Tymczasowy polski dokument podróży

Kiedy powinienem złożyć wniosek?

Wniosek o wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży należy złożyć jeśli nie posiadasz dokumentu podróży i nie masz możliwości otrzymania nowego dokumentu podróży i zamierzasz opuścić terytorium Polski lub zostałeś zobowiązany do opuszczenia tego terytorium. O tymczasowy polski dokument podróży możesz się ubiegać jeśli posiadasz zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, ochronę uzupełniają, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub posiadasz status uchodźcy.

Wniosek w imieniu małoletniego cudzoziemca składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów.

Przed złożeniem wniosku przeczytaj nasze wskazówki dotyczące wypełniania formularzy wniosków

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Poznaniu lub w jednej z delegatur urzędu.

Aby złożyć wniosek, zarejestruj się przez internet  -  umów się na wizytę

Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku osobiście prześlij wniosek w wersji papierowej pocztą.

Jakie dokumenty muszę dołączyć do wniosku?

  • wniosek o wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem (wniosek do pobrania). Formularz wniosku możesz również pobrać w każdej naszej placówce
  • aktualną fotografię
  • dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych i okoliczności podanych we wniosku (np. dokumenty potwierdzające brak możliwości uzyskania dokumentu podróży kraju pochodzenia, dokumenty potwierdzające posiadanie statusu bezpaństwowca, decyzja w sprawie udzielenia ochrony uzupełniającej na terytorium Polski lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych);
  • potwierdzanie zameldowania na pobyt stały lub czasowy

Do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że opłaciłeś wydanie dokumentu.

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii.

Opłaty za wydanie wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

Opłata za wydanie dokumentu wynosi 50 zł

OPŁAĆ ONLINE

Ulgowa opłata wynosi 25 zł

OPŁAĆ ONLINE

Z ulgi możesz skorzystać jeżeli jesteś:

  • studentem
  • uczniem szkół ponadpodstawowych
  • małoletnim dzieckiem do lat 16
  • w trudnej sytuacji materialnej

Możesz również opłacić dokument tradycyjnie wpłacając odpowiednią kwotę na nasze konto:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Poznań, al. Niepodległości 16/18
Nr rachunku: 70 1010 1469 0000 3922 3100 0000

Co powinienem wiedzieć?

Przeczytaj nasz poradnik

Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca wydawany jest

  • w Rzeczypospolitej Polskiej - przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce Twojego pobytu
  • w przypadku, gdy Jesteś obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - komendant placówki Straży Granicznej

Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemc jest ważny przez okres w nim oznaczony, nie dłuższy jednak niż 7 dni i w okresie swojej ważności uprawnia do opuszczenia terytorium Polski.

Dokument odbierasz osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Poznaniu lub w jednej z delegatur urzędu. Przy odbiorze dokumentu wydanego małoletniemu, który ukończył 13. rok życia, wymagana jest jego obecność. Gdy karta pobytu została wydana małoletniemu, który nie ukończył 13. roku życia do dnia jej odbioru, kartę odbiera jego przedstawiciel ustawowy lub kurator.

Wizytę w celu odbioru dokumentu w Poznaniu możesz zarezerwować wcześniej poprzez stronę internetową wybierając kolejkę E – Odbiór karty pobytu

Sprawdź stan kolejek

Aby odebrać dokument, weź ze sobą ważny dokument podróży i poprzedni dokument, jeżeli był wydany.

Sprawdż, czy Twój dokument jest gotowy do odbioru i gdzie możesz go odebrać w aplikacji CUDZOZIEMCY

Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi