Check-lista - Szkoła/kurs/szkolenie

Dokumenty potrzebne do uzyskania stempla w paszporcie (tzw. wymogi formalne):

 • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony on-line w Module Obsługi Spraw lub zgodnie z pouczeniem (wniosek do pobrania).
 • fotografie,
 • kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu). W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy nie posiadasz ważnego dokumentu podróży i nie masz możliwości jego uzyskania, możesz przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.
Do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że zapłaciłeś opłatę skarbową.

Dokumenty potrzebne do udzielenia zezwolenia:

Szkoła średnia

 • zaświadczenie ze szkoły średniej podpisane przez osobę upoważnioną do wystawiania zaświadczeń dla cudzoziemców, określające termin rozpoczęcia i zakończenia nauki, rok nauki, tryb nauki (dzienne, zaoczne), a także ilość godzin zajęć w ciągu miesiąca (np. plan zajęć) oraz zawierające informację, czy regularnie uczęszczasz na zajęcia,
 • zaświadczenie ze szkoły potwierdzające uregulowanie opłat za naukę bądź zwolnienie z opłaty,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • dokument potwierdzający wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania w Polsce i podróży powrotnej na okres do 12 miesięcy,
 • dokument potwierdzający zapewnione miejsce zamieszkania.

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii.

Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na naukę jest udzielane na czas trwania nauki w szkole średniej (liceum, technikum), nie dłużej jednak niż na okres 12 miesięcy.

Szkoła policealna

 • zaświadczenie ze szkoły policealnej podpisane przez osobę upoważnioną do wystawiania zaświadczeń dla cudzoziemców, określające termin rozpoczęcia i zakończenia nauki, rok nauki, tryb nauki (dzienne, zaoczne), a także ilość godzin zajęć w ciągu miesiąca (np. plan zajęć) oraz zawierające informację, czy regularnie uczęszczasz na zajęcia,
 • zaświadczenie ze szkoły potwierdzające uregulowanie opłat za naukę bądź zwolnienie z opłaty,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • dokument potwierdzający wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania w Polsce i podróży powrotnej na okres do 12 miesięcy,
 • dokument potwierdzający zapewnione miejsce zamieszkania.

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii.

Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na naukę jest udzielane na czas trwania nauki w szkole policealnej, nie dłużej jednak niż na okres 12 miesięcy.

Kurs językowy

 • zaświadczenie ze szkoły prowadzącej kurs językowy podpisane przez osobę upoważnioną do wystawiania zaświadczeń dla cudzoziemców, określające termin rozpoczęcia i zakończenia kursu, tryb nauki (dzienne, zaoczne), poziom biegłości językowej na jakim odbywa się kurs, a także ilość godzin zajęć w ciągu miesiąca (np. plan zajęć) oraz zawierające informację, czy regularnie uczęszczasz na zajęcia,
 • zaświadczenie ze szkoły potwierdzające uregulowanie opłat za naukę bądź zwolnienie z opłaty,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • dokument potwierdzający wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania w Polsce i podróży powrotnej na okres do 12 miesięcy,
 • dokument potwierdzający zapewnione miejsce zamieszkania.

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii.

Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na naukę jest udzielane na czas trwania kursu językowego, nie dłużej jednak niż na okres 12 miesięcy.

Szkolenie zawodowe

 • zaświadczenie z jednostki prowadzącej szkolenie zawodowe podpisane przez osobę upoważnioną do wystawiania zaświadczeń dla cudzoziemców, określające termin rozpoczęcia i zakończenia szkolenia, tryb szkolenia (dzienne, zaoczne), a także ilość godzin zajęć w ciągu miesiąca (np. plan zajęć) oraz zawierające informację, czy regularnie uczęszczasz na zajęcia,
 • zaświadczenie z jednostki prowadzącej szkolenie potwierdzające uregulowanie opłat za szkolenie bądź zwolnienie z opłaty,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • dokument potwierdzający stabilne i regularne źródło dochodu na okres do 12 miesięcy,
 • dokument potwierdzający zapewnione miejsce zamieszkania.

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii

Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na szkolenie zawodowe jest udzielane na czas trwania szkolenia zawodowego, nie dłużej jednak niż na okres 12 miesięcy.