Słownik pojęć

 Obywatel ZK lub członek rodziny obywatela ZK, który na podstawie Umowy Wystąpienia, po upływie okresu przejściowego będzie posiadać prawo pobytu w Polsce co do zasady na dotychczasowych warunkach jeśli:

– korzystał z prawa pobytu w Polsce zgodnie z prawem UE przed zakończeniem okresu przejściowego (dotyczy to także obywateli Zjednoczonego Królestwa, którzy wjechali do Polski po dacie Brexitu, a przed upływem okresu przejściowego);

– w dalszym ciągu mieszka w Polsce.

Dla nabycia i zachowania uprawnień beneficjenta Umowy Wystąpienia istotna będzie ciągłość pobytu bezpośrednio przed upływem okresu przejściowego oraz po jego upływie.

Bezwarunkowe pobyty do 3 miesięcy (bez konieczności spełniania warunków dotyczących pobytów przekraczających 3 miesiące) będą także uwzględniane. Obywatele Zjednoczonego Królestwa nie będą musieli przebywać w Polsce w 31.12.2020 r., aby posiadać uprawnienia pobytowe na podstawie Umowy Wystąpienia. Dopuszczalne są nieobecności (przerwy w pobycie) jakie mają zastosowanie do celów nabycia prawa stałego pobytu. Zasada ta będzie miała zastosowanie także do oceny ciągłości pobytu w Polsce po upływie okresu przejściowego.

Dokumenty, bez których nie możemy wszcząć postępowania, czyli rozpatrywać Twojego wniosku np. wypełniony i podpisany formularz wniosku, fotografie, okazany oryginał paszportu itp. Musisz je uzupełnić, żeby otrzymać pieczątkę w paszporcie. Ocena  formalna wniosku to wstępny etap całej procedury, sprawdzamy wtedy złożone przez Ciebie dokumenty. Jeśli Twój wniosek zawiera braki formalne, wyślemy do Ciebie pismo o ich uzupełnienie i wyznaczymy termin, w którym będziesz mógł je uzupełnić. Jeśli nie uzupełnisz dokumentów, o które zostaniesz poproszony, Twój wniosek nie będzie rozpatrywany - zostanie pozostawiony bez rozpoznania. Jeśli Twój wniosek nie zawiera braków formalnych lub zostaną one przez Ciebie uzupełnione, złożone przez Ciebie dokumenty zostaną zweryfikowane pod kątem możliwości udzielenia zezwolenia na pobyt w Polsce.

Brytyjski pracownik przygraniczny (frontier worker) - obywatel ZK, który przed dniem 31 grudnia 2020 r. wykonywał pracę lub prowadził inną działalność zarobkową we własnym imieniu i na własny rachunek na terytorium RP i nie podlegał obowiązkowi rejestracji pobytu (brak zamieszkiwania na tym terytorium) a po tym dniu nadal wykonuje pracę lub prowadzi taką działalność na tym terytorium i jednocześnie na nim nie zamieszkuje.