Studia/nauka/badania naukowe

Dodano: 11.10.2021

Tak. Należy jednak pamiętać, że w trakcie postępowania o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy może być weryfikowany główny cel Twojego pobytu w Polsce. W przypadku, gdy wykonujesz pracę na pełen etat i utrzymujesz się z wykonywanej pracy, może to skutkować wydaniem decyzji odmownej w przypadku ubiegania się o udzielenie zezwolenia z uwagi na studia.

W przypadku, gdy pracujesz na pełen etat, powinieneś złożyć wniosek z uwagi na pobyt czasowy i pracę. Przebywając w Polsce na podstawie jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę możesz nadal studiować.

czytaj dalej...
Dodano: 11.10.2021

Tak. Status studenta studiów stacjonarnych uprawnia do wykonywania pracy bez zezwolenia na pracę.

czytaj dalej...
Dodano: 11.10.2021

Zezwolenie z uwagi na naukę w szkole policealnej może zostać udzielone na okres nauki w szkole, nie dłużej niż na okres 12 miesięcy. Aby otrzymać zezwolenie, należy wykazać:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej – co najmniej 701zł netto/m-c na każdy miesiąc nauki + 200zł/2500zł na bilet powrotny do kraju pochodzenia/zamieszkania (obywatele krajów sąsiadujących z Polską – 200zł, obywatele pozostałych krajów – 2500zł).

czytaj dalej...
Dodano: 17.09.2020

TAK. Adnotację „student” zamieszcza się na karcie pobytu w przypadku zezwolenia udzielonego na studia tj. na podstawie art. 144 ustawy o cudzoziemcach.
Natomiast z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę jest zwolniony cudzoziemiec posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 144 UoC.

czytaj dalej...
Dodano: 22.01.2020

W przypadku, gdy planujesz zostać w Polsce krócej niż 3 miesiące nie musisz ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy.

W przypadku, gdy planujesz zostać w Polsce dłużej niż 3 miesiące, nie dłużej jednak niż 360 dni i posiadasz ważny dokument pobytowy lub wizę długoterminową z adnotacją „STUDENT”, wydaną przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej (poza Wielką Brytanią, Irlandią i Danią), uczelnia na której podjąłeś w Polsce naukę powinna zawiadomić Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o zamiarze skorzystania przez Ciebie z mobilności studenta.

czytaj dalej...
Dodano: 22.01.2020

Przy wyliczaniu kosztów zamieszkania należy wziąć pod uwagę:

  • czynsz – wysokość stałych opłat związanych z eksploatacją lokalu w rozliczeniu na liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu, oraz
  • opłata za media – opłaty za dostawy do lokalu energii elektrycznej, gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych.
czytaj dalej...
Dodano: 22.01.2020

Kwota, jaką musisz wykazać, by otrzymać zezwolenie, jest uzależniona od tego, na którym roku studiujesz.

Gdy jesteś studentem pierwszego roku, powinieneś wykazać środki finansowe na okres 15 m-cy, po odliczeniu kosztów zamieszkania i podróży powrotnej. W przypadku, gdy jesteś studentem pierwszego roku i studia są objęte programem unijnym lub programem wielostronnym obejmującym środki w zakresie mobilności (np. ERASMUS+) lub porozumieniem między dwiema instytucjami szkolnictwa wyższego przewidującym mobilność wewnątrzunijną, musisz wykazać środki na okres 2 lat.

czytaj dalej...
Dodano: 22.01.2020

Zaświadczenie z uczelni o podjęciu lub kontynuacji studiów stacjonarnych musi być zgodne z obowiązującym od 01.10.2019r. nowym wzorem zaświadczenia, które znajdziesz pod tym linkiem: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001847

Niestety bardzo często zaświadczenia są składane na nieaktualnych formularzach. Wówczas musimy wzywać Cię do przyniesienia nowego zaświadczenia co znacznie wydłuża czas postępowania i opóźnia wydanie decyzji.

czytaj dalej...
Dodano: 22.01.2020

Czy nadal mogę studiować w tej uczelni?


Tak. Obowiązek zatwierdzenia uczelni przez właściwego ministra obowiązuje od 01.10.2019r. Osoba, która otrzymała zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na studia przed 01.10.2019r., może kontynuować naukę na tej uczelni i zezwolenie nie zostanie cofnięte.

czytaj dalej...
Dodano: 22.01.2020

Od 01.10.2019 r. obowiązuje wymóg zatwierdzenia uczelni przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jako jednostki prowadzącej studia na potrzeby przyjmowania cudzoziemców.

czytaj dalej...

Strony