Wymiana karty stałego pobytu członka rodziny obywatela ZK

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o wymianę karty stałego pobytu członka rodziny obywatela ZK składasz, jeżeli jesteś członkiem rodziny obywatela ZK i posiadasz kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE, wydaną w Polsce do końca 2020 r.

Wniosek możesz złożyć od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Pobierz wniosek TUTAJ

W przypadku cudzoziemca będącego osobą małoletnią wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów.

Przed złożeniem wniosku przeczytaj nasze wskazówki dotyczące wypełniania formularzy wniosków.

 

Gdzie złożyć wniosek?

Prześlij wniosek w wersji papierowej pocztą.

Liczy się data nadania korespondencji w placówce pocztowej.

Jeżeli złożysz wniosek pocztą, kolejnym krokiem jest osobiste stawiennictwo/złożenie odcisków palców. Wymóg osobistego złożenia wniosku dotyczy również małoletniego, który do dnia złożenia wniosku ukończył 6. rok życia. Dowiedz się, jak złożyć odciski linii papilarnych. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym ze względu na stan zdrowia wnioskodawcy, można odstąpić od wymogu osobistego stawiennictwa.

Po złożeniu wniosku otrzymasz pismo z urzędu z informacją, kiedy możesz złożyć odciski linii papilarnych. Podczas wizyty możesz złożyć również inne wymagane dokumenty.

Po złożeniu wniosku otrzymasz zaświadczenie o złożeniu wniosku ważne przez rok.

Jakie dokumenty złożyć?

  • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem (wniosek do pobrania),
  • kserokopia ważnego dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (oryginał do wglądu)
  • 2 fotografie,
  • Twoje pisemne oświadczenie (podpisane), że nie opuszczałeś terytorium Polski na okres przekraczający 5 lat po nabyciu prawa stałego pobytu (jeżeli ma to zastosowanie ze względu na datę nabycia prawa stałego pobytu) oraz o kontynuacji pobytu na terytorium Polski po dniu 31 grudnia 2020r. Skorzystaj z formularza oświadczenia - pobierz TUTAJ

Jak odebrać dokument?

Kartę stałego pobytu odbierasz osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Poznaniu lub w jednej z delegatur urzędu.

Przy odbiorze dokumentu wydanego małoletniemu, który ukończył 6. rok życia do dnia złożenia wniosku, wymagana jest jego obecność.  Gdy dokument został wydany małoletniemu, który nie ukończył 13. roku życia do dnia jego odbioru, dokument odbiera jego przedstawiciel ustawowy lub kurator.

W przypadku odstąpienia od wymogu osobistego stawiennictwa przy złożeniu wniosku, odbioru dokumentu może dokonać pełnomocnik na podstawie pełnomocnictwa szczególnego do odbioru tego dokumentu, po okazaniu dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

Wizytę w celu odbioru dokumentu musisz zarezerwować wcześniej poprzez stronę internetową, wybierając kolejkę  Odbiór karty pobytu.

Sprawdż, czy Twój dokument jest gotowy do odbioru i gdzie możesz go odebrać w aplikacji CUDZOZIEMCY.

Co powinienem wiedzieć?

Jakie mam obowiązki po wydaniu dokumentu?

Powinieneś zgłosić się do wojewody właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania w przypadku:

  • zmiany danych zamieszczonych w dokumencie,
  • uszkodzenia lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości posiadacza. 
Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi