Zezwolenie na pobyt czasowy w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek powinieneś złożyć, jeżeli zamierzasz przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 3 miesiące i jeżeli celem Twojego pobytu jest prowadzenie działalności gospodarczej.

Prowadzenie działalności gospodarczej oznacza również wykonywanie pracy poprzez:

 • pełnienie funkcji w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, którą utworzyłeś lub której udziały lub akcje objąłeś lub nabyłeś
 • prowadzenie spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej przez komplementariusza
 • działanie w charakterze prokurenta

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Polski.

Jeżeli złożysz wniosek w terminie i nie będzie w nim braków formalnych lub braki formalne uzupełnisz we wskazanym przez nas terminie, Twój pobyt będzie legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna.

Jeśli prowadzisz w Polsce działalność gospodarczą i złożysz wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, będziemy zmuszeni odmówić wszczęcia postępowania. Jeśli pełnisz funkcję w zarządzie osoby prawnej podlegającej wpisowi do rejestru przedsiębiorców, której udziałów lub akcji nie posiadasz, powinieneś złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Pamiętaj jednak, że wtedy również będziemy sprawdzać kondycję firmy, w której pracujesz.

Postępowanie o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej wymaga przeanalizowania wielu dokumentów finansowych firmy, a także zbadania wpływu prowadzonej działalności gospodarczej na polską gospodarkę, dlatego postępowania są bardziej skomplikowane i dłużej trwają. Pamiętaj, że skompletowanie jak największej liczby dokumentów dotyczących prowadzonej działalności przy złożeniu wniosku znacznie usprawnia procedurę.

Jeśli przyjechałeś do Polski w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie sprawdź kiedy możesz złożyć wniosek o pobyt czasowy.

Przed złożeniem wniosku przeczytaj nasze wskazówki dotyczące wypełniania formularzy wniosków

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Poznaniu lub w jednej z delegatur urzędu.

Aby złożyć wniosek, zarejestruj się przez internet  -  umów się na wizytę

Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku osobiście do ostatniego dnia legalnego  pobytu, dla zachowania terminu prześlij wniosek w wersji papierowej pocztą.

Liczy się data nadania korespondencji w placówce pocztowej.

Jeżeli złożysz wniosek pocztą, kolejnym krokiem jest osobiste stawiennictwo/złożenie odcisków palców. Podczas wizyty możesz złożyć również inne dokumenty, które są wymagane do uzyskania stempla w paszporcie.

Dowiedz się, jak złożyć odciski linii papilarnych

Jakie dokumenty złożyć?

Dokumenty potrzebne do uzyskania stempla w paszporcie (tzw. wymogi formalne):

 • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony on-line w Module Obsługi Spraw lub zgodnie z pouczeniem (wniosek do pobrania),
 • fotografie,
 • kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu). W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy nie posiadasz ważnego dokumentu podróży i nie masz możliwości jego uzyskania, możesz przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • załącznik nr 1, jeśli pełnisz funkcję w zarządzie spółki, którą utworzyłeś lub której udziały lub akcje objąłeś lub nabyłeś, prowadzisz sprawy spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej przez komplementariusza lub działasz w charakterze prokurenta. Jeśli pełnisz kilka funkcji, załącznik nr 1 złóż do każdej wymienionej funkcji osobno.

Załącznik nr 1 powinna podpisać osoba upoważniona do reprezentacji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo pełnomocnik wyznaczony przez tą osobę. Wtedy załącz do wniosku stosowne pełnomocnictwo.

Do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że zapłaciłeś opłatę skarbową

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii.

Dokumenty potrzebne do udzielenia zezwolenia:

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą

Musisz złożyć podstawowe dokumenty potwierdzające:

Poza tym, niezbędne będą dokumenty dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej.

W pierwszej kolejności sprawdzimy, czy w roku poprzedzającym złożenie wniosku, firma osiągnęła dochód wymagany ustawą o cudzoziemcach. Wymagany dochód to 12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Kwota dochodu liczona jest wg stawki w roku poprzedzającym złożenie wniosku,  w województwie, w którym masz miejsce zamieszkania.

Jeśli prowadzona przez Ciebie działalność osiągnęła w roku poprzedzającym złożenie wniosku wymagany dochód, złóż:

 • PIT – 36 lub PIT-28 za rok podatkowy poprzedzający złożenie wniosku wraz z potwierdzeniem nadania do urzędu skarbowego lub zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie,
 • zaświadczenie ZUS o braku zaległości w opłacaniu składek oraz z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach swojej firmy.

Jeśli prowadzona przez Ciebie działalność nie osiągnęła w roku poprzedzającym złożenie wniosku wymaganego dochodu, złóż:

 • dokumenty potwierdzające, że Twoja firma zatrudniała przynajmniej 2 obywateli polskich lub cudzoziemców uprawnionych do wykonywania pracy na terytorium RP na czas nieokreślony i  w pełnym wymiarze czasu pracy, min. przez 1 rok przed złożeniem wniosku, np. umowy o pracę  oraz  potwierdzenie o odprowadzanych składkach ZUS za cały okres zatrudnienia każdego pracownika,
 • dokumenty wskazujące możliwość spełnienia tych warunków w przyszłości:
  • ostatni PIT-36 lub PIT-28 wraz z potwierdzeniem nadania do urzędu skarbowego,
  • aktualna księga rozchodów i przychodów,
  • wyciąg z konta bankowego firmy, potwierdzający posiadanie środków finansowych na bieżącą działalność firmy,
  • zawarte umowy/kontrakty,
  • potwierdzenie dokonanych inwestycji np. faktury VAT, rachunki,
  • umowy najmu lokalu użytkowego,
  • umowy o pracę/zlecenie z pracownikami,
  • informację o stanie magazynowym,
  • zaświadczenie ZUS o braku zaległości w opłacaniu składek oraz z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach swojej firmy,
  • inne dokumenty finansowe potwierdzające kondycję finansową Twojej firmy

Prowadzę spółkę

Jeśli jesteś członkiem zarządu lub prokurentem w danej spółce i posiadasz w niej udziały lub posiadasz udziały w spółce, ale nie pełnisz w niej żadnej funkcji, powinieneś złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Musisz złożyć podstawowe dokumenty potwierdzające:

Jednym z dokumentów, które możesz złożyć, jest uchwała wspólników przyznająca honorarium z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu lub umowa o pracę na wykonywanie pracy jako członek zarządu. Jeżeli uzyskujesz dochód z innych źródeł, możesz również złożyć umowę o pracę w innej firmie. Wtedy pamiętaj, aby dołączyć ważne zezwolenie na pracę na tym stanowisku i tej firmie.

Umowa o pracę na wykonywanie pracy jako członek zarządu musi zostać podpisana przez osobę upoważnioną do zawierania umów z członkami zarządu – należy złożyć dokument to potwierdzający (np. pełnomocnictwo). Pamiętaj, że nie możesz podpisać umowy sam ze sobą.

Poza tym, niezbędne będą dokumenty dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej.

W pierwszej kolejności sprawdź, czy firma osiągnęła w roku poprzedzającym złożenie wniosku dochód wymagany ustawą cudzoziemcach. Wymagany dochód to 12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Kwota dochodu liczona jest wg stawki w roku poprzedzającym złożenie wniosku,  w województwie, w którym masz miejsce zamieszkania.

Jeśli prowadzona przez Ciebie działalność osiągnęła w roku poprzedzającym złożenie wniosku wymagany dochód, złóż:

 • CIT – 8 PIT za rok podatkowy poprzedzający złożenie wniosku wraz z potwierdzeniem nadania do urzędu skarbowego lub zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie,
 • zaświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek ZUS oraz z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach swojej firmy.

Jeśli prowadzona przez Ciebie działalność nie osiągnęła w roku poprzedzającym złożenie wniosku wymaganego dochodu, złóż:

 • dokumenty potwierdzające, że Twoja firma zatrudniała przynajmniej 2 obywateli polskich lub cudzoziemców uprawnionych do wykonywania pracy na terytorium RP na czas nieokreślony i  w pełnym wymiarze czasu pracy, min. przez 1 rok przed złożeniem wniosku, np. umowy o pracę osób zatrudnionych oraz potwierdzenie o odprowadzanych składkach ZUS za cały okres zatrudnienia każdego pracownika,
 • dokumenty wskazujące możliwość spełnienia tych warunków w przyszłości:
  • CIT-8 za poprzedni rok wraz z potwierdzeniem nadania do urzędu skarbowego lub  zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie,
  • aktualny rachunek zysków i strat,
  • aktualny bilans spółki,
  • biznes plan,
  • wyciąg z konta bankowego firmy, potwierdzający posiadanie środków finansowych na bieżącą działalność firmy,
  • zawarte umowy/kontrakty,
  • potwierdzenie dokonanych inwestycji np. faktury VAT, rachunki,
  • umowy najmu lokalu użytkowego,
  • umowy o pracę/zlecenie z pracownikami,
  • informację o stanie magazynowym,
  • zaświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek ZUS oraz z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach swojej firmy,
  • inne dokumenty finansowe potwierdzające kondycję finansową Twojej firmy

dodatkowe dokumenty:

Pełnię funkcję w zarządzie spółki, ale nie posiadam udziałów

Jeśli pełnisz funkcję w zarządzie danej spółki i nie posiadasz udziałów w tej spółce, złóż wniosek o udzielenie jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Oprócz spełnienia warunków do uzyskania jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, będziesz musiał wykazać, że spółka, w której pełnisz funkcję spełnia warunki dochodowe. Wówczas złóż dokumenty dotyczące działalności gospodarczej, o których mowa powyżej.

Co powinienem wiedzieć?

Przeczytaj nasz poradnik

Zezwolenie udzielane jest na okres nie dłuższy niż 3 lata. 

Jeżeli zezwolenie uzyskałeś ze względu na wykonywanie pracy poprzez pełnienie funkcji w zarządzie spółki z.o.o. lub spółki akcyjnej, której akcje lub udziały posiadasz lub prowadzenie spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz, lub działanie w charakterze prokurenta, udzielone zezwolenie uprawnia jednocześnie do wykonywania pracy w tym charakterze.  Podjęcie innej pracy wymaga uzyskania zezwolenia na pracę.

Twoim obowiązkiem jest poinformowanie Wojewody, który wydał Twoje zezwolenie, o zakończeniu wykonywania działalności gospodarczej w ciągu 15 dni. Jeżeli chcesz założyć inną działalność albo nabyć udziały innej spółki, musisz złożyć nowy wniosek na pobyt czasowy. Jeżeli nie złożysz nowego wniosku, to rozpoczniemy procedurę cofnięcia Twojego zezwolenia, ponieważ ustał cel pobytu, który deklarowałeś/aś składając wniosek na pobyt czasowy. Jeżeli tego nie zrobisz, możemy odmówić udzielenia kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy.

Dostałem decyzję - jak otrzymać kartę pobytu?

Karta pobytu jest wydawana po uzyskaniu pozytywnej decyzji o udzieleniu zezwolenia. Przeczytaj, jak otrzymać kartę pobytu

Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi

FAQ

Gdzie/w jaki sposób założyć działalność gospodarczą?

 • Jeżeli chcesz dokonać wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  zwróć się do Urzędu Miasta/Gminy. W Poznaniu właściwy będzie:
  • Urząd Miasta Poznania, Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, Poznań.
  • ...
czytaj całą odpowiedź...

Jestem wspólnikiem spółki z o.o. i pełnię w niej funkcję prezesa zarządu – czy mogę złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w tej firmie na innym stanowisku np. florysty, czy muszę się ubiegać o zezwolenie na pobyt czasowy...

w celu wykonywania działalności gospodarczej? 

Jeśli posiadasz udziały w spółce, pełnisz funkcję w zarządzie, złóż wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli posiadasz udziały i jesteś zatrudniony w...

czytaj całą odpowiedź...

Jakie wymagania musi spełnić prowadzona działalność, bym mógł uzyskać zezwolenie z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?

Podstawowe wymagania to:

 • dochodowe: w roku poprzedzającym złożenie wniosku Twój podmiot musi osiągnąć  dochód nie niższy niż 12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w województwie, w którym spółka lub działalność ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Średnie...
czytaj całą odpowiedź...

Jakie są minimalne wymagania finansowe, które musi spełniać spółka aby uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy w trybie art. 142 ust. 1 pkt 3 lit. b – tryb warunkowy?

Jeżeli spółka nie spełnia warunków(u) dochodowego oraz nie zatrudniasz obywateli polskich/cudzoziemców, musisz wykazać, że posiadasz wystarczające środki które pozwolą spełnić w przyszłości te warunki. Warto przedłożyć dokumenty wskazujące, że spółka/działalność ma wystarczające środki do...

czytaj całą odpowiedź...

Czy w sytuacji, gdy spółka jest nowoutworzona i nie osiąga jeszcze dochodów mogę uzyskać zezwolenia na pobyt?

Jeżeli spółka nie spełnia warunków dochodowych oraz nie zatrudnia obywateli polskich/cudzoziemców, musisz wykazać, iż posiadasz wystarczające środki na spełnienie tych warunków w przyszłości. Warto przedłożyć dokumenty wskazujące, że spółka posiada środki na wierzytelności, na pensję dla...

czytaj całą odpowiedź...