Studia stacjonarne

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć, jeżeli zamierzasz przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące i jeżeli głównym celem Twojego pobytu jest podjęcie lub kontynuacja studiów stacjonarnych:

  • w jednostce prowadzącej studia zatwierdzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, chyba że ta jednostka nie podlega obowiązkowi zatwierdzenia,
  • w jednostce prowadzącej studia, która nie podlega obowiązkowi zatwierdzenia, w stosunku do której nie została wydana decyzja o zakazie przyjmowania cudzoziemców,

o ile okoliczności te uzasadniają pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Polski.

Jeżeli złożysz wniosek w terminie i nie będzie w nim braków formalnych lub braki formalne uzupełnisz we wskazanym przez nas terminie, Twój pobyt będzie legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna.

Uwaga: do wniosków złożonych przed 27.04.2019 r. obowiązują inne zasady. Do wniosków złożonych przed 27.04.2019 r. nie musisz składać oświadczenia o wysokości kosztów utrzymania. Będziemy jedynie sprawdzać, czy posiadasz wystarczające środki na pokrycie kosztów utrzymania w Polsce i podróży powrotnej.

Jeśli przyjechałeś do Polski w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie sprawdź kiedy możesz złożyć wniosek o pobyt czasowy.

Przed złożeniem wniosku przeczytaj nasze wskazówki dotyczące wypełniania formularzy wniosków

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Poznaniu lub w jednej z delegatur urzędu.

Aby złożyć wniosek, zarejestruj się przez internet  -  umów się na wizytę

Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku osobiście do ostatniego dnia legalnego  pobytu, dla zachowania terminu prześlij wniosek w wersji papierowej pocztą.

Liczy się data nadania korespondencji w placówce pocztowej.

Jeżeli złożysz wniosek pocztą, kolejnym krokiem jest osobiste stawiennictwo/złożenie odcisków palców. Podczas wizyty możesz złożyć również inne dokumenty, które są wymagane do uzyskania stempla w paszporcie.

Dowiedz się, jak złożyć odciski linii papilarnych

Jakie dokumenty złożyć?

Dokumenty potrzebne do uzyskania stempla w paszporcie (tzw. wymogi formalne):

  • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony on-line w Module Obsługi Spraw lub zgodnie z pouczeniem (wniosek do pobrania),
  • fotografie,
  • kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu). W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy nie posiadasz ważnego dokumentu podróży i nie masz możliwości jego uzyskania, możesz przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.

Do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że zapłaciłeś opłatę skarbową. 

OPŁAĆ ONLINE

Dokumenty potrzebne do udzielenia zezwolenia:

Student na pierwszym roku

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii.

Jeśli jesteś studentem pierwszego roku, zezwolenie udzielane jest na 15 miesięcy. W przypadku, gdy studia trwają krócej niż 1 rok, pierwsze zezwolenie udzielane jest na czas trwania roku akademickiego lub studiów, przedłużony o 3 miesiące.

Student na kolejnym roku

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii.

Kolejne zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach udzielane jest na okres studiów, przedłużony o 3 miesiące, nie dłuższy jednak niż 3 lata.

Kurs przygotowawczy do podjęcia studiów

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii.

Zezwolenie udzielane jest na okres trwania kursu przygotowawczego do podjęcia nauki na tych studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich albo studiach trzeciego stopnia, przedłużony o 3 miesiące.

UWAGA! Państwem, którego obywatelom odbywającym kurs przygotowawczy do podjęcia nauki na studiach udziela się zezwolenia na pobyt czasowy wcelu kształcenia się na studiach, jest Republika Białorusi

Studia objęte programem unijnym (np. ERASMUS) lub wielostronnym

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii.

Pierwsze zezwolenie udzielane jest na 2 lata.

Co powinienem wiedzieć?

Przeczytaj nasz poradnik

Po uzyskaniu zezwolenia możesz wykonywać pracę w Polsce bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę. 

Twoim obowiązkiem jest poinformowanie Wojewody, który wydał Twoje zezwolenie, w terminie 15 dni roboczych, o ustaniu przyczyny udzielenia zezwolenia, np. o skreśleniu z listy studentów, rezygnacji ze studiów lub zmianie uczelni.

Dostałem decyzję - jak otrzymać kartę pobytu?

Karta pobytu jest wydawana po uzyskaniu pozytywnej decyzji o udzieleniu zezwolenia. Przeczytaj, jak otrzymać kartę pobytu

Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi

FAQ

Czy moja uczelnia jest zatwierdzona przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jako jednostka uprawniona do prowadzenia studiów?

Od 01.10.2019 r. obowiązuje wymóg zatwierdzenia uczelni przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jako jednostki prowadzącej studia na potrzeby przyjmowania cudzoziemców.

Obowiązek zatwierdzenia nie dotyczy uczelni akademickich i uczelni zawodowych będących publicznymi uczelniami...

czytaj całą odpowiedź...

Ile środków finansowych powinienem wykazać, by uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na studia?

Kwota, jaką musisz wykazać, by otrzymać zezwolenie, jest uzależniona od tego, na którym roku studiujesz.

Gdy jesteś studentem pierwszego roku, powinieneś wykazać środki finansowe na okres 15 m-cy, po odliczeniu kosztów zamieszkania i podróży powrotnej. W przypadku, gdy jesteś studentem...

czytaj całą odpowiedź...

Ile pieniędzy potrzeba na naukę w szkole policealnej żeby otrzymać kartę pobytu?

Zezwolenie z uwagi na naukę w szkole policealnej może zostać udzielone na okres nauki w szkole, nie dłużej niż na okres 12 miesięcy. Aby otrzymać zezwolenie, należy wykazać:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej – co najmniej 701zł netto/m-c na każdy miesiąc nauki + 200zł/2500zł na...

czytaj całą odpowiedź...

Czy może pracować student który stara się o pobyt czasowy?

Tak. Należy jednak pamiętać, że w trakcie postępowania o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy może być weryfikowany główny cel Twojego pobytu w Polsce. W przypadku, gdy wykonujesz pracę na pełen etat i utrzymujesz się z wykonywanej pracy, może to skutkować wydaniem decyzji odmownej w przypadku...

czytaj całą odpowiedź...