Polski dokument tożsamości

Kiedy powinienem złożyć wniosek o wydanie dokumentu?

Wniosek o wydanie polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca należy złożyć, jeśli:

 • przebywasz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie posiadasz żadnego obywatelstwa, jeżeli przemawia za tym interes Rzeczypospolitej Polskiej.
 • jesteś ofiarą handlu ludźmi

Wniosek ten należy złożyć dla małoletniego cudzoziemca, urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przebywajacego na tym terytorium bez opieki rodziców, jeżeli nie sprzeciwia się temu interes Rzeczypospolitej Polskiej oraz przemawia za tym dobro dziecka. Wniosek w imieniu małoletniego cudzoziemca składają ustanowieni przez sąd opiekunowie lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów.

Przed złożeniem wniosku przeczytaj nasze wskazówki dotyczące wypełniania formularzy wniosków

Kiedy powinienem złożyć wniosek o wymianę dokumentu?

Polski dokument tożsamości cudzoziemca wymieniasz jeżeli:

 • zmianie ulegną dane umieszczone w dotychczasowym dokumencie np. nazwisko, adres zameldowania;
 • zmiani się Twój wygląd w takim stopniu, że  umieszczona w dotychczasowym dokumencie fotografia nie pozowoli na Twoją identyfikację;
 • utraciłeś dotychczasowy dokument;
 • dotychczasowy dokument uległ uszkodzeniu;

Wniosek o wymianę polskiego dokumentu tożsamości składasz, w terminie 14 dni od wystąpienia wyżej wymienionych okoliczności. Wniosek w imieniu małoletniego cudzoziemca składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów.

Przed złożeniem wniosku przeczytaj nasze wskazówki dotyczące wypełniania formularzy wniosków

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Poznaniu lub w jednej z delegatur urzędu.

Aby złożyć wniosek, zarejestruj się przez internet  -  umów się na wizytę

Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku osobiście prześlij wniosek w wersji papierowej pocztą.

Jakie dokumenty muszę dołączyć do wniosku?

 • wniosek o wydanie/wymianę polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem (wniosek do pobrania).
 • aktualna fotografia 
 • dokument potwierdzający tożsamość (jesteś zwolniony z obowiązku przedłożenia ważnego dokumentu podróży lub dokumentu potwierdzającego tożsamość, gdy posiadasz zaświadczenie, że jesteś ofiarą handlu ludźmi i z uwagi na szczególne okoliczności nie posiadasz takiego dokumentu i nie masz możliwości jego uzyskania);
 • dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych i okoliczności podanych we wniosku (np. dokumenty potwierdzające brak możliwości uzyskania dokumentu podróży kraju pochodzenia, dokumenty potwierdzające posiadanie statusu bezpaństwowca, decyzja w sprawie udzielenia ochrony uzupełniającej na terytorium Polski lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych);
 • potwierdzenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy

Do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że opłaciłeś wydanie dokumentu.

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii.

Opłaty za wydanie/wymianę polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca

Stawka obowiązująca dla wniosków złożonych do 29.07.2022 r.

Opłata za wydanie dokumentu wynosi 50 zł

OPŁAĆ ONLINE

Ulgowa opłata wynosi 25 zł

OPŁAĆ ONLINE

Z ulgi możesz skorzystać jeżeli jesteś:

 • studentem
 • uczniem szkół ponadpodstawowych
 • małoletnim dzieckiem do lat 16
 • w trudnej sytuacji materialnej

Opłata za wymianę dokumentu w przypadku zawinionej utraty lub zawinionego zniszczenia wynosi 100,00 zł

OPŁAĆ ONLINE

Opłata za wymianę dokumentu pobytu w przypadku kolejnej zawinionej utraty lub kolejnego zawinionego zniszczenia wynosi 150,00 zł

OPŁAĆ ONLINE

Stawka obowiązująca dla wniosków złożonych od 29.07.2022 r.:

Opłata za wydanie dokumentu wynosi 100 zł

OPŁAĆ ONLINE

Ulgowa opłata wynosi 50 zł

OPŁAĆ ONLINE

Opłata za wymianę dokumentu w przypadku zawinionej utraty lub zawinionego zniszczenia wynosi 200,00 zł

OPŁAĆ ONLINE

Opłata za wymianę dokumentu pobytu w przypadku kolejnej zawinionej utraty lub kolejnego zawinionego zniszczenia wynosi 300,00 zł

OPŁAĆ ONLINE

Możesz również opłacić dokument tradycyjnie wpłacając odpowiednią kwotę na nasze konto:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Poznań, al. Niepodległości 16/18
Nr rachunku: 70 1010 1469 0000 3922 3100 0000

Co powinienem wiedzieć?

Przeczytaj nasz poradnik

Polski dokument tożsamości wydawany jest przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce Twojego pobytu. Jeśli odmówimy Tobie wydania polskiego dokumentu tożsamości otrzymasz decyzję. Polski dokument tożsamości cudzoziemca wydawany jest na okres 1 roku, potwierdza jedynie Twoją tożsamość, nie potwierdza obywatelstwa oraz nie uprawnia do przekraczania granicy. Dokument ten nie legalizuje pobytu na terytorium Polski tj. uzyskania wizy, zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Dokument odbierasz osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Poznaniu lub w jednej z delegatur urzędu. Przy odbiorze dokumentu wydanego małoletniemu, który ukończył 6. rok życia, wymagana jest jego obecność.

Wizytę w celu odbioru dokumentu w Poznaniu możesz zarezerwować wcześniej poprzez stronę internetową wybierając kolejkę E – Odbiór karty pobytu

Sprawdź stan kolejek

Aby odebrać dokument, weź ze sobą ważny dokument podróży i poprzedni dokument, jeżeli był wydany.

Sprawdż, czy Twój dokument jest gotowy do odbioru i gdzie możesz go odebrać w aplikacji CUDZOZIEMCY

Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi