NIE - Jako pracodawca masz obowiązek

  • uzyskać zezwolenie na pracę sezonową lub zezwolenie na pracę;
  • przed rozpoczęciem pracy przez cudzoziemca sprawdzić dokument, na podstawie którego legalnie przebywa w Polsce i przechowywać kopię tego dokumentu pobytowego
  • podpisać z cudzoziemcem umowę (o pracę lub cywilnoprawną) zgodną z warunkami zatrudnienia wskazanymi w zezwoleniu lub oświadczeniu najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy
  • przedstawić cudzoziemcowi tłumaczenie tej umowy w języku zrozumiałym dla cudzoziemca
  • informować Wojewodę o zmianie warunków zatrudnienia, określonych w zezwoleniu na pracę
  • dostosować, co najmniej raz w roku wysokość wynagrodzenia cudzoziemca, którego zatrudniasz, do aktualnej wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
  • zachować należytą staranność w postępowaniach o zezwolenie lub przedłużenie zezwolenia na pracę
  • jeśli posiadasz już zezwolenie na pracę przekaż je w jednym egzemplarzu, w formie pisemnej, cudzoziemcowi, którego to zezwolenie dotyczy – jest to niezbędne do ubiegania się o wizę krajową (D) z tytułu pracy w konsulacie Polski w kraju pochodzenia cudzoziemca

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi