Słownik pojęć

Stały i regularny dochód. Są to regularnie uzyskiwane kwoty, w minimalnej wymaganej wysokości, które musisz wykazać, jeżeli ubiegasz się o niektóre rodzaje zezwoleń na pobyt. Jeśli przebywasz w Polsce sam minimalna kwota wynosi 776 zł netto miesięcznie. Dla osoby w rodzinie kwota ta to minimum 600 zł netto miesięcznie. Aby wykazać stały i regularny dochód złóż dokumenty, z których wynika podstawa do ich uzyskiwania np. umowa o pracę, zlecenie, uchwała ustalająca wysokość wynagrodzenia członka zarządu oraz takie, które potwierdzą, że faktycznie je otrzymujesz w sposób regularny np. potwierdzenia opłacenia składek ZUS.

Dochód musi pochodzić z legalnego źródła, to znaczy, że musi znaleźć potwierdzenie w dokumentach legalizujących pracę lub inną działalność zarobkową, jeżeli były one wymagane. Dokumentami legalizującymi pracę są np. oświadczenie o powierzeniu pracy, zezwolenie na wykonywanie pracy.

Wymóg dotyczy zezwoleń na: pobyt czasowy i pracę (tylko wnioski składane od 01.01.2021 do 28.01.2022), pobyt ze względu na działalność gospodarczą, połączenie z rodziną, wybrane inne okoliczności, pracę sezonową, pobyt pracownika delegowanego, pobyt rezydenta długoterminowego UE, pobyt stały dla obywatela UK oddelegowanego przez pracodawcę zagranicznego do pracy w Polsce do 31.12.2020.

W postępowaniu o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE sprawdzamy czy dochód był stabilny i regularny oraz czy pochodził z legalnego źródła w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku. Dochód miesięczny netto w poszczególnych latach musi być równy lub wyższy od podanych niżej kwot:

Miesięczny dochód netto nie może być niższy:

2020r.

2021r.

2022r.

2023r.

2024r.

Dla osoby samotnie gospodarującej 701 zł 701 zł 776 zł 776 zł 776 zł

Dla osoby w rodzinie (podaną kwotę należy pomnożyć przez liczbę osób w rodzinie

np. jeśli pozostajesz w związku małżeńskim i masz 1 dziecko,

w roku 2020 Twój miesięczny dochód netto nie mógł być niższy niż 528 zł x 3 osoby = 1584 zł)

528 zł 528 zł 600 zł 600 zł 600 zł

 

 

 

Forma studiów wyższych, odbywających się w systemie dziennym czyli od poniedziałku do piątku.

Rodzaj zgody na pobyt przyznawany cudzoziemcom, którzy w obawie przed prześladowaniem np. z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych nie mogą lub nie chcą korzystać z ochrony kraju ojczystego. W Polsce status uchodźcy udzielany jest przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie.

Jeżeli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt nie zawiera braków formalnych i został złożony podczas legalnego pobytu, pobyt cudzoziemca uważa się za legalny od momentu złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna.

Stempel potwierdzający złożenie wniosku (pieczątkę) można otrzymać po spełnieniu wymogu osobistego stawiennictwa w celu złożenia odcisków palców oraz po uzupełnieniu braków formalnych wniosku. Pieczęć można uzyskać pod warunkiem, że sprawa ma status w aplikacji cudzoziemcy: "pozytywna weryfikacja formalna" (względnie wszczęcie postępowania).  Stempel nie uprawnia do wjazdu na terytorium Polski ani podróżowania po krajach strefy Schengen.

 

 

 

 

 

Strefa Schengen to europejski obszar, na którym zniesiona została kontrola graniczna na granicach wewnętrznych, należy do niej 27 państw w tym wszystkie kraje należące do Unii Europejskiej z wyjątkiem: Irlandii i Cypru. Ponadto do strefy Schengen należą też państwa, które do Unii Europejskiej nie przystąpiły tj. Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Lichtenstein.

Wyjątkowe, nietypowe okoliczności, zdarzenia związane z Twoją osobą np. choroba, zdarzenia losowe.