Przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstwa (ICT)

Kiedy złożyć wniosek?

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa możesz otrzymać, jeżeli będziesz wykonywał pracę w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w tzw. jednostce przyjmującej posiadającej siedzibę w Polsce, przez okres dłuższy niż 90 dni.

Wniosek o udzielenie pierwszego zezwolenia składa jednostka przyjmująca przed Twoim przyjazdem do Polski. W chwili złożenia wniosku o udzielenie Tobie zezwolenia przez jednostkę przyjmującą, musisz przebywać poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, chyba że ubiegasz się o udzielenie kolejnego zezwolenia w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, na podstawie którego przebywałeś na terytorium Polski bezpośrednio przed złożeniem wniosku.

Wniosek o udzielenie kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy jednostka przyjmująca składa nie później, niż w ostatnim dniu Twojego legalnego pobytu w Polsce. Jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie i nie będzie w nim braków formalnych lub braki formalne uzupełnisz we wskazanym przez nas terminie, Twój pobyt będzie legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna.

Wniosek składa osoba działająca w imieniu i na rzecz jednostki przyjmującej, powiązanej kapitałowo lub organizacyjnie z pracodawcą macierzystym cudzoziemca. Stroną postępowania jest jednostka przyjmująca. Właściwość wojewody do złożenia wniosku określa siedziba jednostki przyjmującej w Polsce.

Przed złożeniem wniosku przeczytaj nasze wskazówki dotyczące wypełniania formularzy wniosków

Gdzie złożyć wniosek?

Jakie dokumenty złożyć?

Dokumenty potrzebne do uzyskania stempla w paszporcie (tzw. wymogi formalne):

Do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że zapłaciłeś opłatę skarbową.

OPŁAĆ ONLINE

Dokumenty potrzebne do udzielenia zezwolenia (składane przez jednostkę przyjmującą):

 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe i doświadczenie cudzoziemca niezbędne w jednostce, do której ma zostać przeniesiony przez pracodawcę macierzystego w charakterze pracownika kadry kierowniczej albo dyplom ukończenia studiów wyższych, w przypadku pracy w charakterze pracownika odbywającego staż;
 • dokumenty potwierdzające, że bezpośrednio przed dniem przeniesienia cudzoziemiec był zatrudniony w ramach tego samego przedsiębiorstwa lub tej samej grupy przedsiębiorstw nieprzerwanie przez okres wynoszący co najmniej:
  • 12 miesięcy – w przypadku pracy w charakterze pracownika kadry kierowniczej lub specjalisty,
  • 6 miesięcy – w przypadku pracy w charakterze pracownika odbywającego staż;
 • dokumenty potwierdzające możliwość powrotu do pracodawcy macierzystego mającego siedzibę poza UE, po zakończeniu okresu przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie przez cudzoziemca stabilnego i regularnego źródła dochodu;
 • dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne;
 • dokument potwierdzający zapewnione miejsce zamieszkania;
 • jeśli pracujesz w zawodzie regulowanym – dokumenty potwierdzające posiadanie przez Ciebie formalnych kwalifikacji lub spełnienie warunków, które są wymagane;
 • jeśli odbywasz staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, dołącz umowę o odbywaniu stażu określającą: program stażu, czas trwania stażu, warunki nadzoru nad cudzoziemcem podczas odbywania przez niego stażu;
 • umowa, na podstawie której będziesz wykonywać pracę, zawarta w formie pisemnej, lub dokument wydany przez pracodawcę macierzystego, stanowiący podstawę przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa. Umowa ta powinna określać: okres przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, siedzibę jednostki przyjmującej, stanowisko w jednostce przyjmującej, wynagrodzenie i inne warunki pracy w jednostce przyjmującej.
Wysokość wynagrodzenia określona w Twojej umowie nie może być niższa niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwie, w którym jednostka przyjmująca ma siedzibę, w roku poprzedzającym złożenie wniosku ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Co powinienem wiedzieć?

Procedura nie zostanie rozpoczęta (postępowanie nie zostanie wszczęte) jeśli:

 • pierwszy lub najdłuższy pobyt na terytorium UE w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa ma mieć miejsce na terytorium innego państwa członkowskiego UE,
 • w dniu złożenia wniosku cudzoziemiec ubiega się lub posiada już zezwolenie:
  • w celu odbywania stacjonarnych studiów wyższych lub studiów doktoranckich w Polsce,
  • w celu prowadzenia badań naukowych,
 • w dniu złożenia wniosku cudzoziemiec jest pracownikiem przedsiębiorstwa mającego siedzibę w innym państwie członkowskim UE i jest czasowo oddelegowany przez pracodawcę w celu świadczenia usług w Polsce,
 • cudzoziemiec prowadzi działalność gospodarczą,
 • cudzoziemiec jest zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej lub inne przedsiębiorstwo zajmujące się udostępnianiem pracowników do pracy pod nadzorem i kierownictwem innego przedsiębiorstwa lub jest przenoszony wewnątrz przedsiębiorstwa przy udziale podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług pośrednictwa pracy,

Zezwolenie jest udzielane na okres planowanego przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa z uwzględnieniem okresów, w których planujesz korzystać z mobilności na terytorium innych państw członkowskich UE – w przypadku kadry kierowniczej i specjalistów – nie dłuższy niż 3 lata, w przypadku pracowników odbywających staż - do 1 roku.

Zezwolenie uprawnia do wykonywania pracy w Polsce na warunkach w nim określonych.

Jeśli udzielono Ci zezwolenia na pobyt czasowy, jednostka przyjmująca ma obowiązek zawiadomić wojewodę, który udzielił tego zezwolenia, w terminie 15 dni roboczych, o ustaniu przyczyny udzielenia zezwolenia. Jeżeli zezwolenia na pobyt czasowy udzielił Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców w drugiej instancji, ww. zawiadomienie kieruje się do wojewody, który orzekał w sprawie udzielenia tego zezwolenia w pierwszej instancji. Uchybienie temu obowiązkowi może skutkować odmową udzielenia kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy, jeżeli wniosek o udzielenie kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy złożył przed upływem roku od upływu okresu ważności poprzedniego zezwolenia albo od dnia, w którym decyzja o cofnięciu zezwolenia na pobyt czasowy stała się ostateczna.

Dostałem decyzję - jak otrzymać kartę pobytu?

Karta pobytu jest wydawana po uzyskaniu pozytywnej decyzji o udzieleniu zezwolenia. Przeczytaj, jak otrzymać kartę pobytu

Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi

FAQ

Jak długo będę musiał czekać, aby otrzymać zezwolenie w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa?

Decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy powinna być wydana w ciągu 90 dni. Okres ten liczy się, jeśli zostanie przedłożony komplet dokumentów – jeśli nie, okres przedłuża się do czasu uzupełnienia kompletu dokumentów.