Małżonek obywatela polskiego

Kiedy złożyć wniosek?

Zezwolenie na pobyt stały dla małżonka obywatela polskiego jest udzielane osobie, która przebywa na terytorium Polski nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim z tym obywatelem polskim i minęło co najmniej 3 lata od zawarcia związku małżeńskiego.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Polski.

Jeżeli złożysz wniosek w terminie i nie będzie w nim braków formalnych lub braki formalne uzupełnisz we wskazanym przez nas terminie, Twój pobyt będzie legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna.

Przed złożeniem wniosku przeczytaj nasze wskazówki dotyczące wypełniania formularzy wniosków

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Poznaniu lub w jednej z delegatur urzędu.

Aby złożyć wniosek, zarejestruj się przez internet  -  umów się na wizytę

Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku osobiście, prześlij wniosek w wersji papierowej pocztą.

Liczy się data nadania korespondencji w placówce pocztowej.

Jeżeli złożysz wniosek pocztą, kolejnym krokiem jest osobiste stawiennictwo/złożenie odcisków palców. 

Dowiedz się, jak złożyć odciski linii papilarnych

Jakie dokumenty złożyć?

Dokumenty potrzebne do uzyskania stempla w paszporcie (tzw. wymogi formalne):

  • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony on-line w Module Obsługi Spraw lub zgodnie z pouczeniem (wniosek do pobrania).
  • fotografie,
  • kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu). W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy nie posiadasz ważnego dokumentu podróży i nie masz możliwości jego uzyskania, możesz przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.

Do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że zapłaciłeś opłatę skarbową.

OPŁAĆ ONLINE

Dokumenty potrzebne do udzielenia zezwolenia:

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii.

Co powinienem wiedzieć?

Przeczytaj nasz poradnik

Zezwolenie wydawane jest na czas nieokreślony. Zezwolenie uprawnia do wykonywania pracy bez zezwolenia na pracę.

Dostałem decyzję - jak otrzymać kartę pobytu?

Karta pobytu jest wydawana po uzyskaniu pozytywnej decyzji o udzieleniu zezwolenia. Przeczytaj, jak otrzymać kartę pobytu

Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi

FAQ

Polskie pochodzenie mojej rodziny na Białorusi udowodnione jest dokumentem potwierdzającym udział dziadka w polskich wyborach do Sejmu – czy to wystarczy do uzyskania przez mnie pobytu stałego w Polsce?

Niestety nie, jedynym sposobem potwierdzenia polskiego pochodzenia jest przedłożenie dokumentów wskazujących na polską narodowość (a nie obywatelstwo) co najmniej jednego z Twoich rodziców lub dziadków albo dwojga pradziadków.

4 lata temu otrzymałem w Polsce status uchodźcy – czy mogę ubiegać się o pobyt stały?

Co do zasady, o pobyt stały z uwagi na posiadanie statusu uchodźcy można ubiegać się po upływie 5 lat nieprzerwanego pobytu na terytorium Polski na podstawie nadanego statusu uchodźcy, jednakże do tego okresu wlicza się także okres pobytu w Polsce w toku postępowania w sprawie udzielenia ochrony...

czytaj całą odpowiedź...

Cudzoziemiec kupił mieszkanie/dom w Polsce. Czy ten fakt uprawnia go do złożenia wniosku o pobyt stały?

Sam fakt zakupu nieruchomości nie jest wystarczającym powodem do ubiegania się o pobyt stały. Przepisy dokładnie określają kto i w jakim przypadku może uzyskać zezwolenie na pobyt stały na terytorium Polski.

Czy student może aplikować o zezwolenie bezterminowe?

W Polsce mamy dwa rodzaje zezwoleń na pobyt bezterminowy - zezwolenie na pobyt stały i zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Zezwolenie na pobyt stały udzielane jest na różne okoliczności, również studentom np. tym, którzy mają polskie pochodzenie. Szczegóły tego rodzaju...

czytaj całą odpowiedź...
  •