Studia/nauka/badania naukowe

Dodano: 27.09.2023

Najprostszym sposobem otrzymania takiego dokumentu jest wygenerowanie go bezpłatnie na e-Urząd Skarbowy. Jeśli posiadasz indeks elektroniczny oznacza to, że masz również profil zaufany a ten jest wystarczający, aby uzyskać zaświadczenie o dochodach i inne dokumenty w szybki i prosty sposób przez internet. Pamiętaj jednak, aby przekierować takie elektroniczne zaświadczenie do tutejszego urzędu (jeśli wymagane w procedurze toczącej się przed Wojewodą Wielkopolskim) za pośrednictwem e-puap.

czytaj dalej...
Dodano: 31.10.2021

Wniosek o pobyt czasowy należy złożyć dla każdego członka rodziny oddzielnie: dla osoby studiującej w Polsce będzie to wniosek o pobyt czasowy ze względu na studia, dla członków rodziny wniosek o pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną (ten sam formularz wnioseku, ale ze wskazaniem innego - właściwego celu pobytu). Do każdego wniosku należy złożyć odrębny komplet dokumentów, oddzielne opłaty skarbowe za każdy wniosek.

czytaj dalej...
Dodano: 11.10.2021

Nie. Dokumentami potwierdzającymi miejsce zamieszkania są np. umowa najmu lub oświadczenie o zapewnieniu miejsca zamieszkania. W przypadku ubiegania się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy z uwagi na studia wystarczy przedłożyć oświadczenie o kosztach zamieszkania.

czytaj dalej...
Dodano: 11.10.2021

Nie. Dopiero jako absolwent szkoły policealnej będziesz miał pełen dostęp do rynku pracy.

czytaj dalej...
Dodano: 11.10.2021

Nie. Dokumentami, które mogą potwierdzić posiadanie środków na utrzymanie przez studenta są czeki podróżne, zaświadczenie z banku o limicie na karcie kredytowej, zaświadczenie z banku, którego siedziba mieści się w Polsce, o posiadanych środkach finansowych, potwierdzenie otrzymywanego stypendium lub zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków.

czytaj dalej...
Dodano: 11.10.2021

Procedurę ubiegania się o udzielenie zezwolenia na pobyt stały dla posiadaczy Karty Polaka znajdziesz TUTAJ

czytaj dalej...
Dodano: 11.10.2021

Długość postępowania o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy zależy od tego, czy wniosek nie będzie zawierał braków formalnych oraz, czy będą dołączone dokumenty potwierdzające spełnienie wszystkich warunków udzielenia zezwolenia.

czytaj dalej...
Dodano: 11.10.2021

Możesz ubezpieczyć się poprzez złożenie wniosku do NFZ o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Wystarczy dokument potwierdzający legalny pobyt na terytorium RP (np. wiza, karta pobytu).

Możesz również skorzystać z komercyjnych ubezpieczeń pokrywających koszty leczenia na terytorium RP.

czytaj dalej...
Dodano: 11.10.2021

Tak. Aby przekwalifikować wniosek należy złożyć pisemne oświadczenie o zmianie celu pobytu na studia.

czytaj dalej...

Strony