Mobilność długoterminowa

Kiedy złożyć wniosek?

Zezwolenia na pobyt czasowy w celu korzystania z mobilności długoterminowej możesz otrzymać, jeżeli posiadasz dokument pobytowy wydany przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej z adnotacją „ICT” oraz będziesz wykonywał pracę w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w tzw. jednostce przyjmującej posiadającej siedzibę na terytorium Polski przez okres dłuższy niż 90 dni.

Jeżeli będziesz wykonywał pracę przez okres krótszy niż 90 dni, wystarczy, że wcześniej zawiadomiony zostanie Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców o zamiarze korzystania z tej formy mobilności. Zawiadomienie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców składa jednostka przyjmująca z państwa, które wydało dokument pobytowy z adnotacją „ICT”.

Wniosek może zostać złożony nawet przed Twoim przyjazdem do Polski. Jeżeli przebywasz w Polsce, wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu korzystania z mobilności długoterminowej jednostka przyjmująca musi złożyć nie później, niż w ostatnim dniu Twojego legalnego pobytu na terytorium Polski.

Jeżeli wniosek został złożony w terminie i nie będzie w nim braków formalnych lub braki formalne zostaną uzupełnione we wskazanym przez nas terminie, Twój pobyt będzie legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna.

Wniosek składa jednostka przyjmująca, w której cudzoziemiec będzie wykonywał pracę na terytorium Polski. Stroną postępowania jest jednostka przyjmująca. Właściwość wojewody do złożenia wniosku określa siedziba jednostki przyjmującej na terytorium RP.

Przed złożeniem wniosku przeczytaj nasze wskazówki dotyczące wypełniania formularzy wniosków

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Poznaniu lub w jednej z delegatur urzędu.

Aby złożyć wniosek, zarejestruj się przez internet  -  umów się na wizytę

Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku osobiście do ostatniego dnia legalnego  pobytu, dla zachowania terminu prześlij wniosek w wersji papierowej pocztą.

Liczy się data nadania korespondencji w placówce pocztowej.

Jeżeli złożysz wniosek pocztą, kolejnym krokiem jest osobiste stawiennictwo/złożenie odcisków palców. Podczas wizyty możesz złożyć również inne dokumenty, które są wymagane do uzyskania stempla w paszporcie.

Dowiedz się, jak złożyć odciski linii papilarnych

Jakie dokumenty?

Dokumenty potrzebne do uzyskania stempla w paszporcie (tzw. wymogi formalne):

 • Wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony on-line w Module Obsługi Spraw lub zgodnie z pouczeniem (wniosek do pobrania).
 • fotografie
 • Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu). W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy nie posiadasz ważnego dokumentu podróży i nie masz możliwości jego uzyskania, możesz przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość

Do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że zapłaciłeś opłatę skarbową.

OPŁAĆ ONLINE

Dokumenty potrzebne do udzielenia zezwolenia:

 • kserokopia karty pobytu z adnotacją „ICT” wydanej przez inne państwo UE,
 • dokumenty potwierdzające możliwość powrotu cudzoziemca do pracodawcy macierzystego mającego siedzibę poza UE po zakończeniu okresu przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie przez cudzoziemca stabilnego i regularnego źródła dochodu,
 • dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne,
 • dokument potwierdzający zapewnione miejsce zamieszkania,
 • jeśli cudzoziemiec pracuje w zawodzie regulowanym – dokumenty potwierdzające posiadanie formalnych kwalifikacji lub spełnienie warunków, które są wymagane,
 • umowa, na podstawie której  cudzoziemiec będzie wykonywać pracę, zawarta w formie pisemnej, lub dokument wydany przez pracodawcę macierzystego, stanowiący podstawę przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa. Umowa ta powinna określać: okres przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, siedzibę jednostki przyjmującej, stanowisko w jednostce przyjmującej, wynagrodzenie i inne warunki pracy w jednostce przyjmującej.

Wysokość wynagrodzenia określona w Twojej umowie nie może być niższa niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwie, w którym jednostka przyjmująca ma siedzibę, w roku poprzedzającym złożenie wniosku

Co powinienem wiedzieć?

Procedura nie zostanie rozpoczęta (postępowanie nie zostanie wszczęte), jeśli:

 • w dniu złożenia wniosku ubiegasz się lub posiadasz już zezwolenie:
  • w celu odbywania stacjonarnych studiów wyższych lub studiów doktoranckich w Polsce
  • w celu prowadzenia badań naukowych
 • w dniu złożenia wniosku jesteś pracownikiem przedsiębiorstwa mającego siedzibę w innym państwie członkowskim UE i jesteś czasowo oddelegowany przez pracodawcę w celu świadczenia usług na terytorium Polski
 • prowadzisz działalność gospodarczą
 • jesteś zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej lub inne przedsiębiorstwo zajmujące się udostępnianiem pracowników do pracy pod nadzorem i kierownictwem innego przedsiębiorstwa lub jest przenoszony wewnątrz przedsiębiorstwa przy udziale podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług pośrednictwa pracy.
Zezwolenia na pobyt czasowy w celu korzystania z mobilności długoterminowej udzielimy Ci na okres nie dłuższy, niż okres ważności posiadanego przez Ciebie dokumentu pobytowego, z adnotacją „ICT”, wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej.

Twoim obowiązkiem jest poinformowanie Wojewody, który wydał Twoje zezwolenie o ustaniu przyczyny udzielenia zezwolenia w ciągu 15 dni. Jeżeli nie złożysz nowego wniosku wskazującego nowe okoliczności pobytu w Polsce, to rozpoczniemy procedurę cofnięcia Twojego zezwolenia, ponieważ ustał cel pobytu, który deklarowałeś/aś składając wniosek na pobyt czasowy. Jeżeli tego nie zrobisz, możemy odmówić udzielenia kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy.

Dostałem decyzję - jak otrzymać kartę pobytu?

Karta pobytu jest wydawana po uzyskaniu pozytywnej decyzji o udzieleniu zezwolenia. Przeczytaj, jak otrzymać kartę pobytu

Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi

FAQ

Jak długo będę musiał czekać, aby otrzymać zezwolenie w celu korzystania z mobilności długoterminowej?

Decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy powinna być wydana w ciągu 90 dni. Okres ten liczy się, jeśli zostanie przedłożony komplet dokumentów – jeśli nie, okres przedłuża się do czasu uzupełnienia kompletu dokumentów.