Wpis zaproszenia do ewidencji zaproszeń

Kto może złożyć wniosek?

O wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń możesz wnioskować jeśli:

 • jesteś obywatelem polskim mieszkającym w Polsce lub obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, tj: Islandii, Norwegii, Lichtensteinu lub Konfederacji Szwajcarskiej lub członkiem jego rodziny, mieszkającym w Polsce i posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na tym terytorium,
 • jesteś cudzoziemcem przebywającym bezpośrednio przed złożeniem wniosku legalnie i nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat w Polsce lub posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • reprezentujesz osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; gdy zapraszającym jest osoba prawna, wniosek składa osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych wskazana w KRS.
Do pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca w Polsce zobowiązuje się zapraszający. W przypadku, gdy zapraszający nie wykonał zobowiązań wynikających z wystawionego zaproszenia  np.  pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, Skarb Państwa lub inne podmioty mogą dochodzić swoich roszczeń od zapraszającego.   
Zaproszenie dla cudzoziemca wydane na wniosek o wpis zaproszenia do ewidencji zaproszeń nie jest dokumentem uprawniającym do podjęcia pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Procedura wpisu zaproszenia do ewidencji zaproszeń nie jest właściwa w przypadku, gdy celem pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy.

Przed złożeniem wniosku przeczytaj nasze wskazówki dotyczące wypełniania formularzy wniosków

Gdzie złożyć wniosek?

Jakie dokumenty złożyć?

Osoba fizyczna

 1. Wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem.
 2. Dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd.

Możesz załączyć do wyboru:

 • aktualny wyciąg z rachunku bankowego z informacją o saldzie końcowym na tym rachunku (w przypadku załączenia wyciągu z konta, saldo rachunku powinno pokrywać cały okres zaproszenia - 515 zł na każdy miesiąc planowanego okresu pobytu cudzoziemca w odniesieniu do siebie i  każdego członka rodziny pozostającego na utrzymaniu zapraszającego oraz na każdego zapraszanego cudzoziemca w tym okresie),
 • zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie wraz z informacją o miesięcznym wynagrodzeniu i rodzaju zawartej umowy (należy przedstawić środki finansowe w wysokości 515 zł w odniesieniu do siebie i każdego członka rodziny pozostającego na utrzymaniu zapraszającego oraz na każdego zapraszanego cudzoziemca w tym okresie),
 • decyzję w sprawie waloryzacji emerytury lub renty w wysokości 515 zł w stosunku do siebie, każdego członka rodziny pozostającego na utrzymaniu zapraszającego oraz na każdego zapraszanego cudzoziemca w tym okresie.

W razie pokrywania powyższych kosztów wspólnie ze współmałżonkiem należy przedstawić pisemną zgodę współmałżonka na pokrywanie kosztów wraz z dokumentami potwierdzającymi środki finansowe współmałżonka.

Koszty podróży powrotnej zapraszanego cudzoziemca do kraju pochodzenia lub zamieszkania wynoszą:

 • 200 zł w przypadku podróży powrotnej do kraju sąsiadującego z RP,
 • 500 zł w przypadku podróży powrotnej do państwa europejskiego,
 • 2500 zł w przypadku podróży do nieeuropejskiego państwa trzeciego.
 1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, w którym ma mieszkać zapraszany Cudzoziemiec np.:
 • akt własności lokalu lub aktualny wypis z rejestru ksiąg wieczystych (w przypadku dołączenia do akt sprawy jedynie aktu własności działki, należy dodatkowo dołączyć potwierdzenie oddania budynku do użytkowania lub decyzję w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości),
 • przydział lokalu spółdzielczego,
 • umowa najmu lokalu komunalnego,
 • w razie dostarczenia umowy najmu innego lokalu niż komunalny należy załączyć tytuł prawny wynajmującego do tego lokalu oraz jego zgodę na zamieszkanie Cudzoziemca w powyższym lokalu,
 • możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zamieszkania w innym miejscu (np. rezerwacja hotelowa. Rezerwacja hotelowa powinna zawierać informację, kto rezerwuje hotel, dla kogo i na jaki okres)
 1. Potwierdzenie opłacenia opłaty skarbowej.

OPŁAĆ ONLINE

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

 1. Wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem.
 2. Dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd np.:
 • ostatnie rozliczenie z urzędem skarbowym dotyczące osiągniętych dochodów(w przypadku rozliczeń miesięcznych) lub kopia aktualnego rocznego PIT-u wraz z dowodem nadania do urzędu skarbowego - oryginał do wglądu,
 • aktualny wyciąg z rachunku bankowego z informacją o saldzie końcowym na tym rachunku. Wysokość środków na koncie wymagana jest tak jak w przypadku osób fizycznych.
 1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, w którym zamieszkiwać ma Cudzoziemiec  np.:
 • akt własności lokalu lub aktualny wypis z rejestru ksiąg wieczystych,
 • przydział lokalu spółdzielczego,
 • umowa najmu lokalu komunalnego,
 • w razie dostarczenia umowy najmu innego lokalu niż komunalny należy załączyć tytuł prawny wynajmującego do tego lokalu oraz jego zgodę na zamieszkanie przez cudzoziemca,
 • lub możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zamieszkania w innym miejscu (np. rezerwacja hotelowa. Rezerwacja hotelowa powinna zawierać informację, kto rezerwuje hotel, dla kogo i na jaki okres),
 • w przypadku dostarczenia rezerwacji hotelowej należy dodatkowo przedstawić środki finansowe określone w rezerwacji, umożliwiające sfinansowanie pobytu cudzoziemca w hotelu.
 1. Potwierdzenie opłacenia opłaty skarbowej.

OPŁAĆ ONLINE

 1. Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii

Osoba prawna

 1. Wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem.
 2. Dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd np.:
 • aktualny wyciąg z rachunku bankowego osoby prawnej z informacją o saldzie końcowym na tym rachunku (wymagana miesięczna kwota 515 zł na każdy miesiąc planowanego pobytu oraz środki finansowe umożliwiające podróż powrotną zapraszanego cudzoziemca do kraju pochodzenia ),
 • CIT – 8 za poprzedni rok wraz z potwierdzeniem nadania do Urzędu Skarbowego.
 1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, w którym zamieszkiwać ma Cudzoziemiec  np.:
 • akt własności, przydział lokalu spółdzielczego, umowa najmu,
 • rezerwacja hotelowa (rezerwacja hotelowa powinna zawierać informację, kto rezerwuje hotel, dla kogo i na jaki okres).

W przypadku dostarczenia rezerwacji hotelowej należy dodatkowo przedstawić środki finansowe określone w rezerwacji, umożliwiające sfinansowanie pobytu Cudzoziemca w hotelu

 1. Potwierdzenie opłacenia opłaty skarbowej. 

OPŁAĆ ONLINE

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii

Stowarzyszenie

 1. Wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem.
 2. Dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd np.:
 • aktualny wyciąg z rachunku bankowego stowarzyszenia z informacją o saldzie końcowym na tym rachunku (wymagana miesięczna kwota 515 zł na każdy miesiąc planowanego pobytu cudzoziemca).
 1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego,  w którym zamieszkiwać ma Cudzoziemiec np.:
 • akt własności, przydział lokalu spółdzielczego, umowa najmu,
 • rezerwacja hotelowa (rezerwacja hotelowa powinna zawierać informację, kto rezerwuje hotel, dla kogo i na jaki okres).
 1. Kopia aktualnego wypisu z rejestru stowarzyszeń.
 2.  Potwierdzenie opłacenia opłaty skarbowej. 

OPŁAĆ ONLINE

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii

Co powinienem wiedzieć?

Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi

FAQ

Na jak długi okres dostanę zaproszenie dla krewnego?

Zaproszenie może być wydane na okres do jednego roku. Jego długość zależy od tego, na jaki czas zapewnisz mu miejsce zamieszkania w Polsce oraz od wysokości posiadanych przez Ciebie środków na utrzymanie.

Od czego zależy długość wydanego zaproszenia?

Od uzasadnienia wniosku oraz od tego, czy na cały okres na jaki chcesz zaprosić cudzoziemca jesteś w stanie zapewnić mu miejsce zamieszkania w Polsce oraz czy posiadasz wystarczające środki na utrzymanie.

Jak mam udokumentować, że mam środki na utrzymanie do zaproszenia jeśli prowadzę własną działalność/gospodarstwo rolne?

Możesz dołączyć do wniosku wyciąg z konta bankowego lub zaświadczenie z banku o aktualnym stanie konta.

Czy wystarczy, że napiszę oświadczenie, że mam środki i jestem właścicielem domu?

Nie. Do wniosku musisz dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość posiadanych środków i własność domu.

Czy wystarczy wyciąg z księgi wieczystej?

Tak, księga wieczysta jest wystarczającym dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu pod warunkiem, że zawiera opis nieruchomości wraz z adresem oraz oznaczenie właściciela nieruchomości (można załączyć elektroniczny wydruk z księgi wieczystej).