Praca - PESEL UKR

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć jeżeli:
- posiadasz numer PESEL ze statusem UKR i
- zamierzasz przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące i
- głównym celem Twojego pobytu w Polsce jest wykonywanie pracy

Wniosek możesz złożyć najwcześniej 1 kwietnia 2023r.

W jaki sposób i gdzie złożyć wniosek?

Złożenie wniosku nie wymaga Twojego osobistego stawiennictwa w urzędzie - nie rezerwuj wizyty w Urzędzie – zgodnie z regulaminem rezerwacji wizyt, wizyta w celu, który nie wymaga osobistego stawiennictwa nie będzie realizowana.

1.    Wejdź na stronę mos.cudzoziemcy.gov.pl i utwórz konto
2.    Zapoznaj się z informacjami i listą najczęściej popełnianych błędów
3.    Wypełnij wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy
4.    Podaj we wniosku adresu e-mail, na który po zarejestrowaniu wniosku w urzędzie, dostaniesz kod dostępu do sprawdzania statusu sprawy
5.    Wydrukuj formularz wniosku i go podpisz
6.    Na pierwszej stronie formularza dopisz: PESEL UKR
7.    Wydrukowany formularz wraz z załącznikami wyślij za pośrednictwem operatora pocztowego do Wydziału Spraw Cudzoziemców w Poznaniu lub do jednej z naszych delegatur

UWAGA! Pamiętaj, że samo wypełnienie wniosku w MOS bez jego wydrukowania, podpisania i złożenia w Wydziale Spraw Cudzoziemców nie potwierdza złożenia wniosku o pobyt czasowy i legalizacji pobytu.

Jakie dokumenty złożyć?

Załącznik nr 1 powinna podpisać osoba upoważniona do reprezentacji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo pełnomocnik wyznaczony przez tą osobę. Wtedy załącz do wniosku stosowne pełnomocnictwo. W załączniku nr 1 do wniosku pracodawca podaje wysokość proponowanego Tobie wynagrodzenia za pracę, które nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju umowy, na podstawie której wykonujesz pracę. Pamiętaj, że warunki powierzenia pracy określone w załączniku nr 1 muszą być aktualne w dniu wydawania zezwolenia i muszą być zgodne z warunkami wynikającymi z innych dokumentów np. umowy o pracę/zlecenie. Załącznik nr 1 do wniosku potwierdza posiadanie przez Ciebie celu pobytu w Polsce powyżej 3 miesięcy oraz ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku umowy o pracę i umowy zlecenie).
  • jeżeli będziesz wykonywał pracę na podstawie umowy o dzieło - aktualny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego,
  • jeżeli pracujesz w zawodzie regulowanym – uzupełnij również dokumenty potwierdzające posiadanie formalnych kwalifikacji lub spełnienie warunków, które są wymagane.

Do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że zapłaciłeś opłatę skarbową. 

OPŁAĆ ONLINE

W trakcie postępowania informuj nas o każdej zmianie związanej z pracą, miejscem zamieszkania/adresem do korespondencji.

Co powinienem wiedzieć?

Przeczytaj nasz poradnik

Udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy oznacza utratę uprawnień wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa m.in. dostępu do świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, dostępu do  opieki medycznej, dostępu do edukacji i innych usług publicznych.

Zezwolenie udzielane jest na okres nie dłuższy niż 3 lata. Okres zezwolenia zależy przede wszystkim od okresu, na jaki pracodawca zamierza powierzyć Ci pracę.
Dostęp do rynku pracy:
Po otrzymaniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę jesteś uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli Twój pracodawca powiadomi w terminie 14 dni od dnia podjęcia przez Ciebie pracy powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy, a praca jest powierzana w wymiarze czasu pracy nie niższym niż wskazany w powiadomieniu lub liczbie godzin nie mniejszej niż wskazana w powiadomieniu oraz za wynagrodzeniem nie niższym niż ustalone według stawki określonej w powiadomieniu, proporcjonalnie zwiększonym w przypadku podwyższenia wymiaru czasu pracy lub liczby godzin pracy.
Jeśli rozpocząłeś pracę przed otrzymaniem decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, pracodawca powiadamia powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy o podjęciu przez Ciebie pracy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Tobie decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Pracodawca zawiadomienie wysyła elektronicznie.

Dostałem decyzję - jak otrzymać kartę pobytu?

Kartę pobytu możemy wydać po zamieszczeniu w dokumencie obrazu linii papilarnych, które znajdują się w rejestrze obywateli Ukrainy, którym nadano numer PESEL. Jeśli obraz Twoich linii papilarnych nie będzie  znajdował się w rejestrze lub nie będzie możliwości ich umieszczenia w karcie pobytu poinformujemy Cię o konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie w celu złożenia odcisków linii papilarnych.
Dowiedz się więcej o opłacie za kartę pobytu i danych adresowych zamieszczanych w karcie pobytu - jak otrzymać kartę pobytu

Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi