Przedłużenie ważności dokumentów i legalności pobytu

Kogo dotyczy?

Jeśli jesteś obywatelem Ukrainy i przebywasz w Polsce na podstawie jednego z niżej wymienionych dokumentów i okres ważności tego dokumentu upływałby od 24.02.2022 r., dokument ten jest przedłużony z mocy ustawy do 30.06.2024r.:

 • Wiza krajowa
 • Zezwolenie na pobyt czasowy
 • Karta pobytu
 • Polski dokument tożsamości
 • Dokument „zgoda na pobyt tolerowany”

Jeśli jesteś obywatelem Ukrainy i ostatni dzień dopuszczalnego okresu pobytu w Polsce:

 • na podstawie wizy Schengen wydanej przez organ polski,
 • na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen,
 • na podstawie dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002, str. 1, z późn. zm.), wydanego przez właściwy organ innego państwa obszaru Schengen, albo innego dokumentu pobytowego wydanego przez organ tego państwa, uprawniającego do podróży po terytorium innych państw tego obszaru,
 • w ramach ruchu bezwizowego

przypada w okresie od 24.02.2022 r., Twój pobyt w Polsce uznaje się za legalny do 30.06.2024r..

Co powinieneś zrobić?

Nie załatwiasz żadnych formalności.

Nie wymieniasz dokumentów, bo są one przedłużone na podstawie przepisów.

Karta pobytu i wiza krajowa w okresie przedłużenia nie uprawnia do przekraczania granicy.

Przedłużenie terminów na wyjazd z Polski

Przedłużone z mocy prawa do 30.06.2024r. są również przypadające od 24.02.2022 r. :

 • terminy opuszczenia terytorium Polski wynikające np. z ostatecznych decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia
 • terminy dobrowolnego powrotu wynikające z ostatecznych decyzji o zobowiązaniu do powrotu
Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi

FAQ

Gdzie i w jaki sposób mam zgłosić swój pobyt z Polsce?

Jeśli jesteś obywatelem Ukrainy i wjechałeś do Polski od 24.02.2022r. oraz planujesz w Polsce pozostać, nie musisz zgłaszać swojego pobytu. Przebywasz w Polsce legalnie przez 18 miesięcy od 24.02.2022r. Możesz wystąpić o nadanie nr PESEL –...

czytaj całą odpowiedź...

Jak zalegalizować pobyt uchodźcy, który nie ma dokumentów (bez paszportu, bez dokumentu tożsamości)?

Jeżeli nie posiadasz żadnego dokumentu potwierdzającego Twoją tożsamość, zgłoś się do  placówki konsularnej swojego kraju w Polsce w celu uzyskania dokumentu, który potwierdzi Twoją tożsamość. Placówki konsularne Ukrainy w Polsce:

- przedłużają terminy ważności...

czytaj całą odpowiedź...

Jak wystąpić o status uchodźcy? Czy muszę ubiegać się o status uchodźcy?

 • obywatele Ukrainy  oraz ich współmałżonkowie posiadający obywatelstwo innego państwa, którzy przybyli do Polski z Ukrainy od 24.02.2022 r. i chcą w Polsce pozostać
 • obywatele Ukrainy posiadających Kartę Polaka oraz członkowie ich najbliższej rodziny: współmałżonkowie, małoletnie...
czytaj całą odpowiedź...

Czy muszę ubiegać się o potwierdzenie przekroczenia granicy jeśli nie uzyskałem pieczątki wjazdowej/zaświadczenia na granicy?

Nie ma takiej potrzeby. Jeśli nie masz pieczątki potwierdzającej wjazd do Polski lub zaświadczenia o przekroczeniu granicy od 24.02.2022r., złóż wniosek o nadanie nr PESEL, wówczas Twój pobyt w Polsce zostanie zarejestrowany....

czytaj całą odpowiedź...

Czy i jak można zatrudniać uchodźców?

Pracodawca powiadamia powiatowy urząd pracy o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie należy wysłać elektronicznie. Nie...

czytaj całą odpowiedź...