Przedłużenie wizy krajowej

Kiedy powinienem złożyć wniosek?

Wniosek o przedłużenie wizy krajowej składasz najpóźniej w ostatnim dniu ważności wizy, którą posiadasz.

Wizę krajową można przedłużyć jednokrotnie, przy czym okres pobytu na podstawie przedłużonej wizy krajowej nie może przekroczyć okresu przewidzianego dla wizy krajowej, tj. 1 roku.

Jeżeli złożysz wniosek w terminie i nie będzie w nim braków formalnych lub braki formalne uzupełnisz we wskazanym przez nas terminie, Twój pobyt będzie legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna.

 Wizę krajową oraz wizę Schengen można przedłużyć tylko w wyjątkowych sytuacjach – gdy zdarzenia, które są przyczyną ubiegania się o przedłużenie wizy, wystąpiły niezależnie od Ciebie i nie były możliwe do przewidzenia w dniu składania wniosku o wydanie wizy. 

Przed złożeniem wniosku przeczytaj nasze wskazówki dotyczące wypełniania formularzy wniosków

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Poznaniu lub w jednej z delegatur urzędu.

Aby złożyć wniosek, zarejestruj się przez internet  -  umów się na wizytę

Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku osobiście, prześlij wniosek w wersji papierowej pocztą.

Liczy się data nadania korespondencji w placówce pocztowej.

Jakie dokumenty złożyć?

Dokumenty potrzebne do uzyskania stempla w paszporcie (tzw. wymogi formalne):

 • wniosek o przedłużenie wizy krajowej w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem
 • dokument podróży, ważny min.  3 miesiące po okresie ważności wizy, którą chcesz przedłużyć, zawiera przynajmniej 2 wolne strony i został wydany w ciągu ostatnich 10 lat;
 • aktualna fotografia;
 • dokumenty potwierdzające:
  • cel i warunki planowanego pobytu,
  • posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania przez cały okres planowanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podróż powrotną do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo na tranzyt do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd,
  • posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego,
  • zamiar opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminu ważności wizy np. rezerwacja biletu;
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
  OPŁAĆ ONLINE

Dokumenty potrzebne do przedłużenia wizy:

 • dokumenty potwierdzające szczególny charakter Twojego pobytu w Polsce, których nie mogłeś przewidzieć, składając wniosek o wydanie wizy.

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii.

 W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania złożonych dokumentów, w trakcie postępowania możesz być poproszony o przyjście na rozmowę do urzędu. 

Co powinienem wiedzieć?

Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi

FAQ

Czy wniosek o przedłużenie wizy mogę wysłać pocztą?

Wypełniony formularz wniosku o przedłużenie wizy możesz wysłać pocztą – najpóźniej ostatniego dnia legalnego pobytu w Polsce, natomiast aktualną fotografię oraz dokumenty, które potwierdzają okoliczności wymienione we wniosku a także potwierdzenie posiadania środków finansowych i ubezpieczenia...

czytaj całą odpowiedź...

Ukradziono mi paszport z ważną wizą. Co mam zrobić?

Złóż wniosek o wydanie duplikatu wizy do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu. Do wniosku załącz dokument potwierdzający zgłoszenie utraty paszportu, najlepiej kopię utraconej wizy lub jej dane, a także aktualny dokument podróży.

Czy wojewoda może wydać nową wizę?

Nie, wojewoda nie wydaje nowych wiz a jedynie może przedłużyć już posiadane i to tylko, jeśli zajdą szczególne okoliczności.

Czy można od wojewody dostać jakąś wizę na czas procedury, żeby można było bez problemu przekraczać granicę?

Jeżeli złożyłeś wniosek o pobyt czasowy, który nie zawierał braków formalnych, a dokument będący podstawą pobytu na terytorium Polski stracił ważność, to Twój pobyt w Polsce jest legalny i możesz otrzymać pieczątkę do paszportu. Wojewoda nie wydaje żadnych wiz na czas trwania prowadzonego...

czytaj całą odpowiedź...

Jak się dowiem, czy wiza została przedłużona, gdzie ją odbiorę?

W chwili złożenia wniosku otrzymasz hasło i login do aplikacji, w której na bieżąco aktualizowane są postępy postępowania i gdzie możesz sprawdzić, czy wydana została decyzja o przedłużeniu wizy i czy wiza jest już gotowa do odbioru. Na stronie internetowej znajdziesz też informację o miejscu...

czytaj całą odpowiedź...
 •