Legalny pobyt w Polsce

Kogo dotyczy?

Twój pobyt w Polsce jest legalny przez 18 miesięcy od 24.02.2022 r. - jeśli jesteś obywatelem Ukrainy lub współmałżonkiem obywatela Ukrainy i posiadasz obywatelstwo innego kraju oraz przybyłeś do Polski z Ukrainy od 24.02.2022 r. i chcesz w Polsce pozostać

Legalny pobyt w Polsce posiadają również dzieci, które urodziły się w Polsce, a matka jest obywatelką Ukrainy lub żoną obywatela Ukrainy oraz przybyła do Polski z Ukrainy od 24.02.2022 r. i chce w Polsce pozostać. Pobyt dziecka uznaje się za legalny w okresie legalnego pobytu matki.

Uprawnienie tracisz, jeżeli wyjedziesz z Polski na okres dłuższy niż miesiąc

Twój pobyt w Polsce jest legalny przez 18 miesięcy od 24.02.2022 r. jeśli:

 1. jesteś obywatelem Ukrainy, który posiada Kartę Polaka oraz opuściłeś Ukrainę od 24.02.2022 r., a następnie przybyłeś legalnie do Polski i chcesz w Polsce pozostać

 2. jesteś członkiem najbliższej rodziny obywatela Ukrainy, który posiada Kartę Polaka oraz opuściłeś Ukrainę od 24.02.2022 r., a następnie przybyłeś legalnie do Polski i chcesz w Polsce pozostać

Co powinieneś zrobić?

Nie musisz składać żadnych wniosków o zalegalizowanie pobytu, ani wniosku o status uchodźcy.

Twój legalny pobyt wynika z przepisów ustawy.

Jeżeli chcesz zostać w Polsce, możesz złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL w dowolnym urzędzie gminy.

Tak otrzymasz numer PESEL.

Ochrona przysługuje od dnia przybycia do Polski, nie od dnia złożenia wniosku o nadanie PESEL.

Jakie masz uprawnienia?

Dostęp do rynku pracy - możesz pracować bez dodatkowych zezwoleń, jeżeli pracodawca powiadomi powiatowy urząd pracy w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy. Pracodawca zawiadomienie wysyła elektronicznie.

Prowadzenie działalności gospodarczej - możesz prowadzić działalność jak polscy obywatele. Jedynym warunkiem jest posiadanie numeru PESEL.

Dostęp do świadczeń pieniężnych i niepieniężnych:

 • 500+,
 • dobry start,
 • jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe,
 • świadczeń rodzinnych,
 • rodzinnego kapitału opiekuńczego,
 • dofinansowania opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u opiekuna dziennego
 • inne

Dostęp do  opieki medycznej - masz zagwarantowany dostęp do publicznego systemu ochrony zdrowia, na tych samych zasadach jak obywatele Polski

Dostęp do edukacji i innych usług publicznych.

Jak przedłużyć pobyt?

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy będziesz mógł złożyć najwcześniej po upływie 9 miesięcy od dnia wjazdu do Polski ale nie później niż przed upływem 18 miesięcy licząc od 24.02.2022 r.

Wniosek złożony przed upływem 9 miesięcy od dnia wjazdu nie będzie rozpatrywany.

Jeżeli wniosek złożysz we właściwym terminie, otrzymasz zezwolenie na pobyt czasowy na 3 lata z pełnym dostępem do rynku pracy bez dodatkowych wymogów związanych z dochodem, zakwaterowaniem itd.

 Kogo nie dotyczą specjalne regulacje?

 Co zrobić jeśli nie zostałeś objęty specjalnymi regulacjami?

Jeśli jesteś:

 • bezpaństwowcem lub obywatelem państwa trzeciego i przed 24.02.2022r. posiadałeś na terytorium Ukrainy status uchodźcy lub równoważną ochronę lub członkiem rodziny takiej osoby, pod warunkiem wspólnego zamieszkiwania na terytorium Ukrainy
 • bezpaństwowcem lub obywatelem państwa trzeciego i przed 24.02.2022r. mieszkałeś legalnie na terytorium Ukrainy na podstawie zezwolenia na pobyt stały i nie możesz powrócić do kraju swojego pochodzenia

objęty zostałeś ochroną czasową na podstawie decyzji wykonawczej Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającej istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony.

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców wydaje zaświadczenie potwierdzające korzystanie z ochrony czasowej.

Po otrzymaniu zaświadczenia potwierdzającego korzystanie z ochrony czasowej możesz wystąpić o zapewnienie opieki medycznej oraz przyznaje pomocy w postaci zakwaterowania i wyżywienia albo pomocy w postaci świadczenia pieniężnego.

Zaświadczenie jest wyłącznym dowodem korzystania z ochrony czasowej w Polsce i w okresie swojej ważności poświadcza Twoje prawo do pobytu w Polsce. Posiadając zaświadczenie potwierdzające objęcie ochroną czasową możesz wykonywać pracę bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę oraz podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele Polski.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków do objęcia ochroną czasową skontaktuj się z Urzędem do Spraw Cudzoziemców. Tu znajdziesz komunikat Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

FAQ

Gdzie i w jaki sposób mam zgłosić swój pobyt z Polsce?

Jeśli jesteś obywatelem Ukrainy i wjechałeś do Polski od 24.02.2022r. oraz planujesz w Polsce pozostać, nie musisz zgłaszać swojego pobytu. Przebywasz w Polsce legalnie przez 18 miesięcy od 24.02.2022r. Możesz wystąpić o nadanie nr PESEL –...

czytaj całą odpowiedź...

Jak zalegalizować pobyt uchodźcy, który nie ma dokumentów (bez paszportu, bez dokumentu tożsamości)?

Jeżeli nie posiadasz żadnego dokumentu potwierdzającego Twoją tożsamość, zgłoś się do  placówki konsularnej swojego kraju w Polsce w celu uzyskania dokumentu, który potwierdzi Twoją tożsamość. Placówki konsularne Ukrainy w Polsce:

- przedłużają terminy ważności...

czytaj całą odpowiedź...

Jak wystąpić o status uchodźcy? Czy muszę ubiegać się o status uchodźcy?

 • obywatele Ukrainy  oraz ich współmałżonkowie posiadający obywatelstwo innego państwa, którzy przybyli do Polski z Ukrainy od 24.02.2022 r. i chcą w Polsce pozostać
 • obywatele Ukrainy posiadających Kartę Polaka oraz członkowie ich najbliższej rodziny: współmałżonkowie, małoletnie...
czytaj całą odpowiedź...

Czy muszę ubiegać się o potwierdzenie przekroczenia granicy jeśli nie uzyskałem pieczątki wjazdowej/zaświadczenia na granicy?

Nie ma takiej potrzeby. Jeśli nie masz pieczątki potwierdzającej wjazd do Polski lub zaświadczenia o przekroczeniu granicy od 24.02.2022r., złóż wniosek o nadanie nr PESEL, wówczas Twój pobyt w Polsce zostanie zarejestrowany....

czytaj całą odpowiedź...

Czy i jak można zatrudniać uchodźców?

Pracodawca powiadamia powiatowy urząd pracy o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie należy wysłać elektronicznie. Nie...

czytaj całą odpowiedź...