Zmiana jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę

Kiedy powinienem złożyć wniosek o zmianę zezwolenia?

Wniosek o zmianę jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę powinieneś złożyć, gdy:

 1. nastąpiła zmiana pracodawcy;
 2. uzyskałeś uprawnienie do wykonywania pracy bez zezwolenia na pracę, a posiadasz jednolite zezwolenie na pobyt i pracę, w którym został wskazany pracodawca;
 3. nastąpiła zmiana pracodawcy użytkownika, a praca w dalszym ciągu wykonywana jest dla tej samej Agencji Pracy Tymczasowej, na rzecz której wydano zezwolenie na pobyt czasowy i pracę;
 4. w dalszym ciągu wykonujesz pracę u pracodawcy, dla którego wojewoda udzielił Ci zezwolenia, jednak nastąpiła zmiana warunków zatrudnienia dotyczących:
 • stanowiska pracy;
 • najniższego wynagrodzenia, które będziesz otrzymywać na danym stanowisku;
 • wymiaru czasu pracy;
 • rodzaju umowy, na podstawie której będziesz wykonywać pracę.

Zmianie nie podlega okres ważności zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Kiedy nie muszę zmieniać zezwolenia?

Zmiana zezwolenia nie jest wymagana w przypadku:

 • zmiany siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej pracodawcy,
 • przejęcia pracodawcy lub jego części przez innego pracodawcę, lub przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę,
 • zastąpienia umowy cywilnoprawnej umową o pracę,
 • zmiany nazwy stanowiska, na jakim wykonujesz pracę, przy jednoczesnym zachowaniu zakresu obowiązków,
 • zwiększenia wymiaru czasu pracy przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o zmianę zezwolenia składasz do wojewody właściwego ze względu na miejsce Twojego aktualnego pobytu.

Wniosek możesz przesłać pocztą na adres Wydziału Spraw Cudzoziemców w Poznaniu lub jednej z delegatur urzędu.

Jakie dokumenty złożyć? 

 • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem (do pobrania).
 • oryginał załącznika nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, wypełniony w całości przez pracodawcę, oraz podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy, w którym wskazane zostaną nowe warunki zatrudnienia lub nowy pracodawca użytkownik,
 • oryginał informacji starosty, właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, wydanej nie wcześniej niż 180 dni przed złożeniem wniosku, jeżeli jest ona wymagana,
  Sprawdź, czy potrzebujesz informację starosty
 • oryginał potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej za zmianę jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w kwocie 220 zł.
 • jeżeli będziesz wykonywał pracę na podstawie umowy o dzieło - aktualny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego,

OPŁAĆ ONLINE

W celu przyspieszenia postępowania warto dołączyć również aktualny wydruk z KRS/CEiDG firmy do załącznika nr 1 do wniosku oraz kopię pierwotnej decyzji o udzieleniu jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (tj. tej, która ma być zmieniona).

Co powinienem wiedzieć? 

Jeśli zmieniasz zezwolenie na pobyt i pracę, ponieważ zmieniłeś pracodawcę lub uzyskałeś uprawnienie do wykonywania pracy bez zezwolenia na pracę odmówimy zmiany Twojego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, gdy:

 1. nie powiadomiłeś wojewody o utracie pracy w terminie 15 dni roboczych,
 2. zamierzasz wykonywać pracę w okresie krótszym niż okres ważności zmienianego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę np. chcesz zmienić zezwolenie na pobyt i pracę, które udzielone zostało do 31.12.2024r., w załączniku nr 1 do wniosku o zmianę zezwolenia, nowy pracodawca wskazał, że planuje zatrudnić Cię do 15.03.2024r., czyli krócej niż w zmienianym zezwoleniu,
 3. wysokość Twojego miesięcznego wynagrodzenia jest niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę niezależnie od wymiaru czasu pracy/liczby godzin pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy
 4. pracodawca ma możliwość pozyskania pracowników na lokalnym rynku pracy - informacja starosty
 5. wynagrodzenie, które pracodawca wskazał w załączniku nr 1 do wniosku o zmianę zezwolenia, jest niższe niż wynagrodzenie pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku,

Jeśli zmieniasz zezwolenie na pobyt i pracę, ponieważ zastąpiła zmiana pracodawcy użytkownika lub nastąpiła zmiana warunków zatrudnienia, możemy odmówić zmiany Twojego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, gdy:

 1. pracodawca ma możliwość pozyskania pracowników na lokalnym rynku pracy - informacja starosty

 2. wynagrodzenie, które pracodawca wskazał w załączniku nr 1 do wniosku o zmianę zezwolenia, jest niższe niż wynagrodzenie pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku,

Twoim obowiązkiem jest poinformowanie Wojewody, który wydał Twoje zezwolenie o ustaniu przyczyny udzielenia zezwolenia w ciągu 15 dni. Spełnisz ten obowiązek, jeżeli w terminie 15 dni roboczych złożysz wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Jeżeli nie złożysz wniosku o zmianę zezwolenia, rozpoczniemy procedurę cofnięcia Twojego zezwolenia, ponieważ ustał cel pobytu, który deklarowałeś/aś składając wniosek na pobyt czasowy. Jeżeli tego nie zrobisz, możemy odmówić zmiany/udzielenia kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy.

Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi