Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Niniejsza informacja nie stanowi źródła prawa. Autorzy dołożyli należytej staranności, aby była ona zgodna z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Należy jednak pamiętać, że dotyczy ona typowych, mogących często występować przypadków i może nie w pełni odnosić się do poszczególnych spraw. Liczba i rodzaj dokumentów, których mogą żądać organy administracji w toku postępowania mogą różnić się do podanych w zależności od konkretnej sprawy. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z organem właściwym do rozpoznania indywidualnej sprawy względnie zapoznać się z przepisami prawa samodzielnie.


Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć, jeżeli zamierzasz przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące i jeżeli głównym celem Twojego pobytu jest wykonywanie pracy w Polsce.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Polski.

Jeżeli złożysz wniosek w terminie i nie będzie w nim braków formalnych lub braki formalne uzupełnisz we wskazanym przez nas terminie, Twój pobyt będzie legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna.

Jeśli wjechałeś na wizie krajowej lub Schengen lub wizie wydanej przez inne państwo obszaru Schengen wydanej w celu turystycznym lub w celu odwiedzin u rodziny lub przyjaciół i złożysz wniosek na jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę,  Twoje postępowanie nie zostanie wszczęte i wniosek nie będzie rozpatrywany.

Przed złożeniem wniosku przeczytaj nasze wskazówki dotyczące wypełniania formularzy wniosków

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Poznaniu lub w jednej z delegatur urzędu.

Aby złożyć wniosek, zarejestruj się przez internet  -  umów się na wizytę

Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku osobiście do ostatniego dnia legalnego  pobytu, dla zachowania terminu prześlij wniosek w wersji papierowej pocztą.

Liczy się data nadania korespondencji w placówce pocztowej.

Jeżeli złożysz wniosek pocztą, kolejnym krokiem jest osobiste stawiennictwo/złożenie odcisków palców. Podczas wizyty możesz złożyć również inne dokumenty, które są wymagane do uzyskania stempla w paszporcie.

Dowiedz się, jak złożyć odciski linii papilarnych

Jakie dokumenty złożyć?

Dokumenty potrzebne do uzyskania stempla w paszporcie (tzw. wymogi formalne):

  • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem (wniosek do pobrania). Formularz wniosku możesz również pobrać w każdej naszej placówce

  • 4 fotografie,

  • kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu). W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy nie posiadasz ważnego dokumentu podróży i nie masz możliwości jego uzyskania, możesz przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość,

  • załącznik nr 1 do wniosku kompletnie wypełniony przez pracodawcę, podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy.

Do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że zapłaciłeś opłatę skarbową. 

OPŁAĆ ONLINE

Dokumenty potrzebne do udzielenia zezwolenia:

Na podstawie tego dokumentu sprawdzamy, czy posiadasz dochód wystarczający na utrzymanie.

Warunki powierzenia pracy określone w załączniku nr 1 muszą być aktualne w dniu wydawania zezwolenia i muszą być zgodne z warunkami wynikającymi z innych dokumentów, np. umowy o pracę, informacji starosty.

W trakcie postępowania informuj nas o każdej zmianie związanej z pracą, miejscem zamieszkania i liczbą osób na utrzymaniu.

Co powinienem wiedzieć?

Przeczytaj nasz poradnik

Zezwolenie udzielane jest na okres nie dłuższy niż 3 lata. Okres zezwolenia zależy przede wszystkim od okresu, na jaki pracodawca zamierza powierzyć Ci pracę. 

Zezwolenie uprawnia do wykonywania pracy w Polsce tylko na warunkach w nim podanych. Nie możesz pracować u innego pracodawcy na jego podstawie. Wyjątkiem są zezwolenia wydawane w przypadkach, gdy jesteś zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, czyli np. otrzymałeś zezwolenie na pobyt czasowy i pracę jako absolwent polskiej szkoły ponadgimnazjalnej, stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskiej uczelni.

Twoim obowiązkiem jest poinformowanie Wojewody, który wydał Twoje zezwolenie, o zakończeniu pracy w ciągu 15 dni od utraty zatrudnienia. Jeżeli chcesz pracować dla innego pracodawcy, musisz złożyć nowy wniosek na pobyt czasowy i pracę. Jeżeli nie złożysz nowego wniosku, to rozpoczniemy procedurę cofnięcia Twojego zezwolenia, ponieważ ustał cel pobytu, który deklarowałeś/aś składając wniosek na pobyt czasowy. Jeżeli tego nie zrobisz, możemy odmówić udzielenia kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy.

Dostałem decyzję - jak otrzymać kartę pobytu?

Karta pobytu jest wydawana po uzyskaniu pozytywnej decyzji o udzieleniu zezwolenia. Przeczytaj, jak otrzymać kartę pobytu

Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

FAQ

Jakiego typu ubezpieczenie jest wymagane w ramach składania wniosku o zezwolenie na pobyt i pracę?

Jeśli będziesz zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia to osobny, dodatkowy dokument ubezpieczenia zdrowotnego nie będzie już od Ciebie wymagany. Jeżeli będziesz wykonywać pracę na podstawie umowy o dzieło, musisz przedstawić np. ...

czytaj całą odpowiedź...

Mój wniosek jest rozpatrywany przez Wojewodę Wielkopolskiego, ale przeprowadzam się do innego województwa - co muszę zrobić? Czy mam złożyć nowy wniosek?

Nie musisz składać nowego wniosku. Wystarczy, że poinformujesz nas o zmianie miejsca pobytu oraz wskażesz aktualny adres zamieszkania. Twój wniosek zostanie przesłany do Wojewody w miejscu Twojego aktualnego adresu...

czytaj całą odpowiedź...

Mojemu pracownikowi kończy się ważność karty pobytu. Został złożony już nowy wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Czy cudzoziemiec może legalnie pracować/przebywać w Polsce/ wyjechać do swojego kraju i wrócić do Polski „na pieczątce”?

Jeżeli cudzoziemiec kontynuuje pracę u tego samego pracodawcy, na tych samych warunkach, które zostały wskazane w zezwoleniu, to może w czasie procedury nadal legalnie pracować. Gdy praca będzie wykonywana dla innego pracodawcy lub na innych warunkach niż określone w...

czytaj całą odpowiedź...

Cudzoziemiec jest zatrudniony przez agencję pracy i posiada kartę czasowego pobytu. Czy pracodawca użytkownik może zatrudnić cudzoziemca bezpośrednio? Czy karta pobytu będzie nadal ważna?

Jeśli zamierzasz wykonywać pracę bezpośrednio dla pracodawcy użytkownika wskazanego w decyzji, musisz uzyskać nowe zezwolenie na pobyt czasowy i pracę tj. złożyć nowy wniosek o udzielenie zezwolenia), oraz w terminie 15 dni złożyć...

czytaj całą odpowiedź...

Po złożeniu wniosku o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę straciłem pracę, nie otrzymałem jeszcze decyzji – co zrobić by wniosek był nadal rozpatrywany?

  • Poinformuj nas o tym fakcie i podaj swój aktualny adres do korespondencji – zostaniesz wezwany do przedłożenia dokumentów potwierdzających Twój cel pobytu na terytorium Polski. Jeżeli w dalszym ciągu chcesz aby wniosek był rozpatrywany w oparciu o pracę, złóż nowy...
czytaj całą odpowiedź...