Rodzina

Dodano: 11.10.2021

Wniosek dla małoletniego dziecka należy złożyć z uwagi na pobyt z rodzicami. W tym przypadku należy również pamiętać, że środki pochodzące z pracy rodziców są głównym źródłem utrzymania małoletnich dzieci, w związku z czym decyzja nie będzie mogła zostać podjęta do czasu aż rodzice zalegalizują swój pobyt i pracę w Polsce.

Pełnoletni student/uczeń powinien złożyć wniosek z uwagi na naukę/studia. W przypadku, gdy pełnoletni uczeń/student pozostaje na utrzymaniu rodziców, zezwolenie będzie mogło zostać udzielone po zalegalizowaniu pobytu i pracy przez rodziców.

czytaj dalej...
Dodano: 16.09.2020

Obecność dziecka wymagana jest przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt małoletniemu, który w dniu złożenia wniosku ukończył 6. rok życia.
Przy odbiorze karty pobytu wydanej małoletniemu, który ukończył 13. rok życia, również wymagana jest jego obecność. Gdy karta pobytu została wydana małoletniemu, który nie ukończył 13. roku życia do dnia jej odbioru, kartę odbiera jego przedstawiciel ustawowy lub kurator.

czytaj dalej...
Dodano: 04.04.2020

Uprawnienie do podjęcia zatrudnienia wynika z rodzaju udzielonego zezwolenia. Jeżeli otrzymałaś zezwolenie na pobyt czasowy dla członka rodziny, udzielone np. podstawie art. 159 ustawy o cudzoziemcach, to możesz podjąć zatrudnienie, nawet jeżeli nie otrzymałaś jeszcze karty pobytu. Uprawnienie wynika z podstawy prawnej Twojej decyzji, natomiast karta pobytu to dokument wydany na podstawie decyzji i uprawniający m.in. do podróżowania.

czytaj dalej...
Dodano: 14.02.2020

Jeżeli głównym celem Twojego pobytu w Polsce jest przebywanie z rodziną, powinieneś złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy

Pamiętaj, aby wniosek złożyć nie później, niż ostatniego dnia legalnego pobytu w Polsce.

Jeżeli zamierzasz przedłużyć swój pobyt w Polsce po raz kolejny sprawdź, czy możesz ubiegać się o zezwolenie bezterminowe.

 

czytaj dalej...
Dodano: 12.02.2020

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek powinieneś złożyć, jeżeli jesteś cudzoziemcem, posiadasz ważną wizę lub zezwolenie na pobyt czasowy i urodziło Ci się w Polsce dziecko.

czytaj dalej...
Dodano: 11.02.2020

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek powinieneś złożyć, jeżeli jesteś cudzoziemcem, ubiegasz się o pierwsze zezwolenie na pobyt czasowy lub posiadasz zezwolenie na pobyt czasowy krócej niż 2 lata, nie posiadasz zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE i chcesz uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy dla swoich małoletnich dzieci, które zamieszkują z Tobą w Polsce.

czytaj dalej...
Dodano: 11.02.2020

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek powinieneś złożyć, jeżeli jesteś cudzoziemcem, małżonkiem obywatela polskiego, posiadasz zezwolenie na pobyt czasowy lub zezwolenie na pobyt stały udzielone w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim z obywatelem Polski i chcesz uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy dla swoich małoletnich dzieci, które zamieszkują z Tobą w Polsce.

czytaj dalej...
Dodano: 11.02.2020

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek powinieneś złożyć, jeżeli jesteś cudzoziemcem, posiadasz jeden z niżej wymienionych tytułów pobytowych i chcesz uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy dla swoich małoletnich dzieci, które zamieszkują z Tobą w Polsce.

Sprawdź czy posiadasz:

czytaj dalej...
Dodano: 11.02.2020

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek powinieneś złożyć, jeżeli zamierzasz przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 3 miesiące z dorosłym dzieckiem, które jest cudzoziemcem i posiada zezwolenie na pobyt lub jest obywatelem Polski.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Polski.

czytaj dalej...
Dodano: 11.02.2020

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek powinieneś złożyć, jeżeli jesteś cudzoziemcem, rodzicem małoletniego dziecka, które posiada obywatelstwo Polskie i zamierzasz przebywać z nim na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 3 miesiące.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Polski.

czytaj dalej...

Strony