Słownik pojęć

Tłumaczenie wykonane przez osobę, która ma tytuł tłumacza przysięgłego w Polsce. Wykaz tłumaczy przysięgłych znajdziesz na stronie internetowej https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html.

Dokument wydawany na wniosek cudzoziemcowi, który nie posiada paszportu i nie ma możliwości uzyskania nowego paszportu w przypadku, gdy zamierza opuścić terytorium Polski lub został zobowiązany do opuszczenia tego terytorium. Dokument wydawany jest na okres 7 dni.

Dokument, która uprawnia Cię do pobytu na terytorium Polski lub innego kraju UE np. wiza, zezwolenie na pobyt lub ważny paszport państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do wjazdu i pobytu w ruchu bezwizowym na terytorium Polski.

Dokument, który musisz dołączyć do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Potwierdza on Twoje prawo do zajmowania danego lokalu mieszkalnego. Dokumentami potwierdzającymi posiadanie tytułu prawnego do lokalu są: umowa najmu, akt własności, przydział lokalu spółdzielczego, umowa użyczenia, o ile użyczającym jest zstępny, wstępny, małżonek, rodzice małżonka lub rodzeństwo cudzoziemca.

Dokument, który daje Ci prawo do zajmowania danego mieszkania, np.: umowa najmu, umowa użyczenia, akt własności lokalu, aktualny wypis z ksiąg wieczystych, przydział lokalu spółdzielczego.