Słownik pojęć

Forma prowadzenia firmy, przedsiębiorstwa, którego właścicielem jest osoba fizyczna lub spółka cywilna po zarejestrowaniu podmiotu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w skrócie CEiDG. Forma prowadzenia działalności gospodarczej możliwa dla cudzoziemców posiadających określony dokument potwierdzający prawo pobytu (tytuł pobytowy).

Jednostką przyjmującą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną i która jest w szczególności oddziałem lub przedstawicielstwem pracodawcy macierzystego mającego siedzibę poza granicami Unii Europejskiej lub należy do tej samej grupy przedsiębiorstw co pracodawca macierzysty. Jednostka przyjmująca, w której cudzoziemiec będzie wykonywał pracę na terytorium Polski, składa wniosek o pobyt czasowy w celu korzystania z mobilności długoterminowej oraz wniosek o przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstwa. Stroną takiego postępowania jest jednostka przyjmująca. Wniosek rozpatruje wojewoda właściwy ze względu na siedzibę jednostki przyjmującej na terytorium RP.