Niebieska Karta UE

Dodano: 14.02.2020

Jeżeli w dalszym ciągu chcesz przebywać w Polsce w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wyższych kwalifikacji, powinieneś złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy

Pamiętaj, aby wniosek złożyć nie później, niż ostatniego dnia legalnego pobytu w Polsce.

Jeżeli zamierzasz przedłużyć swój pobyt w Polsce po raz kolejny sprawdź, czy możesz ubiegać się o zezwolenie bezterminowe.

czytaj dalej...
Dodano: 07.02.2020

Jeżeli planujesz przyjechać do Polski na okres powyżej 12 miesięcy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wyższych kwalifikacji, najpierw wystąp o wizę Schengen lub wizę krajową.

Po wjeździe do Polski, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu, powinieneś złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wyższych kwalifikacji

czytaj dalej...
Dodano: 28.11.2019

Tak, uzyskanie zezwolenia nie zwalnia od spełnienia określonych odrębnymi przepisami wymogów dotyczących wykonywania zawodów regulowanych lub działalności.

czytaj dalej...
Dodano: 28.11.2019

Informacja starosty nie jest wymagana jeśli:

czytaj dalej...
Dodano: 28.11.2019
czytaj dalej...
Dodano: 28.11.2019

Wynagrodzenie nie może być niższe niż równowartość 150% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto.

czytaj dalej...
Dodano: 28.11.2019

Tak. Musisz złożyć dyplom wraz z tłumaczeniem wykonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej.

czytaj dalej...
Dodano: 28.11.2019

Dyplom ukończenia studiów wyższych lub dokumenty potwierdzające pięcioletnie doświadczenie zawodowe, np. świadectwo pracy.

Dokumenty w języku obcym należy złożyć z tłumaczeniem na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego.
czytaj dalej...
Dodano: 28.11.2019

Okres udzielenia zezwolenia zależy od okresu obowiązywania Twojej umowy o pracę. Jeśli umowa jest ważna przez okres krótszy niż 3 lata, zezwolenie zostanie udzielone na okres o 3 miesiące dłuższy niż umowa, ale nie na dłużej niż 3 lata. Gdy umowa jest zawarta na okres dłuższy niż 3 lata, zezwolenie zostanie udzielone na okres 3 lat.

czytaj dalej...
Dodano: 28.11.2019
  • umowę o pracę/zlecenie/dzieło na okres co najmniej 1 roku;
  • dokumenty potwierdzające posiadanie wyższych kwalifikacji zawodowych – dyplom ukończenia studiów lub dokument potwierdzający 5 letnie doświadczenie zawodowe na danym stanowisku np. świadectwo pracy;
  • ubezpieczenie zdrowotne;
  • informację starosty – jeśli nie jesteś zwolniony z konieczności jej przedkładania.
czytaj dalej...

Strony