Wydanie/wymiana karty pobytu

Dodano: 13.12.2019

Nie. Z kartą pobytu uzyskaną w Polsce możesz wyjechać do innego państwa strefy Schengen w celu turystycznym lub w celu odwiedzin i tylko na 90 dni w okresie 180 dni. Szczegółowe przepisy dotyczące podjęcia zatrudnienia sprawdź w kraju, do którego zamierzasz się udać – np. skontaktuj się z Konsulatem/Ambasadą tego kraju.

czytaj dalej...
Dodano: 13.12.2019

Karta pobytu wydana przez Polskę nie uprawnia do wjazdu do krajów nienależących do strefy Schengen. Wielka Brytania nie należy do państw obszaru Schengen, więc polska karta pobytu nie uprawnia do wjazdu na terytorium Wielkiej Brytanii. By móc wjechać do Wielkiej Brytanii należy wcześniej uzyskać brytyjską wizę – skontaktuj się z Ambasadą Wielkiej Brytanii w Warszawie.

czytaj dalej...
Dodano: 13.12.2019

Jeżeli posiadasz polską kartę pobytu, to możesz podróżować bez wizy po terytorium innych państw członkowskich obszaru Schengen przez okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. Podróżując po strefie Schengen powinieneś zawsze mieć ważną kartę pobytu, ważny paszport oraz poświadczenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego.

czytaj dalej...
Dodano: 13.12.2019

Nie. Zamieszczenie tej adnotacji na karcie pobytu nie oznacza, że cudzoziemiec ma pełny dostęp do polskiego rynku pracy, gdyż np. może to być dostęp ograniczony do konkretnego pracodawcy i stanowiska pracy, w przypadku posiadania przez cudzoziemca zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Powinieneś sprawdzić, jaki rodzaj zezwolenia na pobyt cudzoziemiec posiada np. pobyt stały, pobyt czasowy ze względu na studia itp., a następnie zweryfikować czy ten rodzaj zezwolenia uprawnia cudzoziemca do wykonywania pracy bez zezwolenia (ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.

czytaj dalej...
Dodano: 13.12.2019

Tak, jeżeli posiadasz kartę pobytu z adresem zameldowania - złóż wniosek o wymianę karty z powodu zmiany danych umieszczonych w dotychczasowej karcie pobytu, czyli adresu. Wniosek o wymianę karty pobytu należy złożyć w terminie 14 dni od zmiany adresu zamieszkania lub innych danych w niej wpisanych. Jeżeli posiadasz kartę pobytu bez adresu, zmiana miejsca zamieszkania nie powoduje zmiany danych w niej zamieszczonych, więc nie ma konieczności jej wymiany.

czytaj dalej...
Dodano: 13.12.2019

Jeżeli masz zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy tj. w decyzji został podany konkretny pracodawca to „dostęp do rynku pracy” wynika z otrzymanego zezwolenia, tzn. możesz legalnie pracować tylko dla pracodawcy wskazanego w zezwoleniu/decyzji i na określonych w nim warunkach. „Dostęp do rynku pracy” oznacza w tym przypadku możliwość legalnego zatrudnienia – zgodnego z posiadanym zezwoleniem, nie oznacza, że w okresie ważności karty pobytu masz swobodny i nieograniczony dostęp do rynku pracy.

czytaj dalej...
Dodano: 13.12.2019

Nie, o ile w paszporcie nie zmieniły się dane, które są umieszczone na karcie pobytu, np. nazwisko. Jeśli masz nowy paszport na nowe nazwisko, to złóż wniosek o wymianę karty pobytu.

czytaj dalej...
Dodano: 13.12.2019

Wniosek o wydanie kolejnej/wymianę karty pobytu składasz do komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej, właściwego ze względu na miejsce Twojego pobytu.

czytaj dalej...
Dodano: 13.12.2019

Taką informację należy zgłosić w Urzędzie: osobiście w punkcie informacyjnym, telefonicznie poprzez infolinię lub listem. Trzeba opisać na czym polega błąd. Jeżeli błąd został popełniony przez Urząd zostanie zamówiona nowa karta, za której wymianę nie będziesz płacił. Natomiast jeśli błąd w karcie pobytu powstał z Twojej winy (np. we wniosku podałeś nieprawidłowe dane) będziesz musiał złożyć wniosek o wymianę karty pobytu, oraz zapłacić za jej wymianę.

czytaj dalej...
Dodano: 13.12.2019

W terminie 3 dni od utraty/zgubienia dokumentu powiadom o tym fakcie wojewodę, który wydał Twoją kartę pobytu. Kradzież/utratę karty zgłoś również w najbliższym Komisariacie Policji. By uzyskać nową kartę złóż wniosek o wymianę/wydanie karty pobytu.

czytaj dalej...

Strony