Mobilność naukowca

Kiedy złożyć wniosek?

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu korzystania z mobilności długoterminowej możesz otrzymać, jeżeli posiadasz dokument pobytowy wydany przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej z adnotacją „naukowiec” oraz będziesz prowadził część badań naukowych lub prac rozwojowych w jednostce naukowej mającej siedzibę na terytorium Polski zatwierdzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Istnieje także możliwość korzystania przez naukowca z mobilności długoterminowej naukowca na terytorium Polski również na podstawie wizy długoterminowej z adnotacją "naukowiec", wydanej przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej. Jeśli prowadzisz badania w okresie ważności wizy, nie musisz składać wniosku o pobyt czasowy.

Jeżeli będziesz prowadził część badań naukowych lub prac rozwojowych w jednostce naukowej w Polsce zatwierdzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, możesz korzystać z mobilności krótkoterminowej naukowca na terytorium Polski w okresie nieprzekraczającym 180 dni w dowolnym okresie liczącym 360 dni, niezależnie od możliwości korzystania z tej mobilności w innych państwach członkowskich UE.

Wystarczy, że wcześniej zawiadomiony zostanie Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców o zamiarze korzystania z tej formy mobilności. Zawiadomienie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców składa jednostka naukowa przyjmująca z państwa, które wydało dokument pobytowy z adnotacją „naukowiec”.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu korzystania z mobilności długoterminowej złóż nie później, niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Polski.

Jeżeli wniosek został złożony w terminie i nie będzie w nim braków formalnych lub braki formalne zostaną uzupełnione we wskazanym przez nas terminie, Twój pobyt będzie legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Poznaniu lub w jednej z delegatur urzędu.

Aby złożyć wniosek, zarejestruj się przez internet  -  umów się na wizytę

Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku osobiście do ostatniego dnia legalnego  pobytu, dla zachowania terminu prześlij wniosek w wersji papierowej pocztą.

Liczy się data nadania korespondencji w placówce pocztowej.

Jeżeli złożysz wniosek pocztą, kolejnym krokiem jest osobiste stawiennictwo/złożenie odcisków palców. Podczas wizyty możesz złożyć również inne dokumenty, które są wymagane do uzyskania stempla w paszporcie.

Dowiedz się, jak złożyć odciski linii papilarnych

Jakie dokumenty?

Dokumenty potrzebne do uzyskania stempla w paszporcie (tzw. wymogi formalne):

  • Wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony on-line w Module Obsługi Spraw lub zgodnie z pouczeniem (wniosek do pobrania).
  • 4 fotografie
  • Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu). W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy nie posiadasz ważnego dokumentu podróży i nie masz możliwości jego uzyskania, możesz przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.

Do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że zapłaciłeś opłatę skarbową.

OPŁAĆ ONLINE

Dokumenty potrzebne do udzielenia zezwolenia:

Co powinienem wiedzieć?

Co powinienem wiedzieć? - badania naukowe

Zezwolenia na pobyt czasowy udzielamy na okres niezbędny do realizacji celu Twojego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie dłuższy jednak niż 3 lata.

Zezwolenie to uprawnia do wykonywania pracy bez konieczności uzyskania dodatkowo zezwolenia na pracę.

Dostałem decyzję - jak otrzymać kartę pobytu?

Karta pobytu jest wydawana po uzyskaniu pozytywnej decyzji o udzieleniu zezwolenia. Przeczytaj, jak otrzymać kartę pobytu

Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi