Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wyższych kwalifikacji

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć, jeżeli zamierzasz przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące i jeżeli głównym celem Twojego pobytu jest wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym posiadania wyższych kwalifikacji zawodowych.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Polski.

Jeżeli złożysz wniosek w terminie i nie będzie w nim braków formalnych lub braki formalne uzupełnisz we wskazanym przez nas terminie, Twój pobyt będzie legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna.

Jeśli wjechałeś na wizie krajowej lub Schengen lub wizie wydanej przez inne państwo obszaru Schengen wydanej w celu turystycznym lub w celu odwiedzin u rodziny lub przyjaciół i złożysz wniosek na jednolite zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wyższych kwalifikacji - Twoje postępowanie nie zostanie wszczęte i wniosek nie będzie rozpatrywany.

Przed złożeniem wniosku przeczytaj nasze wskazówki dotyczące wypełniania formularzy wniosków

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Poznaniu lub w jednej z delegatur urzędu.

Aby złożyć wniosek, zarejestruj się przez internet  -  umów się na wizytę

Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku osobiście do ostatniego dnia legalnego  pobytu, dla zachowania terminu prześlij wniosek w wersji papierowej pocztą.

Liczy się data nadania korespondencji w placówce pocztowej.

Jeżeli złożysz wniosek pocztą, kolejnym krokiem jest osobiste stawiennictwo/złożenie odcisków palców. Podczas wizyty możesz złożyć również inne dokumenty, które są wymagane do uzyskania stempla w paszporcie.

Dowiedz się, jak złożyć odciski linii papilarnych

Jakie dokumenty?

Dokumenty potrzebne do uzyskania stempla w paszporcie (tzw. wymogi formalne):

Załącznik nr 1 powinna podpisać osoba upoważniona do reprezentacji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo pełnomocnik wyznaczony przez tą osobę. Wtedy załącz do wniosku stosowne pełnomocnictwo.

Do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że zapłaciłeś opłatę skarbową. 

OPŁAĆ ONLINE

Dokumenty potrzebne do udzielenia zezwolenia:

  • załącznik nr 1 do wniosku potwierdza posiadanie przez Ciebie celu pobytu w Polsce powyżej 3 miesięcy, stabilnego i regularnego źródła dochodu  oraz ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku umowy o pracę i umowy zlecenie). Na podstawie tego dokumentu sprawdzamy, czy posiadasz dochód wystarczający na utrzymanie. Warunki powierzenia pracy określone w załączniku nr 1 muszą być aktualne w dniu wydawania zezwolenia i muszą być zgodne z warunkami wynikającymi z innych dokumentów, np. umowy o pracę, informacji starosty,
  • oryginał informacji starosty lub dokument potwierdzający zwolnienie z tego obowiązku. (wskazówka 3) Jeśli dokument jest wymagany, do wniosku dołącz oryginał informacji starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania przez Ciebie pracy – jej brak nie jest brakiem formalnym, ale dołączenie wszystkich, prawidłowo przygotowanych dokumentów przy złożeniu wniosku pozwoli usprawnić jego rozpatrywanie w trakcie postępowania dowodowego,
  • aktualny dokument potwierdzający zapewnione miejsce zamieszkania na terytorium RP,
  • umowa o pracę, umowa o pracę nakładczą, umowa cywilnoprawna, na  podstawie której wykonujesz pracę, świadczysz usługi lub pozostajesz w stosunku służbowym zawarta na okres przynajmniej 1 roku,
  • dokument potwierdzający posiadanie wyższych kwalifikacji zawodowych np. dyplom ukończenia studiów wyższych w oryginale wraz z jego tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Roczne wynagrodzenie brutto wynikające z miesięcznego lub rocznego wynagrodzenia, wskazane w umowie, nie może być niższe niż równowartość 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym złożenie wniosku o pobyt czasowy.

Co powinienem wiedzieć?

Przeczytaj nasz poradnik

Zezwolenie to udzielane jest na okres dłuższy o 3 miesiące od okresu wykonywania pracy, nie dłuższy jednak niż 3 lata.

Zezwolenie uprawnia do wykonywania pracy na warunkach w nim określonych.

Od  1 stycznia 2019r. obowiązują przepisy, zgodnie  z którymi mogą zostać określić limit udzielanych w danym roku kalendarzowym po raz pierwszy zezwoleń na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Limit ten może obejmować poszczególne województwa, zawody, rodzaje umów, na podstawie których cudzoziemcowi może zostać powierzone wykonywanie pracy, lub rodzaje działalności podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. W przypadku osiągnięcia limitu określonego w rozporządzeniu zezwolenie może nie zostać wydane. Limity będą ogłaszane w danym roku kalendarzowym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Obecnie nie ma takich limitów.

Dostałem decyzję - jak otrzymać kartę pobytu?

Karta pobytu jest wydawana po uzyskaniu pozytywnej decyzji o udzieleniu zezwolenia. Przeczytaj, jak otrzymać kartę pobytu

Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi

FAQ

Kto, kiedy może ubiegać się o udzielenie zezwolenia w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji?

O zezwolenie może ubiegać się cudzoziemiec, którego celem pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest praca w zawodzie wymagającym ukończenia studiów wyższych albo posiadania co najmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego na danym stanowisku. Warunkiem udzielenia zezwolenia na pobyt w...

czytaj całą odpowiedź...

Jakie dokumenty muszę złożyć?

  • umowę o pracę/zlecenie/dzieło na okres co najmniej 1 roku;
  • dokumenty potwierdzające posiadanie wyższych kwalifikacji zawodowych – dyplom ukończenia studiów lub dokument potwierdzający 5 letnie doświadczenie zawodowe na danym stanowisku np. świadectwo pracy;
  • ubezpieczenie...
czytaj całą odpowiedź...

Na jaki okres uzyskam zezwolenie w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji?

Okres udzielenia zezwolenia zależy od okresu obowiązywania Twojej umowy o pracę. Jeśli umowa jest ważna przez okres krótszy niż 3 lata, zezwolenie zostanie udzielone na okres o 3 miesiące dłuższy niż umowa, ale nie na dłużej niż 3 lata. Gdy umowa jest zawarta na okres dłuższy niż 3 lata,...

czytaj całą odpowiedź...

Jakie dokumenty potwierdzają posiadanie wyższych kwalifikacji zawodowych?

Dyplom ukończenia studiów wyższych lub dokumenty potwierdzające pięcioletnie doświadczenie zawodowe, np. świadectwo pracy.

Dokumenty w języku obcym należy złożyć z tłumaczeniem na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego.

Dyplom został wydany na Ukrainie – czy muszę przedłożyć dokument przetłumaczony?

Tak. Musisz złożyć dyplom wraz z tłumaczeniem wykonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej.