasowy lub zezwolenia na pracę udzielonego w celu prowadzenia działalności gospodarczej przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii okres ważności tych zezwoleń ulega z mocy prawa przedłużeniu do 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.  W tym czasie możesz kontunuować prowadzenie działalności gospodarczej.

czytaj dalej...
Dodano: 14.02.2020

Jeżeli w dalszym ciągu chcesz przebywać w Polsce w celu prowadzenia działalności gospodarczej, powinieneś złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy

Pamiętaj, aby wniosek złożyć nie później, niż ostatniego dnia legalnego pobytu w Polsce.

Jeżeli zamierzasz przedłużyć swój pobyt w Polsce po raz kolejny sprawdź, czy możesz ubiegać się o zezwolenie bezterminowe.

czytaj dalej...
Dodano: 07.02.2020

Jeżeli planujesz przyjechać do Polski na okres powyżej 12 miesięcy w celu prowadzenia działalności gospodarczej najpierw wystąp o wizę Schengen lub wizę krajową.

Po wjeździe do Polski, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu, powinieneś złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

czytaj dalej...
Dodano: 28.11.2019

Pracę na innym stanowisku możesz wykonywać w spółce, w której pełnisz funkcję w zarządzie, po uzyskaniu zezwolenia na pracę typ A.

czytaj dalej...
Dodano: 28.11.2019

Tak, musisz wykazać, że posiadasz stabilne i regularne źródło dochodu. Dokumentem potwierdzającym może być: uchwała o powołaniu na członka zarządu, umowa na podstawie której wykonujesz pracę jako członek zarządu.

czytaj dalej...
Dodano: 28.11.2019

Jeżeli zatrudniasz przynajmniej 2 obywateli polskich lub cudzoziemców uprawnionych do wykonywania pracy na terytorium RP min. przez okres 1 roku poprzedzającego złożenie wniosku przed złożeniem wniosku,  firma nie musi spełniać pozostałych warunków finansowych, jednak Ty musisz posiadać stały i regularny dochód.

czytaj dalej...
Dodano: 28.11.2019

Jeśli złożysz wniosek o pobyt czasowy i pracę, jednocześnie będąc wspólnikiem w spółce, postępowanie o pobyt czasowy i pracę nie zostanie wszczęte. Natomiast jeśli informacja, że posiadasz udziały w spółce zostanie ujawniona po jego wszczęciu, postępowanie zostanie umorzone.

Wynika to z przepisów ustawy o cudzoziemcach.

czytaj dalej...
Dodano: 28.11.2019

Wykaż, że prowadzone są działania, które pozwolą na spełnienie warunków w przyszłości m.in. poprzez udokumentowanie inwestycji, umów oraz środków pieniężnych na koncie bankowym.

czytaj dalej...
Dodano: 28.11.2019

Tak. Kopia nie jest dowodem. Możesz złożyć kopię jeśli okażesz oryginał do wglądu, lub kopię, którą za zgodność z oryginałem potwierdził notariusz, lub jeśli działasz przez pełnomocnika, który jest radcą prawnym, adwokatem, rzecznikiem patentowym – kopie poświadczone przez tego pełnomocnika. 
UWAGA! Ani Ty, ani pracodawca nie możecie potwierdzić kopii dokumentów za zgodność z oryginałem.

czytaj dalej...

Strony