Niebieska karta UE - PESEL UKR

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć jeżeli:
- posiadasz numer PESEL ze statusem UKR i
- zamierzasz przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące i
- głównym celem Twojego pobytu w Polsce jest wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

Wniosek możesz złożyć najwcześniej 1 kwietnia 2023r.

W jaki sposób i gdzie złożyć wniosek?

Złożenie wniosku nie wymaga Twojego osobistego stawiennictwa w urzędzie - nie rezerwuj wizyty w Urzędzie – zgodnie z regulaminem rezerwacji wizyt, wizyta w celu, który nie wymaga osobistego stawiennictwa nie będzie realizowana.

1.    Wejdź na stronę mos.cudzoziemcy.gov.pl i utwórz konto
2.    Zapoznaj się z informacjami i listą najczęściej popełnianych błędów
3.    Wypełnij wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy
4.    Podaj we wniosku adresu e-mail, na który po zarejestrowaniu wniosku w urzędzie, dostaniesz kod dostępu do sprawdzania statusu sprawy
5.    Wydrukuj formularz wniosku i go podpisz
6.    Na pierwszej stronie formularza dopisz: PESEL UKR
7.    Wydrukowany formularz wraz z załącznikami wyślij za pośrednictwem operatora pocztowego do Wydziału Spraw Cudzoziemców w Poznaniu lub do jednej z naszych delegatur

UWAGA! Pamiętaj, że samo wypełnienie wniosku w MOS bez jego wydrukowania, podpisania i złożenia w Wydziale Spraw Cudzoziemców nie potwierdza złożenia wniosku o pobyt czasowy i legalizacji pobytu.

Jakie dokumenty złożyć?

Załącznik nr 1 powinna podpisać osoba upoważniona do reprezentacji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo pełnomocnik wyznaczony przez tą osobę. Wtedy załącz do wniosku stosowne pełnomocnictwo. Pamiętaj, że warunki powierzenia pracy określone w załączniku nr 1 muszą być aktualne w dniu wydawania zezwolenia i muszą być zgodne z warunkami wynikającymi z innych dokumentów np. umowy o pracę/zlecenie. Załącznik nr 1 do wniosku potwierdza posiadanie przez Ciebie celu pobytu w Polsce powyżej 3 miesięcy oraz ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku umowy o pracę i umowy zlecenie).
  • umowa o pracę, umowa o pracę nakładczą, umowa cywilnoprawna, na  podstawie której wykonujesz pracę, świadczysz usługi lub pozostajesz w stosunku służbowym zawarta na okres przynajmniej 1 roku,
  • dokument potwierdzający posiadanie wyższych kwalifikacji zawodowych np. dyplom ukończenia studiów wyższych w oryginale wraz z jego tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
  • jeżeli będziesz wykonywał pracę na podstawie umowy o dzieło - aktualny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego,
  • jeżeli pracujesz w zawodzie regulowanym – uzupełnij również dokumenty potwierdzające posiadanie formalnych kwalifikacji lub spełnienie warunków, które są wymagane.
Roczne wynagrodzenie brutto wynikające z miesięcznego lub rocznego wynagrodzenia, wskazane w umowie i załączniku nr 1 do wniosku, nie może być niższe niż równowartość 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym złożenie wniosku o pobyt czasowy – czyli w 2023 r. nie może być niższe niż 9.519,23 zł.

Do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że zapłaciłeś opłatę skarbową. 

OPŁAĆ ONLINE

W trakcie postępowania informuj nas o każdej zmianie związanej z pracą, miejscem zamieszkania/adresem do korespondencji.

Co powinienem wiedzieć?

Przeczytaj nasz poradnik

Udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy oznacza utratę uprawnień wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa m.in. dostępu do świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, dostępu do  opieki medycznej, dostępu do edukacji i innych usług publicznych.

Zezwolenie udzielane jest na okres nie dłuższy niż 3 lata. Okres zezwolenia zależy przede wszystkim od okresu, na jaki pracodawca zamierza powierzyć Ci pracę.

Dostałem decyzję - jak otrzymać kartę pobytu?

Kartę pobytu możemy wydać po zamieszczeniu w dokumencie obrazu linii papilarnych, które znajdują się w rejestrze obywateli Ukrainy, którym nadano numer PESEL. Jeśli obraz Twoich linii papilarnych nie będzie  znajdował się w rejestrze lub nie będzie możliwości ich umieszczenia w karcie pobytu poinformujemy Cię o konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie w celu złożenia odcisków linii papilarnych.
Dowiedz się więcej o opłacie za kartę pobytu i danych adresowych zamieszczanych w karcie pobytu - jak otrzymać kartę pobytu

Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi