Zezwolenie na pobyt czasowy w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek powinieneś złożyć, jeżeli zamierzasz przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 3 miesiące i jeżeli celem Twojego pobytu jest prowadzenie działalności gospodarczej.

Prowadzenie działalności gospodarczej oznacza również wykonywanie pracy poprzez:

 • pełnienie funkcji w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, którą utworzyłeś lub której udziały lub akcje objąłeś lub nabyłeś
 • prowadzenie spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej przez komplementariusza
 • działanie w charakterze prokurenta

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Polski.

Jeżeli złożysz wniosek w terminie i nie będzie w nim braków formalnych lub braki formalne uzupełnisz we wskazanym przez nas terminie, Twój pobyt będzie legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna.

Jeśli prowadzisz w Polsce działalność gospodarczą i złożysz wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, będziemy zmuszeni odmówić wszczęcia postępowania. Jeśli pełnisz funkcję w zarządzie osoby prawnej podlegającej wpisowi do rejestru przedsiębiorców, której udziałów lub akcji nie posiadasz, powinieneś złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Pamiętaj jednak, że wtedy również będziemy sprawdzać kondycję firmy, w której pracujesz.

Postępowanie o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej wymaga przeanalizowania wielu dokumentów finansowych firmy, a także zbadania wpływu prowadzonej działalności gospodarczej na polską gospodarkę, dlatego postępowania są bardziej skomplikowane i dłużej trwają. Pamiętaj, że skompletowanie jak największej liczby dokumentów dotyczących prowadzonej działalności przy złożeniu wniosku znacznie usprawnia procedurę.

Przed złożeniem wniosku przeczytaj nasze wskazówki dotyczące wypełniania formularzy wniosków

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Poznaniu lub w jednej z delegatur urzędu.

Aby złożyć wniosek, zarejestruj się przez internet  -  umów się na wizytę

Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku osobiście do ostatniego dnia legalnego  pobytu, dla zachowania terminu prześlij wniosek w wersji papierowej pocztą.

Liczy się data nadania korespondencji w placówce pocztowej.

Jeżeli złożysz wniosek pocztą, kolejnym krokiem jest osobiste stawiennictwo/złożenie odcisków palców. Podczas wizyty możesz złożyć również inne dokumenty, które są wymagane do uzyskania stempla w paszporcie.

Dowiedz się, jak złożyć odciski linii papilarnych

Jakie dokumenty złożyć?

Dokumenty potrzebne do uzyskania stempla w paszporcie (tzw. wymogi formalne):

 • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem (wniosek do pobrania). Formularz wniosku możesz również pobrać w każdej naszej placówce
 • fotografie,
 • kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu). W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy nie posiadasz ważnego dokumentu podróży i nie masz możliwości jego uzyskania, możesz przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • załącznik nr 1, jeśli pełnisz funkcję w zarządzie spółki, którą utworzyłeś lub której udziały lub akcje objąłeś lub nabyłeś, prowadzisz sprawy spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej przez komplementariusza lub działasz w charakterze prokurenta. Jeśli pełnisz kilka funkcji, załącznik nr 1 złóż do każdej wymienionej funkcji osobno.

Załącznik nr 1 powinna podpisać osoba upoważniona do reprezentacji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo pełnomocnik wyznaczony przez tą osobę. Wtedy załącz do wniosku stosowne pełnomocnictwo.

Do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że zapłaciłeś opłatę skarbową

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii.

Dokumenty potrzebne do udzielenia zezwolenia:

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą

Musisz złożyć podstawowe dokumenty potwierdzające:

Poza tym, niezbędne będą dokumenty dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej.

W pierwszej kolejności sprawdzimy, czy w roku poprzedzającym złożenie wniosku, firma osiągnęła dochód wymagany ustawą o cudzoziemcach. Wymagany dochód to 12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Kwota dochodu liczona jest wg stawki w roku poprzedzającym złożenie wniosku,  w województwie, w którym masz miejsce zamieszkania.

Jeśli prowadzona przez Ciebie działalność osiągnęła w roku poprzedzającym złożenie wniosku wymagany dochód, złóż:

 • PIT – 36 lub PIT-28 za rok podatkowy poprzedzający złożenie wniosku wraz z potwierdzeniem nadania do urzędu skarbowego lub zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie,
 • zaświadczenie ZUS o braku zaległości w opłacaniu składek oraz z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach swojej firmy.

Jeśli prowadzona przez Ciebie działalność nie osiągnęła w roku poprzedzającym złożenie wniosku wymaganego dochodu, złóż:

 • dokumenty potwierdzające, że Twoja firma zatrudniała przynajmniej 2 obywateli polskich lub cudzoziemców uprawnionych do wykonywania pracy na terytorium RP na czas nieokreślony i  w pełnym wymiarze czasu pracy, min. przez 1 rok przed złożeniem wniosku, np. umowy o pracę  oraz  potwierdzenie o odprowadzanych składkach ZUS za cały okres zatrudnienia każdego pracownika,
 • dokumenty wskazujące możliwość spełnienia tych warunków w przyszłości:
  • ostatni PIT-36 lub PIT-28 wraz z potwierdzeniem nadania do urzędu skarbowego,
  • aktualna księga rozchodów i przychodów,
  • wyciąg z konta bankowego firmy, potwierdzający posiadanie środków finansowych na bieżącą działalność firmy,
  • zawarte umowy/kontrakty,
  • potwierdzenie dokonanych inwestycji np. faktury VAT, rachunki,
  • umowy najmu lokalu użytkowego,
  • umowy o pracę/zlecenie z pracownikami,
  • informację o stanie magazynowym,
  • zaświadczenie ZUS o braku zaległości w opłacaniu składek oraz z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach swojej firmy,
  • inne dokumenty finansowe potwierdzające kondycję finansową Twojej firmy

Prowadzę spółkę

Jeśli jesteś członkiem zarządu lub prokurentem w danej spółce i posiadasz w niej udziały lub posiadasz udziały w spółce, ale nie pełnisz w niej żadnej funkcji, powinieneś złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Musisz złożyć podstawowe dokumenty potwierdzające:

Jednym z dokumentów, które możesz złożyć, jest uchwała wspólników przyznająca honorarium z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu lub umowa o pracę na wykonywanie pracy jako członek zarządu. Jeżeli uzyskujesz dochód z innych źródeł, możesz również złożyć umowę o pracę w innej firmie. Wtedy pamiętaj, aby dołączyć ważne zezwolenie na pracę na tym stanowisku i tej firmie.

Umowa o pracę na wykonywanie pracy jako członek zarządu musi zostać podpisana przez osobę upoważnioną do zawierania umów z członkami zarządu – należy złożyć dokument to potwierdzający (np. pełnomocnictwo). Pamiętaj, że nie możesz podpisać umowy sam ze sobą.

Poza tym, niezbędne będą dokumenty dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej.

W pierwszej kolejności sprawdź, czy firma osiągnęła w roku poprzedzającym złożenie wniosku dochód wymagany ustawą cudzoziemcach. Wymagany dochód to 12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Kwota dochodu liczona jest wg stawki w roku poprzedzającym złożenie wniosku,  w województwie, w którym masz miejsce zamieszkania.

Jeśli prowadzona przez Ciebie działalność osiągnęła w roku poprzedzającym złożenie wniosku wymagany dochód, złóż:

 • CIT – 8 PIT za rok podatkowy poprzedzający złożenie wniosku wraz z potwierdzeniem nadania do urzędu skarbowego lub zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie,
 • zaświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek ZUS oraz z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach swojej firmy.

Jeśli prowadzona przez Ciebie działalność nie osiągnęła w roku poprzedzającym złożenie wniosku wymaganego dochodu, złóż:

 • dokumenty potwierdzające, że Twoja firma zatrudniała przynajmniej 2 obywateli polskich lub cudzoziemców uprawnionych do wykonywania pracy na terytorium RP na czas nieokreślony i  w pełnym wymiarze czasu pracy, min. przez 1 rok przed złożeniem wniosku, np. umowy o pracę osób zatrudnionych oraz potwierdzenie o odprowadzanych składkach ZUS za cały okres zatrudnienia każdego pracownika,
 • dokumenty wskazujące możliwość spełnienia tych warunków w przyszłości:
  • CIT-8 za poprzedni rok wraz z potwierdzeniem nadania do urzędu skarbowego lub  zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie,
  • aktualny rachunek zysków i strat,
  • aktualny bilans spółki,
  • biznes plan,
  • wyciąg z konta bankowego firmy, potwierdzający posiadanie środków finansowych na bieżącą działalność firmy,
  • zawarte umowy/kontrakty,
  • potwierdzenie dokonanych inwestycji np. faktury VAT, rachunki,
  • umowy najmu lokalu użytkowego,
  • umowy o pracę/zlecenie z pracownikami,
  • informację o stanie magazynowym,
  • zaświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek ZUS oraz z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach swojej firmy,
  • inne dokumenty finansowe potwierdzające kondycję finansową Twojej firmy

Pełnię funkcję w zarządzie spółki, ale nie posiadam udziałów

Jeśli pełnisz funkcję w zarządzie danej spółki i nie posiadasz udziałów w tej spółce, złóż wniosek o udzielenie jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Oprócz spełnienia warunków do uzyskania jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, będziesz musiał wykazać, że spółka, w której pełnisz funkcję spełnia warunki dochodowe. Wówczas złóż dokumenty dotyczące działalności gospodarczej, o których mowa powyżej.

Co powinienem wiedzieć?

Przeczytaj nasz poradnik

Zezwolenie udzielane jest na okres nie dłuższy niż 3 lata. 

Jeżeli zezwolenie uzyskałeś ze względu na wykonywanie pracy poprzez pełnienie funkcji w zarządzie spółki z.o.o. lub spółki akcyjnej, której akcje lub udziały posiadasz lub prowadzenie spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz, lub działanie w charakterze prokurenta, udzielone zezwolenie uprawnia jednocześnie do wykonywania pracy w tym charakterze.  Podjęcie innej pracy wymaga uzyskania zezwolenia na pracę.

Twoim obowiązkiem jest poinformowanie Wojewody, który wydał Twoje zezwolenie, o zakończeniu wykonywania działalności gospodarczej w ciągu 15 dni. Jeżeli chcesz założyć inną działalność albo nabyć udziały innej spółki, musisz złożyć nowy wniosek na pobyt czasowy. Jeżeli nie złożysz nowego wniosku, to rozpoczniemy procedurę cofnięcia Twojego zezwolenia, ponieważ ustał cel pobytu, który deklarowałeś/aś składając wniosek na pobyt czasowy. Jeżeli tego nie zrobisz, możemy odmówić udzielenia kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy.

Dostałem decyzję - jak otrzymać kartę pobytu?

Karta pobytu jest wydawana po uzyskaniu pozytywnej decyzji o udzieleniu zezwolenia. Przeczytaj, jak otrzymać kartę pobytu

Чи була ця сторінка корисною?

Виправити помилку / Дайте свої коментарі

CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.

FAQ

Де та як зареєструвати господарську діяльність?

Якщо Ви хочете внести дані у державний реєстр підприємців, до центрального обліку та інформації про господарську діяльність (CEIDG), Вам необхідно звернутися до органу місцевого самоврядування (Urzędu Miasta/Gminy). У місті Познань відповідним органом є:

 • Urząd Miasta Poznania,...

czytaj całą odpowiedź...

Ви провадите господарську діяльність, чи можете Ви подати заяву з метою надання єдиного дозволу на тимчасове перебування та працю?

Якщо Ви провадите господарську діяльність, Ви не можете подати заяву з метою надання єдиного дозволу на тимчасове перебування та працю, Вам буде відмовлено у ініціюванні провадження. У цьому випадку Вам необхідно подати заяву з метою провадження господарської діяльності (навіть якщо Ви маєте...

czytaj całą odpowiedź...

Ви є одним з учасників товариства з обмеженою відповідальністю та здійснюєте функцію голови правління – чи можете Ви подати заяву з метою надання дозволу на тимчасове перебування...

Ви є одним з учасників товариства з обмеженою відповідальністю та здійснюєте функцію голови правління – чи можете Ви подати заяву з метою надання дозволу на тимчасове перебування та працю у цієї фірмі, але на іншу посаду, наприклад кухаря? Чи необхідно подавати заяву для надання дозволу на...

czytaj całą odpowiedź...

Які умови повинна виповнити здійснювана діяльність, щоб Ви могли отримати дозвіл на перебування з метою здійснення господарської діяльності?

 

 • Прибуток: в попередньому році перед поданням заяви Ваша фірма отримала прибуток не нижче ніж 12-кратність середнього щомісячного винагородження брутто у воєводстві, де товариство або діяльність має місцезнаходження або місце проживання. Середнє винагородження оголошується Головою...
czytaj całą odpowiedź...

Які необхідні мінімальні фінансові вимоги повинно виповнити товариство, аби отримати дозвіл на тимчасове перебування відповідно до статті 142 абз. 1 п. 3 літ. б – в умовному порядку?

Якщо товариство не виконує умову прибутку та не працевлаштовує громадян Польщі/іноземців, Вам необхідно довести, що Ви маєте достатньо фінансових коштів на виконання цієї умови у майбутньому. Доцільно долучити документи які підтверджують, що товариство/підприємство має достатньо фінансових...

czytaj całą odpowiedź...