Rejestracja pobytu

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu składasz, jeżeli jesteś obywatelem ZK/beneficjentem Umowy Wystąpienia,  nie posiadasz dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pobytu,  ale przebywałeś w Polsce przed 31.12.2020 r. i kontynuujesz swój pobyt, który trwa pow. 3 miesięcy i krócej niż 5 lat.

Wniosek możesz złożyć od 1.01.2021 r. Pobierz wniosek TUTAJ

W przypadku cudzoziemca będącego osobą małoletnią wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów.

Przed złożeniem wniosku przeczytaj nasze wskazówki dotyczące wypełniania formularzy wniosków

 

Gdzie złożyć wniosek?

Prześlij wniosek w wersji papierowej pocztą.

Liczy się data nadania korespondencji w placówce pocztowej.

Jeżeli złożysz wniosek pocztą, kolejnym krokiem jest osobiste stawiennictwo/złożenie odcisków palców. Wymóg osobistego złożenia wniosku dotyczy również małoletniego, który do dnia złożenia wniosku ukończył 6. rok życia. Dowiedz się, jak złożyć odciski linii papilarnych. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym ze względu na stan zdrowia wnioskodawcy, można odstąpić od wymogu osobistego stawiennictwa.

Po złożeniu wniosku otrzymasz pismo z urzędu z informacją, kiedy możesz złożyć odciski linii papilarnych. Podczas wizyty możesz złożyć również inne wymagane dokumenty.

Po złożeniu wniosku otrzymasz zaświadczenie o złożeniu wniosku ważne przez rok.

Jakie dokumenty złożyć?

Sprawdź, jakie dokumenty mogą potwierdzać spełnianie warunków prawa pobytu na terytorium Polski przez okres przekraczający 3 miesiące. W przypadku pobytu do 3 miesięcy przed dniem 31 grudnia 2020r. złóż dowód potwierdzający datę ostatniego wjazdu do Polski (dotyczy także osób przebywających wcześniej na terytorium Polski) np. podpisane oświadczenie lub bilet podróży. Możliwe jest także przedstawienie innych dowodów zachowania prawa pobytu lub posiadania tego prawa w szczególnych przypadkach. Dowiedz się, w jakich sytuacjach zachowujesz prawo pobytu.

Jeśli pracujesz lub planujesz podjąć pracę:

  • umowa o pracę, zaświadczenie o wykonywaniu pracy, pisemne oświadczenie pracodawcy lub podmiotu upoważnionego do powierzenia wykonywania pracy o zamiarze powierzenia mu wykonywania pracy (dotyczy planowanego podjęcia pracy) wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku

Jeśli prowadzisz działlność zarobkową na własny rachunek:

Jeśli studiujesz lub odbywasz szkolenie zawodowe:

Jeśli jesteś małżonkiem obywatela polskiego:

  • dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa z obywatelem polskim (aktualny odpis aktu małżeństwa wydany nie później niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku),
  • kserokopię dokumentu tożsamości małżonka (dowód osobisty lub paszport) – oryginał należy okazać do wglądu lub załączyć jego notarialne poświadczenie;

W innych przypadkach:

W przypadku, gdy członek rodziny będący również obywatelem ZK przebywa lub dołącza do obywatela ZK:

  • kopia zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu, wydane obywatelowi ZK, z którym członek rodziny przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • małżonek – dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa (np. akt małżeństwa),
  • zstępny – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument potwierdzający wiek lub poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela ZK lub jego małżonka (np. akt urodzenia),
  • wstępny  – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela ZK lub jego małżonka.

Jak odebrać dokument?

Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu odbierasz osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Poznaniu lub w jednej z delegatur urzędu.

Przy odbiorze dokumentu wydanego małoletniemu, który ukończył 6. rok życia do dnia złożenia wniosku, wymagana jest jego obecność.  Gdy dokument został wydany małoletniemu, który nie ukończył 13. roku życia do dnia jego odbioru, dokument odbiera jego przedstawiciel ustawowy lub kurator.

W przypadku odstąpienia od wymogu osobistego stawiennictwa przy złożeniu wniosku, odbioru dokumentu może dokonać pełnomocnik na podstawie pełnomocnictwa szczególnego do odbioru tego dokumentu, po okazaniu dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

Wizytę w celu odbioru zaświadczenia musisz zarezerwować wcześniej poprzez stronę internetową, wybierając kolejkę  "Odbiór karty pobytu".

Sprawdż, czy Twój dokument jest gotowy do odbioru i gdzie możesz go odebrać w aplikacji CUDZOZIEMCY.

Co powinienem wiedzieć?

Jakie mam obowiązki po wydaniu dokumentu?

Powinieneś zgłosić się do wojewody właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania w przypadku:

  • zmiany danych zamieszczonych w dokumencie,
  • uszkodzenia lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości posiadacza. 
Считаете ли Вы эту информацию полезной?

Я сообщаю об ошибке / Просьба дать свои комментарии

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Просьба дать свои комментарии