Karta pobytu członka rodziny obywatela ZK

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o wydanie karty pobytowej składasz, jeżeli jesteś członkiem rodziny obywatela ZK i nie posiadasz karty pobytu członka rodziny obywatela UE,  ale przebywałeś w Polsce do 31.12.2020 r. i kontynuujesz swój pobyt, który trwa pow. 3 miesięcy i krócej niż 5 lat.

Wniosek możesz złożyć od 1.01.2021 r. Wniosek pobierz TUTAJ

W przypadku cudzoziemca będącego osobą małoletnią wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów.

Przed złożeniem wniosku przeczytaj nasze wskazówki dotyczące wypełniania formularzy wniosków.

Gdzie złożyć wniosek?

Prześlij wniosek w wersji papierowej pocztą.

Liczy się data nadania korespondencji w placówce pocztowej.

Jeżeli złożysz wniosek pocztą, kolejnym krokiem jest osobiste stawiennictwo/złożenie odcisków palców. Wymóg osobistego złożenia wniosku dotyczy również małoletniego, który do dnia złożenia wniosku ukończył 6. rok życia. Dowiedz się, jak złożyć odciski linii papilarnych. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym ze względu na stan zdrowia wnioskodawcy, można odstąpić od wymogu osobistego stawiennictwa.

Po złożeniu wniosku otrzymasz pismo z urzędu z informacją, kiedy możesz złożyć odciski linii papilarnych. Podczas wizyty możesz złożyć również inne wymagane dokumenty.

Po złożeniu wniosku otrzymasz zaświadczenie o złożeniu wniosku ważne przez rok.

Jakie dokumenty złożyć?

  • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem  (wniosek do pobrania),
  • kserokopia ważnego dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (oryginał do wglądu)
  • 4 fotografie,
  • małżonek – dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa (np. akt małżeństwa),
  • zstępny – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument potwierdzający wiek lub poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela ZK lub jego małżonka (np. akt urodzenia),
  • wstępny – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela ZK lub jego małżonka.
  • kopia zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu, wydane obywatelowi ZK, z którym  przebywasz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • Twoje pisemne oświadczenie (podpisane) o kontynuacji pobytu na terytorium Polski po dniu 31 grudnia 2020r. ze wskazaniem nieobecności przekraczających 6 miesięcy w ciągu 12 m-cy poprzedzających złożenie wniosku lub inny dowód potwierdzający, że zamieszkiwałeś w Polsce w dniu 31 grudnia 2020r. lub wcześniej (np. potwierdzenie zameldowania, umowa o pracę, umowa najmu mieszkania, rachunek za prąd, umowa o usługi internetowe, telefoniczne, dowody potwierdzające niedawny wjazd do Polski jak bilety itp.). Skorzystaj z formularza oświadczenia - pobierz TUTAJ

Jak odebrać dokument?

Kartę pobytową odbierasz osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Poznaniu lub w jednej z delegatur urzędu.

Przy odbiorze dokumentu wydanego małoletniemu, który ukończył 6. rok życia do dnia złożenia wniosku, wymagana jest jego obecność.  Gdy dokument został wydany małoletniemu, który nie ukończył 13. roku życia do dnia jego odbioru, dokument odbiera jego przedstawiciel ustawowy lub kurator.

W przypadku odstąpienia od wymogu osobistego stawiennictwa przy złożeniu wniosku, odbioru dokumentu może dokonać pełnomocnik na podstawie pełnomocnictwa szczególnego do odbioru tego dokumentu, po okazaniu dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

Wizytę w celu odbioru dokumentu musisz zarezerwować wcześniej poprzez stronę internetową, wybierając kolejkę  Odbiór karty pobytu.

Sprawdż, czy Twój dokument jest gotowy do odbioru i gdzie możesz go odebrać w aplikacji CUDZOZIEMCY.

Co powinienem wiedzieć?

Jakie mam obowiązki po wydaniu dokumentu?

Powinieneś zgłosić się do wojewody właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania w przypadku:

  • zmiany danych zamieszczonych w dokumencie,
  • uszkodzenia lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości posiadacza. 
Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi