Zmiana przepisów dotyczących zezwoleń na pobyt w Polsce

29 stycznia 2022 roku wchodzą w życie przepisy znowelizowanej ustawy o cudzoziemcach. Podstawowe zmiany dotyczą uproszczenia procedury udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, w tym:

- do wniosków składanych od 29.01.2022 r.

  • rezygnacja z wymogu posiadania zapewnionego miejsca zamieszkania oraz wymogu posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu do udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na rzecz wymogu otrzymywania przez cudzoziemca wynagrodzenia nie niższego niż minimalne wynagrodzenie za pracę niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca,
  • wprowadzenie nowego trybu zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w sytuacji zmiany podmiotu powierzającego wykonywanie pracy lub w warunkach zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę,
  • poszerzenie katalogu okoliczności nie wymagających zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,
  • wprowadzenie rozwiązania przyśpieszającego uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę przez cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę w podmiotach o szczególnym  znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki,
  • zwolnienie z wymogu braku posiadania przez pracodawcę możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy tj. testu rynku pracy, gdy cudzoziemiec uzyskał zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy i pracę u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku już po złożeniu wniosku i posiada go w dniu orzekania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,

- do wniosków złożonych przed 1.01.2021 i nierozpatrzonych do 29.01.2022

  • wprowadzenie szczególnej regulacji o charakterze czasowym, przewidującej uproszczony tryb udzielania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę oraz podstawy do prowadzenia przez wojewodę oraz przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców kontroli sposobu korzystania przez cudzoziemca z zezwolenia na pobyt czasowy i pracę udzielonego w tym szczególnym trybie

Ustawa wprowadza także inne zmiany, w tym:

  • odniesienie wynagrodzenia jako wymogu udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji do przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie tego zezwolenia, a nie w roku poprzedzającym zawarcie umowy dotyczącej wykonywania pracy,
  • wprowadzenie podstawy dla dokonywania pouczeń o prawach i obowiązkach oraz trybie postępowania w formie elektronicznej,

Więcej informacji na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 91)

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.