Formularze - Pliki do pobrania - Zezwolenie na pobyt czasowy

Wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

UWAGA! Ten wniosek składasz tylko w przypadku zmiany udzielonego już zezwolenia na pobyt i pracę i procedury, o której mowa tutaj

Zgoda na złożenie wniosku o pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną

zgodę wyraża cudzoziemiec, przebywający poza granicami Polski, dla którego wniosek składa mieszkający w Polsce współmałżonek

Oświadczenie dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej

oświadczenie należy dołączyć do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej

Oświadczenie dotyczące powierzenia cudzoziemcowi pracy

Formularz oświadczenia o powierzeniu pracy dla osób, które otrzymały zezwolenie na pobyt na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 91) - informację o konieczności złożenia oświadczenia znajdziesz w pouczeniu decyzji. Oświadczenie wypełnia pracodawca. Termin na złożenie oświadczenia wynosi 60 dni od dnia odbioru decyzji.