Świadczenia pieniężne

Dodano: 13.02.2020

Tak. Małoletni, który posiada ważną Kartę Polaka może złożyć wniosek o pobyt stały w związku z zamiarem osiedlenia się na stałe w Polsce, a następnie złożyć wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego. Wnioskiem tym nie mogą być objęci rodzice i rodzeństwo zamieszkujące z małoletnim w Polsce.  Ponieważ osoby małoletnie nie posiadają zdolności do czynności prawnych, ważne jest by wniosek o pobyt stały i o przyznanie świadczenia pieniężnego został podpisany przez przedstawiciela ustawowego małoletniego (matkę, ojca lub opiekuna prawnego).

czytaj dalej...
Dodano: 13.02.2020

Dokumentami, które potwierdzają zamieszkanie członków rodziny mogą być np.: potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy, umowa najmu lokalu, umowa użyczenia lokalu, akt notarialny zakupu nieruchomości, umowa o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu, ubezpieczenie z tytułu wykonywanej pracy, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej, zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, dyplomy i świadectwa ukończenia szkoły na terytorium Polski, potwierdzenie posiadania rachunku bankowego w Polsce, dokument potwierdzający sprzedaż nieruchomości w kraju pochodzenia (domu, mieszkania), po

czytaj dalej...
Dodano: 13.02.2020

Nie możesz złożyć ponownie wniosku o przyznanie świadczenia obejmując nim przybyłych członków rodziny. Świadczenie może im przysługiwać, jeżeli żona posiada Kartę Polaka i samodzielnie złoży wniosek o pobyt stały a następnie wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego i obejmie wnioskiem przyjeżdżające z Nią do Polski dzieci.

czytaj dalej...
Dodano: 13.02.2020

Świadczenie pieniężne przyznawane jest z datą wydania decyzji o przyznaniu świadczenia pieniężnego. W decyzji określona jest wysokość świadczenia tj. przyznana kwota, liczba miesięcy, na które przyznano świadczenie, członkowie rodziny objęci świadczeniem oraz starosta właściwy do wypłaty świadczenia. Nie oznacza to jednak wypłaty pieniędzy następnego dnia. Jeżeli w terminie 14 dni od odbioru decyzji nie złożysz odwołania od decyzji, stanie się ona ostateczna i zostanie przekazana staroście wskazanemu w decyzji.

czytaj dalej...
Dodano: 13.02.2020

Świadczenia pieniężne ustalane będą w kwocie stanowiącej:

  • w okresie pierwszych 3 miesięcy – równowartość 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w roku złożenia wniosku – na wnioskodawcę i jego małżonka oraz równowartość 50% tej kwoty na każde małoletnie dziecko pozostające pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka,
  • w okresie od 4 do 9 miesiąca – odpowiednio 60% wyżej wymienionych kwot.

W 2022r. minimalne wynagrodzenie wynosi 3010 złotych.

czytaj dalej...
Dodano: 13.02.2020

Tak. Świadczenie pieniężne przyznawane jest wnioskodawcy oraz członkom jego rodziny, którzy przebywają razem z nim w Polsce. Członkowie rodziny wnioskodawcy, którzy nie przebywają razem z nim w Polsce nie mogą być objęci świadczeniem pieniężnym.

czytaj dalej...
Dodano: 13.02.2020

Świadczenie pieniężne może być przyznane na wniosek cudzoziemca na okres do 9 miesięcy. Środki na świadczenia mogą być wypłacone tylko w danym roku kalendarzowym.  Oznacza to, że decyzja o przyznaniu świadczenia wydana w sierpniu może obejmować 5 miesięcy - od sierpnia do grudnia. O przyznanie świadczenia na pozostałe 4 miesiące możesz wystąpić składając kolejny wniosek, który rozpatrzymy w kolejnym roku kalendarzowym.

czytaj dalej...
Dodano: 13.02.2020

Środki na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka mogą być wypłacane w danym roku kalendarzowym. Oznacza to, że decyzja o przyznaniu świadczenia pieniężnego dla posiadacza Karty Polaka wydana w roku 2021r. może dotyczyć tylko miesięcy pozostałych do końca 2021r. (np. decyzja wydana w sierpniu może obejmować 5 miesięcy  - od sierpnia do grudnia, decyzja wydana w październiku mogła obejmować 3 miesiące - od października do grudnia). W celu uzyskania pozostałej kwoty świadczenia powinieneś złożyć kolejny wniosek o przyznanie świadczenia.

czytaj dalej...
Dodano: 23.01.2020

Kiedy złożyć wniosek?

Pierwszy wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego możesz złożyć:

czytaj dalej...