Słownik pojęć

Środki finansowe, których posiadanie musisz wykazać, aby uzyskać zaproszenie dla cudzoziemca. Możesz to zrobić, składając wyciąg z rachunku bankowego, zaświadczenie potwierdzające wykonywanie pracy wraz z informacją o aktualnym wynagrodzeniu i rodzaju zawartej umowy czy też decyzję o waloryzacji emerytury lub renty. Aktualnie wymagane jest 515 zł na każdą osobę, którą utrzymujesz (wraz z Tobą i Twoją rodziną) na miesiąc. Do tej kwoty musisz doliczyć koszty podróży powrotnej cudzoziemca: 200 zł w przypadku państw graniczących z Polską, 500 zł w przypadku innych państw europejskich oraz 2500 zł w przypadku nieeuropejskich państw trzecich. Szczegółowe informacje na stronie internetowej https://migrant.poznan.uw.gov.pl/pl/procedury/wpis-zaproszenia-do-ewiden....

Świadczenie pieniężne, przyznawane na wniosek, na okres do 9 miesięcy, na pokrycie kosztów zagospodarowania cudzoziemcowi, który: posiada Kartę Polaka, przeprowadził się do Polski i złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej