Słownik pojęć

Ubezpieczenie, które pokrywa koszty leczenia w Polsce; dzięki niemu możesz iść do lekarza rodzinnego, do szpitala; to nie jest ubezpieczenie NNW. Chodzi o ubezpieczenie, które umożliwi Ci korzystanie z opieki zdrowotnej i szpitalnej (możesz korzystać zarówno z opieki lekarza w przychodni jak i leczenia szpitalnego), lub aktualną polisę ubezpieczenia, wskazującą pokrycie kosztów leczenia przez ubezpieczyciela. Dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie może być:

 • umowa ubezpieczenia z NFZ
  Złóż oryginał umowy ubezpieczenia z NFZ do wglądu wraz z dowodem opłacenia składek ubezpieczeniowych (od dnia zawarcia umowy do dnia wydania decyzji).
  Pamiętaj, że każdą składkę musisz zapłacić do 15 dnia następnego miesiąca!
 • uprawnienie do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego np. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych - ZUS
  Przedłóż potwierdzenie zgłoszenia do ZUS wraz z potwierdzeniem odprowadzania składek na ZUS.
 • ubezpieczenie zagraniczne
  Jeśli ubezpieczenie pochodzi z innego niż Polska kraju musi zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego i okazane razem: oryginał ubezpieczenia wraz z oryginałem tłumaczenia
 • prywatna polisa ubezpieczeniowa

Polisa musi obejmować koszty leczenia na terytorium RP (tzn. że możesz korzystać z pomocy lekarza zarówno w przychodni jak i szpitalu). Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków nie jest dowodem posiadania przez Ciebie ubezpieczenia pokrywającego koszty leczenia. Pamiętaj, musi być ważna na dzień wydania decyzji.
W przypadku opłat ratalnych za polisę dołącz potwierdzenie zapłaty (oryginał do wglądu).

ubezpieczenie zdrowotne lub podróżne ubezpieczenie medyczne o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro, wymagane w procedurze przedłużenia wizy. Ubezpieczenie musi być ważne przez cały okres planowanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pokrywać wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas Twojego pobytu w Polsce, a także wydatki związane z koniecznością podróży powrotnej z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią. 

UE

Zobacz: Państwo UE

Zakończenie rozpatrywania Twojego wniosku bez rozstrzygania, czy spełniasz wymogi do udzielenia zezwolenia, o które wystąpiłeś np. w przypadku gdy zrezygnowałeś z dalszego pobytu w Polsce i chcesz zakończyć procedurę legalizacji pobytu. Od decyzji w sprawie umorzenia postępowania możesz się odwołać.

Oświadczenie woli dwóch stron np. osób do wykonania określonych czynności, rodzaje umów cywilnoprawnych i zasady ich zawierania regulowane są przepisami Kodeksu Cywilnego, umowami cywilnoprawnymi są m.in. umowa zlecenia, umowa o dzieło.

Umowa, na podstawie której pracujesz/świadczysz usługę/wykonujesz dzieło.

Umowa, na podstawie której cudzoziemiec będzie odbywał staż, powinna być zawarta w formie pisemnej z organizatorem stażu oraz powinna określać:

a) opis programu stażu, zawierający informacje o jego celu edukacyjnym lub składnikach edukacyjnych, szkoleniu teoretycznym i praktycznym, stanowisku, na którym będzie odbywać się staż, języku, w którym będzie odbywał się staż, poziomie biegłości językowej niezbędnej do odbywania stażu, zakresie i rodzaju wykonywanych zadań, zakresie wiedzy, umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego, przewidzianych do nabycia,

b) czas trwania stażu,

c) warunki odbywania i nadzorowania stażu, w tym określenie miejsca wykonywania stażu oraz wyznaczenie opiekuna stażysty,

d) godziny odbywania stażu,

e) prawa i obowiązki stron dotyczące:

 • pokrywania kosztów odbywania stażu,
 • niezbędnych badań lekarskich,
 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • dni wolnych,
 • warunków rozwiązania umowy,

f) sposób potwierdzenia zdobytej wiedzy, umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego.

Umowa, na podstawie której będziesz wykonywać świadczenia jako wolontariusz. Umowa powinna określać:

 1. opis wolontariatu,
 2. czas trwania wolontariatu,
 3. warunki odbywania i nadzorowania wolontariatu,
 4. godziny wolontariatu,
 5. środki na pokrycie kosztów Twojego utrzymania i zakwaterowania i minimalną kwotę kieszonkowego które otrzymasz,
 6. szkolenia, które musisz przejść, żeby wykonywać wolontariat.

Dokument potwierdzający ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Pisemne oświadczenie upoważniające wyznaczoną osobę do uzyskania informacji na temat stanu i przebiegu Twojej sprawy. Zakres upoważnienia obejmuje tylko dostęp do informacji. Dlatego nie należy go utożsamiać z pełnomocnictwem

Lokalny urząd na terenie gminy/miasta w której/którym mieszkasz. W urzędzie możesz uzyskać potwierdzenie zameldowania, a także załatwić inne sprawy urzędowe.

Urząd właściwy do wydania aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu. W urzędzie tym możesz również umiejscowić (zarejestrować) zagraniczne akty stanu cywilnego, zmienić imię, nazwisko, zawrzeć związek małżeński, uznać dziecko.

Przepisy, które określają warunki wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium Polski oraz kryteria udzielania poszczególnych tytułów pobytowych.